Решения

Решения на ОбС Струмяни мандат 2003-2007

Решения на ОбС Струмяни мандат 2007-2011

Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015
 Решения на ОбС Струмяни мандат 2015-2019


Решения на ОбС Струмяни мандат 2019-2023


 
Решения - Протокол № 1/ 05.11.2019 г.

 Решения - Протокол № 2/ 28.11.2019 г.

 Решения - Протокол № 3/ 11.12.2019 г.
               - Приложение към Решение № 32
 Решения - Протокол № 4/ 27.12.2019 г.
               - Приложение към Решение № 47 
               - Приложение към Решение № 48(План-сметка разходи за битови отпадъци 2020)  
               - Приложение към Решение № 48(Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Струмяни)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Братя МИладинови-1936" с. Микрево)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Будител-1997" с. Струмяни)
               - Приложение към Решение № 49(План програма за дейността на НЧ "Климент Охридски-1920" с. Илинденци)

 Решения - Протокол № 5/ 23.01.2020 г.
               - Приложение към Решение № 52(Стратегия за управление на общинската собственост на Община Струмяни за периода 2020-2024 г.)
               - Приложение към Решение № 53(Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2020 г.)
               - Приложение към Решение № 56(Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Струмяни за периода 2019-2029)
               - Приложение към Решение № 58(Годишен план за ползване на дървесина)

 Решения - Протокол № 6/ 12.02.2020 г.
               - Проектобюджет към решение №  61
               - Приложение № 1 към решение № 61  
               - Приложение № 2 към решение № 61 
               - Приложение № 15 към решение № 61 
               - Приложение № 16 към решение № 61 
               - Приложение № 17 към решение № 61
               - Прогноза местни приходи и разходи за местни дейности към решение № 61  
               - Обектите, финансирани със средства от капиталови разходи за 2020 г. към решение № 61

 Решения - Протокол № 7/ 26.03.2020 г.

                - Приложение № 1 към решение № 64

                - Приложение № 2 към решение № 64

                - Приложение № 3 към решение № 64

                - Приложение № 4 към решение № 64

 Решения - Протокол № 8/ 13.04.2020 г.

 Решения - Протокол № 9/ 30.04.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 67

                - Приложение № 2 към решение № 68(Наредба за пенсионеските клубове)

                - Приложение № 4 към решение № 70(Общински план за младежта 2020)
                - Приложение №6.1 към Решение № 77
                - Приложение №6.2 към Решение № 78
                - Приложение №6.3 към Решение № 79
                - Приложение № 7 към Решение № 81

 Решения - Протокол № 10/ 28.05.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 88(Общинска програма за закрила на детето в община Струмяни за 2020-2021 година)
                - Приложение № 2 към решение № 89

 Решения - Протокол № 11/ 29.06.2020 г.
                - Годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година(актуализирана с решение № 93 от 29.06.2020)
                - План за финансово оздравяване на община Струмяни(приет с решешение №96 от 29.06.2020)
                - Програма за изплащане на просрочените задължения на Община Струмян, неразделна част от Плана за финансово оздравяване

 Решения - Протокол № 12/ 27.07.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 98(Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Струмяни)

 Решения - Протокол № 13/ 31.08.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 106(Допълнителен Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2020 година)
                - Приложение № 2 към решение № 107(Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 05.11.2019 год. - 30.06.2020 година)

 Решения - Протокол № 14/ 28.09.2020 г.
                - Приложение № 1 към решение № 111(Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година)
                - Приложение № 2 към решение № 112(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2019 година)  
                - Приложение № 3 към решение № 114(Информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2020 година)

 Решения - Протокол № 15/ 30.10.2020 г.

 Решения - Протокол № 16/ 30.11.2020 г.

 Решения - Протокол № 17/ 29.12.2020 г.

 Решения - Протокол № 18/ 25.01.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 157(Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни през 2021 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 158(Годишен план за ползване на дървесина за 2021 г.)  
                - Приложение № 3 към решение № 164(Отчет за дейността на МКБППМН при община Струмяни през 2020 година)

 Решения - Протокол № 19/ 29.01.2021 г.

 Решения - Протокол № 20/ 04.02.2021 г.

 Решения - Протокол № 21/ 22.02.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 180(Списък на пасища за стоп. 2021-2022 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 180(Списък на ливади за стоп. 2021-2022г.)
                - Приложение № 3 към решение № 180(Годишен план за паша 2021-2022 г.)
                - Приложение № 4 към решение № 180(Правила за ползване на пасища, мери)
                - Приложение № 1 към решение № 182(Отчет за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2020 год. - 31.12.2020 год.)

 Решения - Протокол № 22/ 26.02.2021 г.
                - Приложения към решение 183(Проектобюджет за 2021 г.)

 Решения - Протокол № 23/ 29.03.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 185(Oбщински годишeн план за младежта на Община Струмяни за 2021 г.)
                - Приложение № 2 към решение № 187
                - Приложение № 3 към решение № 188

 Решения - Протокол № 24/ 26.04.2021 г.
                - Приложение №1 към Решение № 193
                - Приложение №2 към Решение № 194
                - Приложение №3 към Решение № 195
                - Приложение №4 към Решение № 196
                - Приложение №5 към Решение № 197

 Решения - Протокол № 25/31.05.2021 г.

 Решения - Протокол № 26/28.06.2021 г.

 Решения - Протокол № 27/26.07.2021 г.

 Решения - Протокол № 28/30.08.2021 г.

 Решения - Протокол № 29/27.09.2021 г.
                - Приложение № 1 към решение № 232(Годишен отчет за изпълнението на  бюджета на община Струмяни за 2020 година)
                - Приложение № 2 към решение № 233(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2020 година)
                - Приложение № 3 към решение № 234(Информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2021 година)

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?