Защита на потребителите
Търгове и конкурси

НАБИРАТЕЛНА БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

за депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС

IBAN: BG69IABG76483350128400 BIC: IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД
БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ за закупуване на документация за участие в търг или конкурс

IBAN BG98IABG76488450128500 BIC IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД код за вид плащане: 448090

 

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Василка Панкова - ТЕЛ: 074343108 

СЪОБЩЕНИЯ:

09.07.2024

Публикувана е Заповед № З-202/08.07.2024г. г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

09.07.2024
Публикувана е Заповед № З-186/08.07.2024г. г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

01.04.2024
Публикувана е Заповед № З-75/29.03.2024г. г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

08.08.2023
Публикувана е Заповед № З-207/07.08.2023 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

01.02.2023
Публикувана е Заповед № З-33/30.01.2023 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

03.01.2023
Публикувана е Заповед № З-6/03.01.2023 г. на Кмета на община Струмяни за частична отмяна на търг обявен със Заповед З-413/08.12.2022 г., със заповедта може да се запознаете тук.

09.12.2022
Публикувана е Заповед № З-413/08.12.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

04.11.2022
Публикувана е Заповед № З-388/04.11.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

01.09.2022
Публикувана е Заповед № З-303/30.08.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

01.09.2022
Публикувана е Заповед № З-302/30.08.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

01.06.2022 
Tърг З-154/01.06.2022(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2206, подотдел 191 „д“, подотдел 191 „е“, подотдел 191 „о“, подотдел 191 „п“, подотдел 191 „ц“, подотдел 192 „б“, подотдел 192 „д“, подотдел 192 „е“, подотдел 192 „з“, подотдел 192 „о“, подотдел 192 „ш“, подотдел 192 „ж1“, подотдел 192 „к1“, подотдел 192 „н1“, подотдел 204 „б“, подотдел 204 „щ“, подотдел 204 „б1“, подотдел 204 „и1“, подотдел 204 „н1“ находящи се в землището на с.Никудин, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-154/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

01.06.2022 
Tърг З-153/01.06.2022(електронна преписка)

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2205, подотдел 214 „п“, подотдел 215 „е“ и подотдел 216 „ж“, находящи се в землището на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-153/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

01.06.2022 
Tърг З-152/01.06.2022(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2204, подотдел 214 „е“, подотдел 214 „и“ и подотдел 216 „б находящи се в землището на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-152/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

01.06.2022 
Tърг З-151/01.06.2022(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2203, подотдел 161 „в“, подотдел 162 „т“, подотдел 162 „х“, подотдел 162 „ч“, подотдел 203 „и1“, находящи се в землището на с.Никудин, община Струмяни; подотдел 163 „п3“, находящ се в землището на с.Махалата, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-151/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

01.06.2022 
Tърг З-150/01.06.2022(електронна преписка)

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2202, подотдел 53 „0“, подотдел 53 „р“ находящи се в землището на с.Гореме, община Струмяни; подотдел 73 „з1“, подотдел 73 „л1“, подотдел 73 „м1“, подотдел 73 „д2“, подотдел 73 „к3“, подотдел 77 „с3“, подотдел 78 „т“, подотдел 78 „ц“, подотдел 78 „а1“, подотдел 78 „в1“, подотдел 78 „г1“, находящи се в землището на с.Горна Рибница, община Струмяни; подотдел 133 „з1“, подотдел 133 „о1“, подотдел 141 „ч“, находящи се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни; подотдел 144 „е1“, подотдел 148 „р1“, подотдел 149 „г“, подотдел 202 „п“, находящи се в землището на с.Колибите и подотдел 157 „р“ находящ се в землището на с.Никудин. С документацията към Заповед № З-150/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

01.06.2022 
Tърг З-149/01.06.2022(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2201, подотдел 183 „у“, находящи се в землището на с.Махалата, община Струмяни; подотдел 183 „х1“, находящ се в землището на с.Махалата, община Струмяни; подотдел 226 „н“, находящ се в землището на с.Велющец, община Струмяни; подотдел 228 „а3“, находящи се в землището на с.Палат. С документацията към Заповед № З-149/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

08.03.2022

Публикувана е Заповед № З-69/07.03.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

04.02.2022 
Публикувана е Заповед № З-27/03.02.2022 г.,за изменение на Заповед №З-15/20.01.2022г и Заповед № З-16/20.01.2022г.,относно промяна на датите на търговете за отделните имоти. Със Заповедта може да се запознаете тук.

25.01.2022
Публикувана е Заповед № З-16/20.01.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

25.01.2022
Публикувана е Заповед № З-15/20.01.2022 г. на Кмет на община Струмяни с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

 

26.11.2021
Публикувана е Заповед № З-416/26.11.2021 г. на Кмет на община Струмяни за частична отмяна на  Заповед № З-401/12.11.2021г. в частта II, т.2  с която е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от пет стопански години на недвижими имоти – частна общинска собственост, със заповедта може да се запознаете тук.

17.11.2021
Със Заповед № З-401/12.11.2021 г. на Кмет на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.

08.09.2021
Със Заповед № З-312/07.09.2021 г. на Кмет на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.

26.08.2021
Със Заповед № З-295/25.08.2021 г. на Кмет на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижими имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.

14.05.2021

Tърг З-172/14.05.2021г.(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2104, подотдел 108 „Ш“, подотдел 109 „О“, находящи се в землище на с.Седелец, община Струмяни; подотдел 166 „И1“, подотдел 166 „М1“ и „В2“, находящи се в землището на с.Махалата, община Струмяни и подотдел 213 „Л“ , „О“, „Ф“ и „Ч“, находящи се в землището на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-172/14.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

14.05.2021
Tърг З-171/14.05.2021г.(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2102, подотдел 81 „Ю“, находящ се в землището на с.Цапарево, община Струмяни; подотдел 128 „е“, „З“, „Г2“ и подотдел 133 „Щ1“, находящи се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-171/14.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

14.05.2021
Tърг З-170/14.05.2021г.(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2101, подотдел 138 „К“, „М“ находящи се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни; подотдел 120 „Х“, находящ се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни; подотдел 152 „е“, находящ се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни; подотдел 193 „М“, „П“, находящи се в землището на с.Махалата; подотдел 208 „Ф“, „Г1“и подотдел 206 „з“, находящи се в землището на с.Игралище, община Струмяни; подотдел 120 „Ф“, находящ се в землището на с.Раздол, община Струмяни и подотдел 120 „П“, находящ се в землището на с.Раздол, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-170/14.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

23.03.2021
Tърг З-94/22.03.2021г.(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2103, подотдел 212 „п“, 212 „с“, 213 „ж1“, 213 „м1“ и отдел 213 „о1“, находящ се в землище на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-94/22.03.2021 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

30.09.2020
Tърг З-296/30.09.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2003, отдел 67„в“, отдел 201 „д“, отдел 201 „е“, отдел 201 „г1“, отдел 66 „б1“, отдел 201 „в1“ и отдел 201 „д1“, находящ се в землище на с.Гореме, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-296/30.09.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

30.09.2020

Tърг З-295/30.09.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2002, отдел 68„о1“, отдел 68 „п1“ и отдел 201 „ц“, находящ се в землище на с.Горна Рибница, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-295/30.09.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

30.09.2020
Tърг З-294/30.09.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2001, отдел 220„е“ и отдел 220 „з“, находящ се в землище на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-294/30.09.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.30.09.2020
Tърг З-293/30.09.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2004, отдел 67„г“, отдел 67 „д“, отдел 67 „у1“, отдел 67 „ф1“, отдел 67 „х1“, отдел 67 „б2“, отдел 201 „п“ и отдел 201 „у“, находящ се в землище на с.Гореме, община Струмяни.. С документацията към Заповед № З-293/30.09.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

10.09.2020 г. /във връзка със Заповед № З-268/20.08.2020г. и Заповед № З-277/04.09.2020г./

Публикувана е Заповед № З-281/10.09.2020 г. на кмета на община Струмяни за частична отмяна на Заповед № З-277/04.09.2020г.на кмета на община Струмяни. Със заповедта можете да се запознаете тук.

04.09.2020 г.
/във връзка със Заповед № З-268/20.08.2020г./
Публикувана е Заповед № З-277/04.09.2020 г. на кмета на община Струмяни за отмяна на Заповед № З-268/20.08.2020г.на кмета на община Струмяни. Със заповедта можете да се запознаете тук.

21.08.2020 г.
Със Заповед №З-268/20.08.2020 г. на Кмет на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.

06.07.2020г.
Със Заповед №З-203/02.07.2020 г. на ВР.ИД Кмет на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от десет стопански години на недвижими имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.

06.07.2020г.
Със Заповед №З-202/02.07.2020 г. на ВР.ИД Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.


18.02.2020
Tърг З-44/17.02.2020(електронна преписка)

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1905, подотдели 163„ю2“, 217 „щ“, находящ се в землище на с.Игралище и с.Махалата, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-44/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

18.02.2020
Търг З-43/17.02.2020(електронна преписка)

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1903 , подотдел 31 -"д" /землището на с.Гореме/.С документацията към Заповед № З-43/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

18.02.2020
Търг З-41/17.02.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1907, подотдели 33„к“, 58 „к“, находящ се в землище на с.Гореме, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-41/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

18.02.2020
Търг З-42/17.02.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1906, подотдели 87„к1“, 123 „я“, 97 „я“, 97 „г1“, 143 „л1“, 143 „н1“, находящ се в землище на с.Раздол, с.Клепало, с.Колибите, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-42/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

18.02.2020
Търг З-40/17.02.2020(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1904 , подотдели 116-„с1“, 116 „п1“, 118 „е3“, находящ се в землище на с.Седелец и с.Цапарево, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-40/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

15.10.2019 г. 
Търг З-318(електронна преписка)

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1901 , отдел 68, подотдел "х" /землището на с.Горна Рибница/.С документацията към Заповед № З-318/15.10.2019 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

15.10.2019
Търг З-317(електронна преписка)
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1902 , отдел 68, подотдел "и1" /землището на с.Горна Рибница/.С документацията към Заповед № З-317/15.10.2019 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

29.08.2018

Със Заповед № З-206/29.08.2018 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот № 003088 може да се запознаете тук.

27.06.2018
Със Заповед №З-155/26.06.2018г. на Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост може да се запознаете тук.

27.06.2018
Със Заповед №З-156/26.06.2018г. на Кмета на община Струмяни за отдаване под аренда на земеделски имоти частна общинска собственост може да се запознаете тук.

19.04.2018
Със Заповед № З-66/13.04.18г. на Кмета на Община Струмяни относно е открита процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 стопански години на земеделски имоти- частна общинска собственост. Със Заповед № З-66/13.04.18г. 

28.09.2017
Със Заповед №З-376/27.09.2017 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, находящ се по неодобрения кадастрален план на с.Горна Крушица от 1993г., община Струмяни.  Със Заповед № З-376/27.09.2017 г. може да се запознаете тук.

05.06.2017
Заповед №З-261 /01.06.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 (десет) стопански години на земеделски имот - частна общинска собственост №139001, находящ се в местността "Темен дол", землището на село Илинденци.

05.06.2017
Заповед №З-262 /01.06.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 (десет) стопански години на земеделски имот - частна общинска собственост №140023, находящ се в местността "Темен дол", землището на село Илинденци.

05.06.2017
Заповед №З-263 /01.06.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 (десет) стопански години на земеделски имот - частна общинска собственост №140022, находящ се в местността "Темен дол", землището на село Илинденци.

05.06.2017
Заповед №З-264 /01.06.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 (десет) стопански години на земеделски имот - частна общинска собственост №140021 находящ се в местността "Темен дол", землището на село Илинденци.

05.06.2017
Заповед №З-265 /01.06.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5 (пет) стопански години на земеделски имот - частна общинска собственост № 003197, находящ се в местността "Рекано", землището на село Никудин.

01.06.2017
Заповед №З-256/29.05.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост представляващ - Втори етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 122 кв. м /сто двадесет и два кв.м./ с нежилищно предназначение, находящ се в УПИ VIII /осми/ с пл. № 33 /тридесет и три/ в квартал 6 /шести/ по подробно устройствения план на село Драката

31.05.2017
Заповед №З-255/29.05.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост №1107, находящ се в околовръстния полигон /застроителния/ на с.Струмяни - "Други жилищни територии".

03.05.2017
Заповед № З-216/28.04.2017г. на кмета на общината за отдаване под аренда на земеделски имоти частна общинска собственост

03.05.2017
Заповед № З-215/28.04.2017г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

20.03.2017
Заповед №З-156 /17.03.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 (десет) стопански години на земеделски имот - частна общинска собственост №144048, находящ се в местността "Калиница", землището на село Илинденци.

24.02.2017
Заповед №З-114/22.02.2017 г. на Кмета на Община Струмяни относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 стопански години на земеделски имот частна общинска собственост.

02.02.2017
Заповед №З-91/01.02.2017г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост №1129, находящ се в околовръстния полигон на с. Струмяни

02.02.2017
Заповед № З-92/01.02.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда  за 5 ( пет) стопански години на недвижим имот - частна общинска собственост №007010, находящ се в местността "Бричако", землището на с. Добри Лаки.

02.02.2017

Заповед №З-93/01.02.2017 г. на Кмета на Община Струмяни за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 5(пет) стопански години на земеделски имот- частна общинска собственост №001096, находящ се в местността "Петкова църква", землището на село Кърпелево.

19.01.2017
Публикувана е Заповед № З-70 (1)/18.01.2017 г. за поправяне на допусната очевидна техническа грешка в абзац трети от Заповед № З-70/11.01.2017 г., заповедта е  на Вр.и.д. кмета на община Струмяни, (съгласно заповед № З-73/13.01.2017 г.). Заповедта може да видите тук.

11.01.2017
Със Заповед № З-70/11.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, находящ се в околовръстния полигон на село Струмяни. Заповедта може да видите тук.

11.01.2017
Със Заповед № З-69/11.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти. Заповедта може да видите тук.

06.12.2016
Със Заповед №З-503/06.12.2016г. на Кмета на Община Струмяни за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1701, землището на с.Палат може да се запознаете тук.

06.12.2016
Със Заповед №З-502/06.12.21016 г. на Кмета на Община Струмяни за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1702, землището на с. Горна Рибница и с. Гореме може да се запознаете тук.

06.12.2016
Със Заповед №З-501/06.12.2016 г. на Кмета на Община Струмяни за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1703, землището на с. Добри лаки може да се запознаете тук.

06.12.2016
Със Заповед № З-500/06.12.216 г. на Кмета на Община Струмяни за класиране на  участниците в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1704, землището на с. Раздол може да се запознаете тук.

06.12.2016
Със Заповед №З-499/06.12.2016 г. на Кмета на Община Струмяни за класиране на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №1705 , землището на с.  Игралище може да се запознаете тук.

21.11.2016
Със Заповед № З-485/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен  по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1701 , отдел 236, подотдел "и" /землището на с.Палат/. С документацията към Заповед № З-485/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

21.11.2016
Със Заповед № З-484/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен  по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1702 , отдел, подотдел 67ф1; 67в2; 68о1; 201п; 201у; 201ц /землището на с.Горна Рибница, с.Гореме/. С документацията към Заповед № З-484/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

21.11.2016

Със Заповед № З-483/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен  по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1703 , отдел, подотдел  138к; 138м; 138п /землището на с.Добри Лаки/. С документацията към Заповед № З-483/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

21.11.2016
Със Заповед № З-482/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен  по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1704 , отдел, подотдел 88г1; 88к1; 88н1; 94к; 94л; 94с /землището на с.Раздол/. С документацията към Заповед № З-482/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

21.11.2016
Със Заповед № З-481/21.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура  търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен  по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1705, отдел, подотдел 220б; 220е /землището на с.Игралище/. С документацията към Заповед № З-481/21.11.2016 г.  може да се запознаете тук.

02.09.2016
Със Заповед № З-346/01.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 /десет/ стопански години  на недвижими  имоти - частна общинска собственост Със заповедта може да се запознаете тук.

24.06.2016
Със Заповед № З-242/23.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост Със заповедта може да се запознаете тук.


24.06.2016
Със Заповед № З-241/23.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски имоти. Със заповедта може да се запознаете тук.

15.06.2016
Публикувана е Заповед № З-231/14.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни за за класиране на участниците в открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект № 1604

15.06.2016
Публикувана е Заповед № З-230/14.06.2016 г. за обявяване на класираните в проведеният открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в обект № 1602.

03.06.2016
Община Струмяни съобщава, че по повод провеждането на открит конкурс за възлагане на добив на дървесина в ОБЕКТ № 1604, открит със Заповед № З-202/18.05.2016 г., конукурсът ще се проведе на обявената втора дата  - 08.06.2016 г. от 10:30 часа в административната сграда на община Струмяни.

18.05.2016
Със Заповед № З-203/18.05.2016 г. на вр.ид кмет на община Струмяни стартира процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина по реда на чл. 15-24 от НУРВИДГТ в обект № 1602, землището на с. Горна Рибница. Със заповедта и документацията към нея може да се запознаете тук.

18.05.2016
Със Заповед № З-202/18.05.2016 г. на вр.ид кмет на община Струмяни стартира процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина по реда на чл.15-24 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собствености за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в обект № 1604 с предмет:Добиване на дървесина на територията на община Струмяни. Със заповедта за откриване и документацията към нея може да се запознаете тук.

11.04.2016
Публикувана е Заповед № З-151/07.04.2016 г. на Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен - публична общинска собственост, за срок от 5 години с възможност за анексиране срока на договора до максимално предвидения в Закона за общинска собственост 10 годишен срок като посочения анекс може да се сключи при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

14.03.2016

Публикувана е Заповед № З-122/10.03.2016 г. на Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 6 стопанки години на имот № 001123, м.Пляковец, землището на с.Добри Лаки. Заповед № З-122/10.03.2016 г. може да видите тук.

02.03.2016

Публикувана е Заповед № З-115/02.03.2016 г. на Кмета на община Струмяни относно определяне на изпълнител в процедурата открит конкурс за възлагане на дейности - „ Маркиране на насаждения и дървета за сеч на територията на Община Струмяни". Заповедта може да видите тук

12.02.2016

Със Заповед № З-69/12.02.2016 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура "открит конкурс" за възлагане на дейности, предвидени в чл.10, ал.1, т.18 и във връзка с чл.10, ал.8 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти в горските територии общинска собственост в териториалния обхват на община Струмяни в Обект № 1601 с предмет - "Маркиране на насаждения и дървета за сеч на територията на община Струмяни". Със Заповед № З-69/12.02.2016г. на Кмета на община Струмяни и документацията към нея може да се запознаете тук.

03.02.2016
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 стопански години на недвижим имот частна общинска собственост. Със Заповед № З-54 от 28.01.2016г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

19.10.2015
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за 5 стопански години на недвижими имоти - частна общинска собственост. Със Заповед № 438 от 08.10.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

29.09.2015

Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Илинденци. Със Заповед № 408 от  29.09.2015 г. може да се запознаете тук.

31.08.2015
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за 5 стопански години на недвижим имот - частна общинска собственост. Със Заповед № 380 от 28.08.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

31.08.2015
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост. Със Заповед № 376 от 27.08.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

30.06.2015
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 140057. Със Заповед № 310 от 30.06.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

30.06.2015
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот №  002067. Със Заповед № 309 от 30.06.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

30.06.2015 
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 117006, имот №  002263, имот № 0310016. Със Заповед № 308 от 30.06.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

11.06.2015
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост. Със заповед № 267 от 11.06.2015 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.


02.06.2014
Стартирана е процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 6 стопански години на поземлени имоти – частна общинска собственост, със заповед № 394 от 02.06.2014 г. на Кмета на община Струмяни.

17.03.2014
Стартирани са 2 процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на урегулирани поземлени имоти със заповед 172 и 173 от 17.03.2014 г. на  Кмета на община Струмяни. Със заповед 174 от 17.03.2014 г. на Кмета на община Струмяни стартира процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот частна общинска собственост.

05.03.2014
Стартирани са 12 процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Заповедите на Кмета на община Струмяни с номера от 148 до 159 от 05.03.2014 г. може да видите тук.

28.02.2014
Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Ето заповеди на Кмета на община Струмяни - З-139/28.02.2014 г., З-140/28.02.2014 г., З-141/28.02.2014 г. З-142/28.02.2014 г.З-143/28.02.2014 г. , З-144/28.02.2014 г., З-145/28.02.2014 г.

27.02.2014
Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост, заповедите за търговете с номера от З-109 до З-112 можете да видите тук.

16.12.2013
Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост в землището на село Добри Лаки, заповедите за търговете с номера от З-674 до З-685 можете да видите тук.

15.10.2013
     Стартирани са седем процедури за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под аренда на следните поземлени имоти:  № 001161 (нула,нула,едно,едно,шест,едно) с площ  8.258 дка (осем декара и двеста петдесет и осем квадратни метра) с начин на трайно ползване „ливада”, X(десета) категория, находящ се в местността „Петкова църква”,землището на село Кърпелево; № 009123(нула,нула, девет, едно, две, три) с площ 26,466дка (двадесет и шест декара четиристотин шестдесет и шест квадратни метра)с начин на трайно ползване „нива”, X(десета) категория, находящ се в местността „Цръквище”, землището на село Гореме; №001093 (нула, нула,едно, нула, девет, три) с площ 19,449дка (деветнадесет декара и четиристотин четиридесет  и девет квадратни метра) с начин на трайно ползване „ливада”, X (десета) категория, находящ се в местността „Петкова църква”,землището на село Кърпелево; № 013025 (нула,едно, три, нула, две, пет) с площ 20,162дка (двадесет декара и сто шестдесет и два квадратни метра) с начин на трайно ползване „нива”, X (десета) категория, находящ се в местността „Змиярника”, землището на село Цапарево; № 005066  (нула, нула,пет, нула, шест,шест) с площ 12.186 дка (дванадесет декара сто осемдесет и шест квадратни метра) с начин на трайно ползване „нива”, X (десета) категория, находящ се в местността „Джелепино”, землището на село Цапарево; № 014060  (нула,едно,четири, нула,шест,нула) с площ 10.045 дка (десет декара и четиридесети пет квадратни метра) с начин на трайно ползване „нива”, IX(девета) категория,  находящ се в местността „Глинджурци”, землището на село Цапарево; № 005073(нула,нула, пет, нула, седем, три) с площ 4,912дка(четири декара деветстотин и дванадесет квадратни метра) с начин на трайно ползване „ливада”, X(десета) категория, находящ се в местността „Джелепино”, землището на село Цапарево.

Заповедите можете да видите тук.

 

30.05.2013

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот частна общинска собственост в местността "Градишка река", замлището на с.Илинденци . Търгът ще се проведе на 21.06.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 16.30 часа на 20.06.2013 г. в деловодството. Заповед 304/29.05.2013 г. може да видите  тук.

 

30.05.2013

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот частна общинска собственост № 031002 в местността "Горно поле", замлището на с.Илинденци. Търгът ще се проведе на 20.06.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 19.06.2013 г. в деловодството. Заповед 299/28.05.2013 г. може да видите тук.


Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 13.06.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 16.30 часа на 12.06.2013 г. в деловодството. Заповед 290/23.05.2013 г. може да видите тук.

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 14.05.2013 г. от  10.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 13.05.2013 г. в деловодството. Заповед 233/25.04.2013 г. може да видите тук.

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 13.05.2013 г. от  13.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 12.00 часа на 13.05.2013 г. в деловодството. Заповед 232/25.04.2013 г. може да видите  тук.

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлени имоти частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 19.04.2013 г. от  11.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 18.04.2013 г. в деловодството. Заповед 168/29.03.2013 г. може да видите тук.

 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот № 023217. Търгът ще се проведе на 19.04.2013 г. от  14.00 часа в залата на Общински съвет Струмяни. Заявления за участие се подават до 17.00 часа на 18.04.2013 г. в деловодството. Заповед 167/29.03.2013 г. може да видите тук.

 

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на терени публична общинска собственост. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.30 ч. на 14.03.2013 г. Заповед 91/22.02.2013 г. може да видите тук.

 

Търг за отдаване под аренда за срок от петнадесет години на поземлен имот в местността Калъчовец. Краен срок за подаване - 28.02.2013 г. Заповед 85/13.02.2013 г. може да видите тук.

 

Търг за отдаване под аренда за срок от петнадесет години на поземлен имот в местността Подини. Краен срок за подаване - 01.03.2013 г. Заповед 84/13.02.2013 г. може да видите тук.

 

Търг за продажба на поземлен имот в местността Градишка река. Краен срок за подаване - 28.02.2013 г. Заповед 82/13.02.2013 г. може да видите тук.

 

Търг за продажба на поземлен имот в местността Чуките. Краен срок за подаване - 28.02.2013 г. Заповед 83/13.02.2013 г. може да видите тук.

 

Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 16.30 на 03.01.2013 г. Заповед 1029/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 17.00 на 03.01.2013 г. Заповед 1028/06.12.2012 г. може да видите тук.

 

Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 17.00 на 03.01.2013 г. Заповед 1027/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под наем, краен срок за подаване е до 16.30 на 03.01.2013 г. Заповед 1026/06.12.2012 г. може да видите тук.


Kонкурс за отдаване под аренда, краен срок за закупуване на документацията 14.00 ч. на 14.06.2012 г.

На основание  чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.26, ал.1, чл. 91 ал. 1 , чл. 108, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество в изпълнение на решение №75,решение №76, решение №77, решение №78, решение №79, решение №80, и решение№81 от Протокол № 8/29.03.2012 г. на ОбС Струмяни и Заповед № З-458/09.05.2012 г.на Кмета на Общината, обявява конкурс за отдаване под аренда за срок от 6/шест/ години на имоти частна общинска собственост. Заповедта може да видите тук.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС