Защита на потребителите
Съобщения и обявления по ЗУТ, АПК и други нормативни актове

            28.06.2024
            
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Община Струмяни публикува Обява за инвестиционно предложение за изграждане на трасе за велосипедно движение в с.Микрево, община Струмяни, което може да видите тук.

            06.06.2024
            
На основание чл. 124б, ал. 2 и ал.3 от ЗУТ е публикувана Заповед № РД-02-15-78/03.06.2024 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство за рарешаване изработване на ПУП-ПП за обект "Лупинг от Кулата до Кресна" към проект: "Повишаване на капацитета за пренод на природен газ в теочка на междусистемно свързване в точка Кулата/Сидерокастро в посока от Гърция към България", която може да видите тук.

            06.06.2024
           
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Община Струмяни обявява съвместното инвестиционно намерение на Областна администрация Благоевград и Агенция "Пътна инфраструктура" за изработване и реализация на инвестиционни проекти за изграждане на ГКПП "Струмяни-Берово", което може да видите тук.

            31.05.2024
            Във връзка с постъпили заявления в деловодството на общинска администрация Струмяни за предоставяне за ползване на имоти от общинския поземлен фонд при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ публикуваме Заповед З-146/31.05.2024 на Кмета на Община Струмяни, която може да видите тук.

            31.05.2024
            На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Община Струмяни обявява Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на рибовъдно стопанство състоящо се от риболовен комплекс за изкуствено размножаване и култивиране на личинки от зарибителен материал, рециркулационна система за култивиране на риба за угояване, както и предприятие за преработка на Африкански сом до 300т годишно и още 200 т от други рибни стопанства - изграждане на сграда за рибовъдна ферма, сграда за преработка на риба и хладилна камера" , поземлен имот с идентификатор 23532.2.4, местност "Селимица", с. Драката , общ. Струмяни, което може да видите тук.

            31.05.2024
           
В изпълнение на Заповед № З-100/24.04.2024 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2024–2025 година на собственици на регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.

            13.05.2024
            
В изпълнение на Заповед № З-119/13.05.2024 г. на Кмета на община Струмяни публикуваме З-119/13.05.2024 г., която може да видите тук.

            30.04.2024
           
На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ публикуваме протокол за разпределения на пасища, мери и ливади за стопанската 2024 - 2025 година на територията на община Струмяни. С протокола може да се запознаете тук.

            24.04.2024
           
На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, обявяваме съобщение на заявление с вх.№ РР-16-44/22.12.2023 г., коригирано със заявление с вх.№ РР - 16 - 44(9)/18.04.2024 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект река Шашка, с цел заустване на отпадъчни води. Съобщението може да видите тук.

            16.04.2024
            
На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), община Струмяни обявява Инвестиционно предложение "Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД, с цел повишаване капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам - обект "Лупинг от Кулата до Кресна".

            01.04.2024
            
На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия, публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за периода 01.01.2023 - 31.12.2023, които може да видите тук.

            12.03.2024
            
На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост, информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти", поземлен имот с идентификатор 49686.14.21, местност " Дупката ", землище на с. Микрево, общ. Струмяни

            12.03.2024
            На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост, информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение " Изграждане на складова база за суровина и готова продукция от мраморни изделия и офиси ", поземлен имот с идентификатор 32665.9.37, местност " Горно поле " по КККР на с.Илинденци, общ. Струмяни
 
            08.02.2024
            На основание чл.71б от Закона за местните данъци и такси публикуваме изискваната информация, която може да видите тук.

            06.02.2024
            На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения Договор, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия, публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети за периода 01.10-31.12.2023 година.

            25.01.2024
            Във връзка с постъпили заявления в деловодството на общинска администрация Струмяни за предоставяне за ползване на имоти от общинския поземлен фонд при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ публикуваме заповеди на Кмета на Община Струмяни, които може да видите тук.

            11.01.2024
            На основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози в планински и други райони Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2023 г., който може да видите тук.

            02.01.2024
            На основание чл.37ж, ал.11 във връзка с чл.37в, ал.5 и 6 от ЗСПЗЗ публикуваме Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“- Благоевград, ведно с окончателен регистър (Приложение 1) и карта на ползването за за землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Добри лаки, Микрево, с. Седелец.

            28.12.2023
            На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, община Струмяни публикува протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански, провело се на 20.12.2023 г.

            15.12.2023
            На основание чл.6, ал.2 от Наредба № 4/01.02.2021 г. за прилагане на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Р.България и процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, ПУБЛИКУВАМЕ Протокол от извършено преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Струмяни


            14.12.2023
            Публикуваме обява за изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключено споразумение между собственици и ползватели на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година. За повече информация  за Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024 година за община Струмяни в  Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.
           


            14.12.2023
            Във връзка с чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи публикуваме обява за заседанието на комисията по чл.37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Струмяни на 14.12.2023 г. от 10:00 ч.

            08.12.2023
            На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Община Струмяни обявява за заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение за "Изграждане на сграда за производство на пчелни продукти в част (в размер на 1036 квм.) от поземлен имот с идентификатор 49686.14.21 в местността "Дупката" по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Микрево, община Струмяни, обл.Благоевград и изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 15 м"

            06.12.2023
            На основание чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме прогнозен анализ на "Югозападни еко инсталации" ООД, който може да видите тук.

            04.12.2023
            
На основание чл.12, ал.9 от ЗЕЕ публикуваме Годишен отчет за изпълнението на програмата за Енергийна ефективност на община Струмяни за 2023 г., съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление  на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ.


            04.12.2023
            В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ обявяваме Заповед №РД-07-252-3/30.11.2023 г. за изменение на поименния състав на Заповед №РД-07-252/03.11.2023г., изменена със Заповед №РД-07-252-1/22.11.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград. Заповед №РД-07-252-3/30.11.2023 г. е неразделна част от Заповед       №РД-07-252/03.11.2023 г.

            22.11.2023
            
В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ обявяваме Заповед №РД-07-252-1/22.11.2023 г. , която е неразделна част от Заповед  №РД-07-252/03.11.2023г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“  Благоевград.

            06.11.2023 
            На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия, публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за периода 01.07.2023 - 30.09.2023


            06.11.2023 
            В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ обявяваме Заповед № РД-07-252/ 03.11.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за землищата на с. Велющец, с. Гореме, с. Горна Рибница, с.  Добри лаки, с. Клепало, с. Микрево и с. Седелец.

            06.11.2023 
            Във връзка с чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи публикуваме обява за заседанието на комисията по чл.37ж, ал.4 ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Струмяни на 10.11.2023 г. от 10:00 ч.

            03.11.2023 
            Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собственоста и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2024 година, Общинска служба по земеделие Струмяни, информира собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Обявата вижте тук.

            31.10.2023 
            Община Струмяни съобщава Заповед № З-304/24.10.2023 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2024 г. Заповедта може да видите тук.

            20.10.2023 
            На основание чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите, обявяваме съобщение за публично обявяване(вижте тук) по Заявление на "Вайнярд" ЕООД, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения.

            11.10.2023 
            Община Струмяни 
обявява Заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), ведно с окончателен регистър (Приложение 1) и карта на ползването, неразделна част от същата, както следва: Заповед № РД-04-482/02.10.2023 г. за землището на с. Илинденци, Заповед № РД-04-474/02.10.2023 г. за землището на с. Каменица, Заповед № РД-04-475/02.10.2023г. за землището на с. Горна Рибница, Заповед № РД-04-459/02.10.2023г. за землището на с. Клепало, Заповед № РД-04-461/02.10.2023г. за землището на с. Седелец, Заповед № РД-04-481/29.09.2023 г. за землището на с. Драката, Заповед № РД-04-480/02.10.2023г. за землището на с. Микрево, Заповед № РД-04-476/29.09.2023 г. за землището на с. Палат, Заповед № РД-04-447/02.10.2023г. за землището на с. Цапарево;            14.09.2023
           
Община Струмяни ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г. (събота)! Всички желаещи могат да се погрижат за местата, на които играят децата ни – детските площадки, както и зони за спорт и отдих, разположени в близост до населените места – спортни площадки, стадиони и др. На 16.09.2023 г. в 9:00 часа пред кметствата на съответните населени места в община Струмяни, ще има осигурени чували за събиране на отпадъци и ръкавици!


            13.09.2023
           
Заповед № СОЗ - С - 336/21.08.2023 г. на МОСВ за определяне на санитарно - охранителна зона около речно водохващане на р.Ивановска /Заповедта вижте тук/

            11.09.2023
           
Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци и притежателите на такива, ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности. ФИРМИ, отговарящи на изискванията, с обособени такива площадки : „СТРОЙКОМТРАНС“ ЕООД, ЕИК 101005300, гр.Сандански, ул.Любен Каравелов № 1, МОЛ: Спаска Дамбова – Управител, тел.074632442/074632476

            11.08.2023
            Публикувана е на обява за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Струмяни ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие Струмяни. Текстът вижте тук.

            07.08.2023
            
В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме Заповед № РД-07-177/03.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Благоевград, за определяне състава на комисиите по реда на чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землищата на с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Драката, с. Добри лаки, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Микрево, с. Палат, с. Седелец и с. Цапарево в община Струмяни, област Благоевград. Заповедта може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

             04.08.2023
             
В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2023-2024 година. Обявата може да видите тук. Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2023 г. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

             01.08.2023
             
На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия, публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети на "Югозападни Еко Инсталации" ООД, които може да видите тук.

             
01.06.2023
             
В изпълнение на Заповед № З-123/19.04.2023 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2023–2024 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.

             16.05.2023
             На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, Община Струмяни публикува Протокол от общото събрание на РСУО – Сандански, провело се на 10.05.2023 г., койото може да видите тук.

             02.05.2023
             На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения Договор, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия, публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети, които може да видите тук.

             28.04.2023
             На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ публикуваме протокол за разпределения на пасища, мери и ливади за стопанската 2023 - 2024 година на територията на община Струмяни. С протокола може да се запознаете тук.

             03.04.2023
             На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения Договор, във връзка з чл.29, ал.1 от Закона за публичните предприятия, публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети на "Югозападни Еко Инсталации" ООД, които може да видите тук.

             09.03.2023
             
На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение"Доизграждане на път III - 1008 "Струмяни - ГКПП "Клепало от км 21+980 до границата с Република Северна Македония"

             08.03.2023
             
На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите съобщаваме на заинтересованите лица, съобщение на Басейнова Дирекция "Западнобеломорски район" гр.Благоевград, относно откриване на процедура за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващ обект "ТМСИ и Бетонов център" в поземлен имот 49686.24.6 (стар номер 024006), с.Микрево, община Струмяни, с възложител "ДГ СТРОЙ" ООД, с управител Георги Червенков. Съобщението може да видите тук.

             21.02.2023
             
На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост, информация по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Използване на увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища с код 100102 при производството на бетонни смеси та територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 49686.24.6 по КККР на с.Микрево, м."Стопански двор", община Струмяни, с възложител ДГ "Строй" ООД с управител Георги Червенков. Информацията по Приложение № 2 вижте тук.

             06.02.2023
             
Обявление, Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджетПредложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

             06.02.2023
             
На основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози в планински и други райони Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2022 г., който може да видите тук.

             31.01.2023
             
На основание чл.62а, ал.3, т1 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на Кмета на община Струмяни, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Съобщението може да видите тук.

             30.01.2023
             
На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД, които може да видите тук.

             13.01.2023
             
Във връзка с постъпили заявления в деловодството на общинска администрация Струмяни за предоставяне за ползване на имоти от общинския поземлен фонд при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ публикуваме заповеди З-14/12.01.2023З-15/12.01.2023, З-16/12.01.2023.

             04.01.2023
             
На основание чл.37ж, ал.11 във връзка с чл.37в, ал.5 и 6 от ЗСПЗЗ Община Струмяни обявява 8 /осем/ броя заповеди на на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград
             Заповед № РД-04-416/ 23.12.2022 г. за землището на с. Велющец;
             Заповед № РД-04-435/ 23.12.2022 г. за землището на с. Гореме;
             Заповед № РД-04-436/ 23.12.2022 г. за землището на с. Горна Рибница;
             Заповед № РД-04-425/ 23.12.2022 г. за землището на с. Драката;
             Заповед № РД-04-437/ 23.12.2022 г. за землището на с. Клепало;
             Заповед № РД-04-438/ 23.12.2022 г. за землището на с. Микрево;
             Заповед № РД-04-424/ 23.12.2022 г. за землището на с. Седелец;
             Заповед № РД-04-423/ 23.12.2022 г. за землището на с. Цапарево.


             29.12.2022
             
На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, община Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански, провело се на 20.12.2022 година
                          
             15.12.2022
             
На основания чл.12, ал. 9 от Закона за енергийна ефективност се публикува Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на община Струмяни(виж тук), съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ  за отчетна 2022 година.

             09.12.2022
             
На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Използване на увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонни смеси на територията на съществуваща работна площадка на територията на съществуваща работна площадка в имот с идентификатор 49686.24.6 по КККР на с.Микрево, общ.Струмяни, местност Стопански двор". Уведомлението за инвестиционното предложение може да видите тук.

             01.12.2022
             
Във връзка с постъпило заявления в деловодството на общинска администрация Струмяни за предоставяне за ползване на имоти от общинския поземлен фонд при условията и разпоредбите на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ публикуваме заповед 3-410(1)/01.12.2022 г.

             04.11.2022
             Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 година, комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени проекти на картата на масивите за ползване и регистри към нея въз основа на сключените споразумения за землищата на с.Велющец, с.Гореме, с.Горна Рибница, с.Драката, с.Клепало, с.Махалата, с.Микрево, с.Седелец и с.Цапарево община Струмяни област Благоевград. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

             04.11.2022
             
Публикувана е на обява за заседание на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Струмяни. Текстът вижте тук.

             25.10.2022
             Община Струмяни съобщава 
Заповед № З-376/24.10.2022 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2023 г. Заповедта може да видите тук.


             10.10.2022
             На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022-2023 г., както и окончателни регистри и карти на ползването към съответните заповеди както следва: РД-04-252/03.10.2022 за с. Гореме, РД-04-402/03.10.2022  за землището на с. Горна Рибница, РД-04-398/03.10.2022 за землището на с. Драката,  № РД-04-403/03.10.2022 за землището на с. Илинденци, РД-04-399/03.10.2022 за землището на с. Каменица, РД-04-253/03.10.2022  за землището на с. Клепало, РД-04-400/03.10.2022 за землището на с. Микрево, РД-04-404/03.10.2022 за землището на с. Палат, РД-04-405/03.10.2022  за землището на с. Седелец, РД-04-401/03.10.2022 за землището на с. Цапарево.

             06.10.2022 
             Община Струмяни, област Благоевград, на основание чл 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнова дирекция "Западнобелморски район" гр.Благоевград, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект със заявител "Напоителни системи" ЕАД, клон Струма-Места. Съобщението може да видите тук.

             19.09.2022
             На основание чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ Община Струмяни публикува Обява на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград  за заседанията  на комисиите по реда на чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землищата на  с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Драката, с. Добри лаки, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Микрево, с. Палат, с. Седелец и с. Цапарево, която може да видите тук.

             01.09.2022
             Във връзка с неполучена Заповед № З-221/24.06.2022 г. на посочения в Национална база данни население и на основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, събощаваме на Тони Иванов Стоянов  Заповед № З-221/24.06.2022 г., която може да видите тук.

             29.08.2022
             В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022-2023 година за изготвени проекти на картата на масивите. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

             24.08.2022
             На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 32665.33.5, местност "Сусарник" по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград", което може да видите тук.

             12.08.2022
             На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 32665.45.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград" с вносител „Вайнярд“ ЕООД. Инвестиционното предложение се намира в сградата на община Струмяни, пл. „Седми април” №1, стая №204 и може да бъде разгледано от заинтересуваните лица. В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по инвестиционното предложение.

             05.08.2022
             На основание чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ Община Струмяни публикува Заповед №РД-07-159/04.08.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, за определяне състава на комисиите по реда на чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землищата на  с. Гореме, с. Горна Рибница, с. Драката, с. Добри лаки, с. Илинденци, с. Каменица, с. Клепало, с. Микрево, с. Палат, с. Седелец и с. Цапарево, която може да видите тук.

             05.08.2022
             На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД към 30.06.2022 г., които може да видите тук.

             04.08.2022
             В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2022-2023 година. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

            02.08.2022
            
На основание ЗУТ разгласяваме настоящото обявление за изработен проект за /КПИИ/ за УПИ IV-255, кв. 37 по плана на с. Илинденци на заинтересованите лица, с което може да се запознаете тук.

            13.07.2022
            Община Струмяни, област Благоевград, на основание чл 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнова дирекция "Западнобелморски район" гр.Благоевград, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения със заявител "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград. Съобщението може да видите тук.

            13.07.2022
            
Община Струмяни, област Благоевград, на основание чл 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнова дирекция "Западнобелморски район" гр.Благоевград, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения със заявител "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград. Съобщението може да видите тук.

            13.07.2022
            
Община Струмяни, област Благоевград, на основание чл 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнова дирекция "Западнобелморски район" гр.Благоевград, относно откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения със заявител "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Благоевград. Съобщението може да видите тук.

            20.06.2022 08:30 ч.
           
Уведомление и списък на длъжниците за Данък върху недвижимите имоти, Данък върху превозните средства, Пътен данък, Такса за битови отпадъци и Патентен данък към Община Струмяни, във връзка с чл.32, ал. 4 от ДОПК за периода от 20.06.2022 г. до 04.07.2022 г.(вижте тук)

            13.06.2022

            На основание чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 32665.45.12 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград", което може да видите тук.

            02.06.2022
            На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение„Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевградс възложител „БЕТОН“ ЕООД. С информацията можете да се запознаете тук.

            01.06.2022
           
В изпълнение на Заповед № З-111/27.04.2022 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2022–2023 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.

            13.05.2022
           
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ разгласяваме настоящото обявление за изработен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 23532.8.85 на заинтересованите лица, с което може да се запознаете тук.

            29.04.2022
            
На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ публикуваме протокол за разпределения на пасища, мери и ливади за стопанската 2022 - 2023 година на територията на община Струмяни. С протокола може да се запознаете тук.

            13.04.2022

            На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение за "Изграждане на нов тръбен кладенец за добив на подземна вода за напояване в поземлен имот с идентификатор 32665.45.12 в м."Калъчовец", землище на с.Илинденци, община Струмяни" с възложител "Вайняред"ЕООД(вижте тук).

            31.03.2022
            На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме годишни доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за2021 г., които може да видите тук.

            31.03.2022
           
 На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Доизграждане на път III-10008 Струмяни-ГКПП Клепало от км 21+980 до границата с РСеверна Македония"(вижте тук)

            29.03.2022
           
На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, общ. Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански провело се на 22.03.2022 г. С протокола можете да се запознаете тук.

            23.03.2022
           
Публикуване е актуализиран Регистър на обектите, въведени в експлоатация на територията на община Струмяни към 23.03.2022 г. Регистърът може да видите тук.

            23.03.2022
            Публикуване е актуализиран Регистър на издадените разрешителни за строеж в Община Струмяни към 23.03.2022 г.. Регистърът може да видите тук.

            15.02.2022
            
На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоражения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди обявяваме проект за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане на река Ивановска, за водоснабдяване на село Игралище, село Палат и село Велюшец, община Струмяни, който може да видите тук.
            
            01.02.2022
            
На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД, които може да видите тук.

            12.01.2022
            
На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, общ. Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански провело се на 05.01.2022 г. С протокола можете да се запознаете тук.

            05.01.2022
           
На основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози в планински и други райони Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2021 г., който може да видите тук.

            15.12.2021
           
Публикуваме обява за изготвен проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключено споразумение между собственици и ползватели на земеделски земи за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 година. За повече информация  за Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година за община Струмяни в  Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.
           
            10.12.2021
           
Публикуваме обява на Общинска служба по земеделие Струмяни във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за повече информация  Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година за община Струмяни в  Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.
            
            06.12.2021
           
Във връзка с непотърсено писмо с изх.номер № 08 04-969/09.11.2021 г. на адреса на лицето, съобщаваме на Димчо Тачев писмо с изх. номер № 08 04-1063(1)/06.12.2021 г., което може да се види тук.

            15.11.2021
            На основание §4,ал.5 от ПЗР на Наредба№РД-02-20-5 от 15 декември 2016 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри  е публикувано съобщение, че на 18.11.2021 г. от 15:00 часа на място в с. Каменица ще бъде съставен акт за допълване на кадастралния план на с. Каменица, одобрен със Заповед № 330 от 1993 г.Съобщението може да видите тук.

            10.11.2021
            
На основания чл.12, ал. 9 от Закона за енергийна ефективност се публикува Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ на община Струмяни за отчетна 2021 година

            08.11.2021
            
На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-397/04.11.2021 г. на Кмета на общ. Струмяни за одобряване на ПУП-ПП на довеждащ водопровод до ПСОВ в ПИ с идентификатор 49686.36.32 в м. "Средна Валта", землище на село Микрево, община Струмяни, която може да видите тук.

            08.11.2021
           
 На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-396/04.11.2021 г. на Кмета на общ. Струмяни за одобряване на ПУП-ПП на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ в ПИ с идентификатор 49686.36.32 в м. "Средна Валта", землище на село Микрево, община Струмяни, която може да видите тук.

            08.11.2021
            На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-394/04.11.2021 г. на Кмета на общ. Струмяни за одобряване на ПУП-ПП на пречистените води от ПСОВ в ПИ с идентификатор 49686.36.32 в м. "Средна Валта", землище на село Микрево, община Струмяни, която може да видите тук.

            08.11.2021
            На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-393/04.11.2021 г. на Кмета на общ. Струмяни за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 49686.36.32 в м. "Средна Валта", землище на село Микрево, община Струмяни, която може да видите тук.

            05.11.2021
            Публикувана е на обява за заседание на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Струмяни. Текстът вижте тук.

            04.11.2021
            В изпълнение на разпоредбата на  чл.72б, ал.1 от Правилника за прилагана на закана за собствеността и ползването на земеделските земи обявяваме Заповед №РД-07-215/04.11.2021 г. за определяне състава на комисиите по реда на чл.37ж, ал.4, във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на село Велющец, село Гореме, село Горна Рибница, село Добри лаки, село Клепало, село Махалата, село Микрево и село Седелец, община Струмяни. За повече информация по Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година за община Струмяни в  Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

            02.11.2021

            Публикуваме обява на Общинска служба по земеделие Струмяни във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2022 г. за повече информация  Процедури по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2022 година за община Струмяни в  Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

            01.11.2021
            На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за третоото тримесечие на 2021 година, които може да видите тук.

            01.11.2021

            Община Струмяни съобщава Заповед № З-388/28.10.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2022 г. Заповедта може да видите тук.

            08.10.2021
           
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) публикуваме окончателен регистър и карта на ползването на масиви за землището на село Илинденци(изтегли тук), община Струмяни, за стопанската 2021-2022 година.

            06.10.2021
            
На основание чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на Кмета на община Струмяни , за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Със съобщението можете да се запознаете тук.

            27.09.2021
            
На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, общ. Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански провело се на 21.09.2020 г. С протокола можете да се запознаете тук.

            24.09.2021
            
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) публикуваме заповеди, окончателни регистри и карти на ползването за стопанската 2021-2022 година в землищата на община Струмяни.(виж тук)

            14.09.2021
            
На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил". С информацията можете да се запознаете тук.

            27.08.2021
            В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021-2022 година в землищата на община Струмяни в с.Велющец, с.Гореме, с.Горна Рибница, с.Драката, с.Илинденци, с.Камница, с.Клепало, с.Микрево, с.Палат, с.Седелец и с.Цапарево в община Струмяни относно заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, които ще се проведат на 02.09.2021 от 14:00 ч. в сградата на ОСЗ Струмяни. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

            27.08.2021
           
 
На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува Приложение № 12 към Заповед № РД-04-93 / 21.07.2021 г.  - че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на сключеното споразумение за землището на  с.Велющец, с.Гореме, с.Горна Рибница, с.Драката, с.Илинденци, с.Камница, с.Клепало, с.Микрево, с.Палат, с.Седелец и с.Цапарево в община Струмяни. Обява за изготвени проект на карта на масивите за ползване и регистър към нея в Областна дирекция "Земеделие" вижте тук.

            16.08.2021
           
 
На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за второто тримесечие на 2021 година, които може да видите тук

           13.08.2021
           В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021-2022 година, относно заседане на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, което ще се проведат на 16.08.2020 от 13:00 ч. в сградата на ОСЗ Струмяни. Обявата може да видите тук.

            05.08.2021
           
 Във връзка с непотърсено писмо с изх.номер № 08 04-652/12.07.2021 г. на адреса на лицата, събощаваме на Росен Георгиев Георгиев и Димчо Иванов Тачев писмо с изх.номер № 08 04-652(1)/05.08.2021 г., което може да се види тук.

            03.08.2021
            В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2021-2022 година в землищата на с.Велющец, с.Горна Крушица, с.Гореме, с.Горна Рибница, с.Драката, с.Илинденци, с.Камница, с.Клепало, с.Микрево, с.Палат, с.Седелец и с.Цапарево в община Струмяни. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

            30.07.2021
            На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, на кабелна линия СрН 20 kV за ТП „ПСОВ“ в Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, находящ се в м. „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, общ. Струмяни, обл. Благоевград, което може да видите тук.

            30.07.2021
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, за осигуряване на транспортен достъп до ПСОВ в Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, находящ се в местността „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград, което може да видите тук.

            21.06.2021
           
На основание чл.4 ал.2 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА(ОВОС) Община Струмяни обявява на заинтересованите лица и общественост  инвестиционно предложение за: „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград“ с възложител „БЕТОН“ ЕООД, което може да видите тук.

            
03.06.2021
            На основание чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на "Крисмар" ЕООД, гр.Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения. Със съобщението можете да се запознаете тук.

            03.06.2021
            Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение "Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в строителни обекти, разположени на територията на област Благоевград и област Кюстендил" с възложител "Променергомонтаж" АД . С инвестиционното предложение може да се запознаете тук.

            01.06.2021
            В изпълнение на Заповед № З-159/21.04.2021 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2021–2022 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.

            31.05.2021
            На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-189/26.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            07.05.2021
            
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за ПУП-ПЗ по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, за имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, находящ се в местността „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград, с площ 3000 кв.м., НТП – Нива, вид територия – Земеделска, по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-498/25.07.2019 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, общинска собственост, с цел промяна на предназначението на имота от „Нива“ в „За ПСОВ“ и с възложител община Струмяни, което може да видите тук.

            29.04.2021
            На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ публикуваме протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2021–2022 г. на територията на Община Струмяни. С протокола може да се запознаете тук.

            09.04.2021
            На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-132/07.04.2021 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            09.04.2021
            
На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-131/06.04.2021 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            09.04.2021
            
На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-130/06.04.2021 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            26.03.2021
           
 На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за 2020 година, които може да видите тук. 

            26.03.2021
            
Във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на "инж.Росица Димитрова - управител на "ВиК" ЕООД, град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения. Със съобщението можете да се запознаете тук.

            01.03.2021

            На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение от община Струмяни "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води(ПСОВ) с капацитет 2500 екв.ж. в поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, местност "Средна валта" по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на с.Микрево, община Струмяни, област Благоевград". С информацията можете да се запознаете тук.

            19.02.2021
            
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, на довеждащ водопровод до ПСОВ в Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, находящ се в местността „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград, с цел точното определяне на площите и дължините на засегнатите от ограничение в ползването имоти, през които трасето е проектирано да преминава, което може да видите тук.

            19.02.2021
            
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ в Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, находящ се в местността „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград, с цел точното определяне на площите и дължините на засегнатите от ограничение в ползването имоти, през които трасето е проектирано да преминава, което може да видите тук.

            19.02.2021
            На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, на пречистените води от ПСОВ в Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, находящ се в местността „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград, с цел точното определяне на площите и дължините на засегнатите от ограничение в ползването имоти, през които трасето е проектирано да преминава., което може да видите тук.

            16.02.2021

            В изпълнение на чл.12, ал.9 от ЗЕЕ публикуваме Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2020 година, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност , съгласно чл. 63 от ЗЕЕ. Годишния отчет за 2020 г. може да видите тук

            15.02.2021
           
Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение от Община Струмяни „Изграждане на ПСОВ, довеждащи комуникации, изграждане на довеждащ и отвеждащ колектор за пречистване на отпадните води на с. Микрево, Община Струмяни“. С информацията можете да се запознаете тук.

            08.02.2021

            На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоражения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди община Струмяни обявява Проект за санитарно-охранителна зона около речно водохващане на река Ановска, за водоснабдяване на с.Микрево и с.Каменица, община Струмяни.

            08.02.2021

            Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост инвестиционно предложение "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 2 500 екв.ж. в поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, местност "Средна валта" по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Микрево, общиан Струмяни, област Благоевград. С инвестиционното предложение може да се запознаете  тук.

            05.02.2021

            На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и тримесечни финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД за IV-то тримесечие, които може да видите тук. 

            05.02.2021
            На основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози в планински и други райони Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии за 2020 г., който може да видите тук.

            29.12.2020
           
На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадени на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗведно с окончателния регистър /Приложение 1/ и карта на ползването неразделна част от заповедта, както следва: 

                        -Заповед № ПО-09-3166/18.12.2020г. за землището на с. Клепало(виж тук); 

                        -Заповед № ПО-09-3173/18.12.2020г. за землището на с. Гореме(виж тук);

                        -Заповед № ПО-09-3172/18.12.2020г. за землището на с. Махалата(виж тук); 

                        -Заповед № ПО-09-3171/18.12.2020г. за землището на с. Добри лаки(виж тук); 

                        -Заповед № ПО-09-3170/18.12.2020г. за землището на с. Седелец(виж тук);


            15.12.2020
           
Във връзка с чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) публикуваме обява на Общинска служба по земеделие Струмяни, която може да видите тук.

            11.12.2020
           
Обява от Общинска служба по земеделие Струмяни по процедура по реда на чл.37ж от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) вижте тук.

            03.12.2020
           
На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-372/27.11.2020 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            03.12.2020
           
На основание АПК е публикувана Заповед № З-373/27.11.2020 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            03.12.2020
           
На основание чл.39, ал.2 от Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоражения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди община Струмяни обявява Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона около речно водохващане "Трапчовско дере", с.Цапарево, община Струмяни.
       
            02.12.2020
           
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за обявяване защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево“, определенa за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. От община Струмяни тя засяга селата: с. Велющец, с. Добри лаки, с. Драката, с. Игралище, с. Колибите, с. Махалата, с. Микрево, с. Никудин, с. Палат.
           
            17.11.2020
           
На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Струмяни уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г. Уведомлението може да видите тук, а план сметката - тук.

           04.11.2020
           
Община Струмяни съобщава Заповед № З-341(1)/29.10.2020 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2021 г. Заповедта може да видите тук.

           04.11.2020
           
Община Струмяни публикува обява на Общинска служба по земеделие Струмяни, че заседанията на комисиите по чл. 37ж, ал.4 ЗСПЗЗ ще се проведат в сградата на ОСЗ Струмяни. За землищата на с.Велющец, с.Гореме, с.Добри лаки, с.Махалата, с.Клепало и с.Седелец община Струмяни комисията ще  заседава на 09.11.2020 г. от 14.00 ч. Обявата вижте тук. 

           04.11.2020
           
На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-349/02.11.2020 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

           03.11.2020
           
Община Струмяни публикува Заповед № ПО-09-2729/03.11.2020 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград, с която са определени комисии за землищата на Велющец, Клепало, Гореме, Махалата, Добри лаки, Седелец, със следните задачи: Да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/ или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответните землища на община Струмяни за календарната 2021 година. Заповедта може да видите тук.

           02.11.2020
           
Общинска служба по земеделие Струмяни, информира собствениците и ползвателите на пасища, мери и ливади, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с.Велющец, с.Гореме, с.Добри лаки, с.Махалата, с.Клепало и с.Седелец в община Струмяни област Благоевград. Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“ град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинска служба по земеделие Струмяни. Обявата вижте тук.

           30.10.2020
           
На основание чл.17, ал.3, т.7 от Дружествения договор във връзка с чл.29 ал.1 от Закона за публичните предприятия публикуваме доклад за дейността, счетоводен баланс и тримесечни финансови отчети  на "Югозападни Еко Инсталации" ООД, които може да видите тук. 

           15.10.2020
           На основание чл.62, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на "ДГ Строй" ООД, с. Микрево, общ.Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Със съобщението можете да се запознаете тук.

           07.10.2020
           
Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение от Антон Укев "Изграждане на мандра с капацитет 500 л. мляко на ден в УПИ XIII-1000, кв.42 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград". С информацията можете да се запознаете тук.

           01.10.2020
           
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме заповед на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград ведно с окончателни регистър и карта на ползването за с. Илинденци, които може да видите тук.

           25.09.2020
           
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Благоевград ведно с окончателните регистри и карти на ползването за населените места Велищец, Горна Рибница, Драката, Каменица, Клепало, Микрево и Палaт, които може да видите тук. 

           
25.
09.202На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за ОВОС Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение„Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевградс възложител „БЕТОН“ ЕООД. С информацията можете да се запознаете тук."
           На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-290/24.09.2020г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

           19.08.2020
           На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, община Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО - Сандански провело се на 12.08.2020 г. С протокола може да се запознаете тук.

           17.08.2020
           На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувано уведмление за одобрена преписка за частично имезменение(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП). Уведомлението може да видите тук.

           13.08.2020
           В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Струмяни в село Велющец, село Горна Рибница, село Драката, село Илинденци, село Каменица, село Клепало, село Микрево и село Палат в община Струмяни относно заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, които ще се проведат на 17.08.2020 от 13:30 ч. в сградата на ОСЗ Струмяни. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

           06.08.2020
           На основание чл.62, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на Александър Любомиров Вълков, с.Струмяни, общ.Струмяни за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения. Със съобщението можете да се запознаете тук.

           04.08.2020
           В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ публикуваме обява на Общинска служба „Земеделие“ Струмяни относно процедура по чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2020-2021 година в землищата на община Струмяни в село Велющец, село Горна Рибница, село Драката, село Илинденци, село Каменица, село Клепало, село Микрево и село Палат в община Струмяни. Обявата може да видите тук. Информация за процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 година за община Струмяни в Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград вижте тук.

           11.06.2020
           На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, общ. Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански провело се на 04.06.2020 г. С протокола можете да се запознаете тук.

           01.06.2020
           В изпълнение на Заповед № З-134/23.04.2020 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2020–2021 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.


           
08.05.2020
           На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-148/07.05.2020г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            
07.05.2020
            На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-145/05.05.2020 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            30.04.2020
            На основание чл.37и, ал.8 от ЗСПЗЗ публикуваме протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за стопанската 2020–2021 г. на територията на Община Струмяни. С протокола може да се запознаете тук.

            03.04.2020
            Във връзка с неполучено писмо с наш изходящ номер 08 04-315/30.03.2020 г. на посочения в Търговския регистър адрес и на основание чл.18а, ал.10 от АПК, събощаваме на „ЕВРОБИЗА“ ЕООД писмото с номер  08 04-315/30.03.2020 г. , което може да видите тук.

            26.03.2020
            На основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози в планински и други райони Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии, който може да видите тук.

            25.03.2020
            На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-86/23.03.2020г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            09.03.2020
            На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-65/09.03.2020 г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            05.03.2020
            На основание чл.62, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3 т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение на заявление на Кмета на община Струмяни с искане за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект №42170428/01.08.2018 г., изменено с Решение №ПО-01-17/21.02.2018 г., издадени от Директора на БДЗБР. Със съобщението можете да се запознаете тук.

            28.02.2020
            Във връзка с чл. 37и от ЗСПЗЗ и предстоящото разпределение на пасища и ливади между собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2020/2021 г.  публикуваме предвареителен списък на свободните пасища и ливади на територията на община Струмяни: Приложение 1(пасища вижте тук) и Приложение 2(ливади, вижте тук), както и Правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на Община Струмяни за стопанската 2020/2021 г.(вижте тук)

            27.02.2020
            На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ е публикувана Заповед № З-50/24.02.2020г. на Кмета на община Струмяни, която може да видите тук.

            18.02.2020
            

            В изпълнение на чл.12, ал.9 от ЗЕЕ публикуваме Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност за 2019 година, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност , съгласно чл. 63 от ЗЕЕ. Годишния отчет за 2019 г. може да видите тук.

            02.01.2020
            На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадени на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землищата на с. Велющец(виж тук)с. Гореме(вуж тук) и с.Клепало(виж тук).

            18.11.2019
            На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Струмяни уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 г. Уведомлението може да видите тук, а план сметката - тук.

            08.11.2019
            Важно съобщение за хотелиерите в община Струмяни: 
Съгласно § 2 от Заключителните разпоредби на Наредбата, всички лица, които упражняват дейност в категоризираните места за настаняване, трябва да подадат информация до категоризиращия орган за актуалния си електронен адрес (e-mail) в тридесет дневен срок от влизането в сила на Наредбата. .... Цялото съобщение вижте тук.

            07.11.2019
            Община Струмяни публикува Заповед № ПО-09-1897/04.11.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград с която е назначена комисия за землищата на Велющец, Клепало, Гореме със следните задачи: Да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/ или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на Българската агенция по безопасност на храните за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в съответните землища на община Струмяни за календарната 2020 година. Заповедта може да видите тук.

            30.10.2019
            
Община Струмяни съобщава Заповед № З-329/30.10.2019 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2020 г. Заповедта може да видите тук.

            10.10.2019
            
На основание чл.26, ал.5 от ЗУО, общ. Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на РСУО – Сандански провело се на 03.10.2019 г. С протокола можете да се запознаете тук.

            03.10.2019
           
На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) Община Струмяни публикува:
            - Заповед № ПО-09-1521/30.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Горна Рибница, неразделна част от настоящата заповед.
            - Заповед № ПО-09-1522/30.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Илинденци, неразделна част от настоящата заповед.

            20.09.2019
            На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) Община Струмяни публикува:
            - Заповед № ПО-09-1281/18.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Велющец, неразделна част от настоящата заповед.
            - Заповед № ПО-09-121282/18.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Палат, неразделна част от настоящата заповед.
            - Заповед № ПО-09-1283/18.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Микрево, неразделна част от настоящата заповед.
            - Заповед № ПО-09-1284/18.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Клепало, неразделна част от настоящата заповед.
            - Заповед № ПО-09-1285/18.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Каменица, неразделна част от настоящата заповед.

            - Заповед № ПО-09-1307/18.09.2019 на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Благоевград и Приложение 1 и картата на ползването за землището на с. Драката, неразделна част от настоящата заповед.

             05.09.2019
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС на „Софаш“ ООД, с. Струмяни, относно: "Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къща за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100 м3 в имот № 013006, местност "Студената вода" по плана на с.Цапарево, община Струмяни, област Благоевград“. Информацията по Приложение №2 може да видите тук.

             28.08.2019
             На 30.08.2019 г. от 10:00 часа на място в с. Микрево ще бъде съставен акт за непълноти и грешки в кадастралния план на с. Микрево, община Струмяни, одобрен със заповед № 87от 1994 г. за сгради с договори за отстъпено право на строеж на: н-ци на Владимир Георгиев Панайотов; н-ци на Вангел Христов Марков и Георги Вангелов Марков.

             16.08.2019
             
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ е публикувана Заповед № ОА-РР-147 от 08.08.2019 г. на Областен управител на област с административен център Благоевград, която може да видите тук.

             16.08.2019
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-260 от 13.08.2019 год., която може да видите тук.

             08.08.2019
             В изпълнение на разпоредбата на чл.72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ обявяваме Заповед № РД-07-51/05.08.2019 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград издадена на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землищата на село Велющец, село Горна Рибница, село Драката, село Илинденци, село Каменица, село Клепало, село Микрево и село Палат в община Струмяни. Заповедта може да видите тук.

             01.08.2019
             Обява във връзка с процедурата за създаване на масиви за ползване на земеделски земи чрез сключване на споразумения/разпределения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 вижте тук.


             26.07.2019
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, параграф 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и параграф 4, ал.5, т.6 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. е публикувана Заповед №З-239 от 25.07.2019 год., която може да видите тук.

             19.07.2019
             На 24.07.2019 г. от 10:00 часа на място в с. Микрево ще бъде съставен акт за непълноти и грешки в кадастралния план на с. Микрево, община Струмяни, одобрен със заповед № 87от 1994 г. за имот общинска собственост на Димитър Александров Сотиров. С обявлението може да се запознаете тук.

             01.07.2019  
             На основание  чл.124а, ал.1 и ал.5 и ал.7 и чл.125а,ал.1 и ал.2  от ЗУТ е публикувана Заповед №З-211 от 28.06.2019 г., която може да видите тук.

             24.06.2019
             На основание  чл.124а, ал.1 и ал.5 и ал.7 и чл.125а,ал.1 и ал.2  от ЗУТ е публикувана Заповед №З-200 от 20.06.2019 г., която може да видите тук.

             24.06.2019
             На основание чл.135, ал. 3  и параграф 6 и параграф 8 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-87 от 19.04.2019 г., която може да видите тук.

             04.06.2019
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица за инвестиционно предложение "Изграждане на едноетажна жилищна сграда, ресторант, къща за гости, бунгала, къмпинг зона и малък басейн до 100 м3 в имот №013006, местност "Студената вода" по плана на с.Цапарево, община Струмяни, област Благоевград с възложител "Софаш" ООД. С инвестиционното предложение може да се запознаете тук.

             31.05.2019
             В изпълнение на Заповед № З-90/22.04.2019 г. на Кмета на община Струмяни, поради недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, комисията извърши допълнително разпределение в съседни землища за стопанската 2019–2020 година на собственици на  регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на Община Струмяни. За дейността си комисията състави протокол за окончателно разпределение на имотите, с който може да се запознаете тук.

             30.05.2019
             Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с.Илинденци и с.Струмяни, община Струмяни. Съсобщението на Служба по геодезия, картография и кадастър Благоевград може да видите тук.

             02.05.2019
             Във връзка с непотърсена Заповед № З-80 от 16.04.2019 год. и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на Васил Петков Заповед № З-80 от 16.04.2019 год., която може да се види тук.

             02.05.2019
             На основание  чл.124а, ал.1 и ал.5 и ал.7 и чл.125а,ал.1 и ал.2  от ЗУТ е публикувана Заповед №З-96 от 25.04.2019 г., която може да видите тук.

             24.04.2019
             На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и § 8, ал. 4 от ПР на ЗУТ е издадена Заповед № З-94/23.04.2019 г. Със заповедта може да се запознаете тук.

             16.04.2019
             На основание чл.44,ал.2 от ЗММСМА, във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-78 от 15.04.2019 г., която може да видите тук.

             29. 03.2019
             На основание чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози в планински и други райони Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии, който може да видите тук.

             29. 03.2019
             На основание чл.26, ал.5 от Закона за управление на отпадъците, Община Струмяни публикува Протокол от заседанието на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Сандански, Кресна и Струмяни, провело се на 21.03.2019 г. С протокола можете да се запознаете тук.

             13. 03.2019
             В изпълнение на чл.12,ал.9 от ЗЕЕ публикуваме Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност , съгласно чл. 63 от ЗЕЕ. Годишния отчет може да видите тук.

             11. 03.2019
             На основание чл.124а,ал.1 и ал.7 и чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-41 от 11.03.2019 г., която може да видите тук.

             08. 03.2019 
             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.150 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-39 от 07.03.2019 г., която може да видите тук.

             19.02.2019 
             
На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ е публикувано настоящото обявление по чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, относно изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, на довеждащ канализационен колектор до ПСОВ в Поземлен имот с идентификатор 49686.36.32, с номер по предходен план: 036032, находящ се в местността „Средна Валта“, зем. на с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград, с цел точното определяне на площите и дължините на засегнатите от ограничение в ползването имоти, през които трасето е проектирано да преминава, което може да видите тук.
                      
             19.02.2019 

             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС, на   Величка Борисова Чорбаджийска - Укева относно: "Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на площ 28 дка., находящи се в поземлен имот №142058 в землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград. Информацията по Приложение №2 може да видите тук.

             18.02.2019
             Във връзка с непотърсена Заповед № З-11 от 25.01.2019 год. и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на Георги Николов Мешев Заповед № З-11 от 25.01.2019 год., която може да се види тук.

             08.02.2019
             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.150 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-21 от 08.02.2019 г., която може да видите тук.

             24.01.2019
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 149 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж за "Дрогерия" с възложител Радослв Пецанов. Съобщението може да видите тук. Разрешение № 2 от 24.01.2019 е оттеглено със Заповед РД-4/07.02.2019 г.

             17.01.2019
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,Тера кераца"ЕООД : Съобщава за ,,Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на площ 14,11 дка находящи се в местността ,,ВАЛОГИ'', землището на с.Илинденци''. Със съобщението може да се запознаете тук.

             17.01.2019
             Обява за заседанието на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Струмяни ще се проведе в сградата на ОСЗ Струмяни, както следва: На 18.01.2019 г. от 13,00 ч. – за землищeто на с.Илинденци може да видите тук.

             20.12.2018
             Община Струмяни съобщава № З-341/19.12.2018 г. , която дпопълва Заповед № З-283/29.10.2018 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2019 г. Заповедта може да видите тук.

             18.12.2018
             Уведомление до заинтересованите лица: На основание чл. 26 и чл. 28 от ЗНА на интернет страницата на Община Струмяни и таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Струмяни е публикуван Проект на Наредба за изменение на Наредба за местните данъци в Община Струмяни и мотиви за приемане на Наредбата. Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта чрез представяне на писмени предложения и възражения по проекта за решение на е-mаil адрес: strumyani_oba@yahoo.com или в Центъра за обслужване на граждани в Общинска администрация – Струмяни, на първия етаж в сградата на общината, в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

             17.12.2018
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от Величка Борисова Чорбаджийска-Укева относно инвестиционно предложение за изграждане на система за капково напояване, което ще обслужва съществуващи лозови масиви с обща площ 28 дка в имот с № 142058 в землището на с. Илинденци. С обявата може да се запознаете тук.

             13.12.2018
             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.150 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-335 от 13.12.2018 г., която може да видите тук.

             03.12.2018
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,Тера кераца"ЕООД : Съобщава за ,,Закупуване на технологично оборудване за производство, съхранение, отлежаване и бутилиране на вино във Винарска къща в УПИXVI по плана на с.Илинденци . Със съобщението може да се запознаете тук.

             03.12.2018
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,Тера кераца"ЕООД : Съобщава за ,,Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозови насаждения, на площ 14,11 дка находящи се в местността ,,ВАЛОГИ'', землището на с.Илинденци''. Със съобщението може да се запознаете тук.

             30.11.2018
             Във връзка с непотърсено писмо с изх.номер № 08 04-923/17.10.2018 г. на посочения от лицето адрес, събощаваме на Георги Николов Мешев писмо с изх.номер № 08 04-923/17.10.2018 г., което може да се види тук.

             27.11.2018
             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.150 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-317 от 27.11.2018 г., която може да видите тук.

             27.11.2018
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ"ЕАД : Съобщава за ,,Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура: Преустройство на приемно-предавателна станция на ,,Теленор България''ЕАД №2038. Със съобщението може да се запознаете тук.
             26.11.2018
             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а, ал.2 и &8, ал.2, т.3 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-273 от 22.10.2018 г., която може да видите тук.

             20.11.2018
             На основание чл.66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Община Струмяни уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2019 г. Уведомлението може да видите тук, а план сметката - тук.

             12.11.2018
             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявяваме на заинтересованите лица и общественост учредяване на безвъзмездно сервитутно право на прокарване за възникнал сервитут от реконструкцията на инженерна мрежа. С обявлението може да се запознаете тук.

             12.11.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ  е публикувана Заповед № З-296 от 12.11.2018 год., която може да видите тук.

             12.11.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ  е публикувана Заповед № З-295 от 12.11.2018 год., която може да видите тук.

             12.11.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и във връзка с чл.129, ал.2,  от ЗУТ  е публикувана Заповед № З-294 от 12.11.2018 год., която може да видите тук.

             12.11.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, параграф 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и параграф 4, ал.5, т.6 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. е публикувана Заповед №З-293 от 12.11.2018 год., която може да видите тук.

             09.11.2018
             Във връзка с процедура по учредяване на сервитут върху поземлените имоти, находящи се в землищата на село Илинденци, Микрево и Струмяни, община Струмяни, засегнати от реконструкцията на инженерни мрежи, при строителството на „Автомагистрала „Струма” Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І – 1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І – 1 (Е79) с общински път с.Ново Делчево – с.Дамяница” на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, на основание чл.61, ал.3 от АПК във вр. с чл. 210, ал.4 и чл.211, ал.2 от ЗУТ Общинска администрация Струмяни уведомява собствениците на засегнатите имоти, че заповедите на Кмета на община Струмяни са влезли в законна сила и са постъпили финансови средства от Агенция „Пътна инфраструктура” по сметка на община Струмяни, поради което започва изплащане на определените за обезщетение суми на правоимащите лица, които могат да ги получат в удобно за тях време.
Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по предоставена от тях в община Струмяни банкова сметка.

             06.11.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и във връзка с чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ  е публикувана Заповед № З-287 от 06.11.2018 год., която може да видите тук.

             05.11.2018
             Съгласно Заповед № РД-2156/05.11. 2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, уведомявам всички собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани до 20.10.2018 г. за заседания на комисията на 08.11.2018 г. от 14:00 ч. Обявата вижте тук

             29.10.2018
             Община Струмяни съобщава Заповед № З-283/29.10.2018 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване, видът на предлаганата услуга и честотата на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2019 г. Заповедта може да видите тук.

             26.10.2018
             Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИ БЪЛГАРИЯ"АД възложено на ,,ЧЕРКЕЗОВ"" ООД : Съобщава за ,,Изместване на въздушна линия СрН(20кВ) ,,Сливница'', преминаващ през имот в имот №023016 в м. Гарата'' землището на с. Илинденци, Община Струмяни и приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Със съобщението може да се запознаете тук.

             22.10.2018
             На основание  44,ал.2от Закона за местното самоуправление и местната администрация от ЗМСМА и чл. 210  от ЗУТ обявяваме на заинтересованите граждани  във връзка с изграждането на Автомагистрала „Струма „ЛОТ“ 3-3, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” за определяне на обезщетение и учредяване сервитутно право по реда на чл.210 от Закона за устройство на територията и допускане на предварително изпълнение на основание чл.60,ал.1 ат АПК за защита на особено важни държавни и обществени интереси. Обявлението може да видите тук.

             18.10.2018
             Покана за публично обсъждане на намерение зa поемане на дългосреочен общински дълг от община Струмяни вижте тук.

             12.10.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и чл.129,ал.2 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-261 от 12.10.2018 год., която може да видите тук.

             26.09.2018
             На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2018-2019 г., както и окончателни регистри и карти към съответните заповеди както следва: РД-1459/21.09.18 за с. Велюшец, РД-1458/21.09.18 за с. Горна Рибница, РД-1457/21.09.18 за с. Добри лаки, РД-1456/21.09.18 за с. Драката, РД-1455/21.09.18 за с. Каменица, РД-1452/21.09.18 за с. Микрево, РД-1451/21.09.18 за с. Палат.

             18.09.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и чл.129,ал.2 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-239 от 20.09.2018 год., която може да видите тук.

             18.09.2018
             На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува Приложение № 9 към Заповед № РД-629 / 27.07.2018 г.  - че са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър към нея въз основа на извършеното служебно разпределение за землището на Илинденци в община Струмяни.

             12.09.2018
             На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува Приложение № 8 към Заповед № РД-629 / 27.07.2018 г. - заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Струмяни ще се проведат в сградата на ОСЗ Струмяни, както следва: на 14.09.2018 г. от 12:00 ч. – за землищeто на с.Илинденци. Обява на Общинската служба по земеделие Струмяни (изтеглете тук).

             11.09.2018
             На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2  от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване по заявление на Управителя на "Растер ЮГ" ООД - гр.Благоевград за издаване на разрешително за ползване на воден обект, водно тяло - р.Струма, ВТ-BG 4ST500R063 - река Струма от вливането на река Белишка (Шашка) до вливане на река Санданска Бистрица. Съобщението вижте тук.

             10.09.2018
             Във връзка с неполучена Заповед № З-154/25.06.2018 г. на посочения в Търговския регистър адрес и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на „АГРО ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД Заповед № З-154/25.06.2018 г., която може да видите тук.

             04.09.2018
             На основание  чл.124а,ал.1,ал.5 и ал.7 и чл.125,ал.1 и ал.2  от ЗУТ е публикувана Заповед №З-215 от 03.09.2018 год., която може да видите тук.

             30.08.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА, параграф4, ал.1,ал.2 от ПЗР на ЗКИР,параграф 4,ал.6 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 е публикувана Заповед №З-207 от 29.08.2018 год., която може да видите тук.

             30.08.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА и чл.124а,ал.2 и ал.7 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-208 от 29.08.2018 год., която може да видите тук.

             30.08.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА, във връзка с чл.124а,ал.1 и чл.134,ал.2,т.4 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-209 от 29.08.2018 год., която може да видите тук.

             20.08.2018

             На 23.08.2018 г. от 10:00 часа на място в с. Илинденци ще бъде съставен акт за непълноти
и грешки в кадастралния план на с. Илинденци, община Струмяни, одобрен със заповед № 573 от 1973г.
за имот общинска собственост и по искане на Община Струмяни. С обявлението може да се запознаете тук.  
             15.08.2018
             Заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Струмяни ще се проведат в сградата на ОСЗ Струмяни, както следва:На 17.08.2018 г. от 10,00 ч. – за землищата на с.Велющец, с.Горна Рибница, с.Драката, с.Добри лаки, с.Илинденци, с.Каменица, с.Клепало, с.Микрево и с.Палат. Обявата вижте тук.

             06.08.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗММСМА, във връзка с чл.150 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-194 от 02.08.2018 год., която може да видите тук.

             06.08.2018
             Заповед №РД-714/02.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград вижте тук

             01.08.2018 
             На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува Приложение № 1 към Заповед № РД-629 / 27.07.2018 г. обява на Общинската служба по земеделие Струмяни (изтеглете тук).

             27.07.2018 
             Община Струмяни публикува Решение №517 на Министерски съвет от 2018 г. за отчуждаване на имоти и част от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ,,Автомагистрала ,,Струма'' лот 3.3 с обхват от км397+00 до км 397+600 в землището на гр.Кресна,община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землището на с.Дамяница и с.Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград и с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1(Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1(Е79) с общински път с.Ново Делчево-с.Дамяница'' на територията на община Кресна, община Струмяни и община Сандански, област Благоевград, подробно описани в Решение №517 на Министерски съвет 2018 . С обявата може да се запознаете тук.  Решение № №517 на Министерски съвет 2018 може да се запознаете тук.

             25.07.2018
             Във връзка с непотърсена Заповед № З-139 от 06.06.2018год. и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на ПЕТЯ АНДОНОВА ЗЛАТКОВА  Заповед № З-139 от 06.06.2018 год. , която може да видите тук.

             20.07.2018
             На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.150 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-178 от 19.07.2018 год., която може да видите тук.

             29.06.2018
             На основание §4,ал.5 от ПЗР на Наредба№РД-02-20-5 от 15 декември 2016 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри  е публикувана Заповед №З-158 от 29.06.2018 год., с която може да видите тук.

             26.06.2018
             На основание чл.129,ал.1 и ал.2 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-152 от 25.06.2018 год., която може да видите тук.

             03.05.2018
             Във връзка с непотърсено  писмо с наш изходящ номер 08 04-305/20.03.2018 г. и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на ПЕТЯ АНДОНОВА ЗЛАТКОВА писмото с номер 08 04-305/20.03.2018 г., което може да видите тук.

             03.05.2018
             На основание чл.134,ал.2,т.3 от ЗУТ е публикувана Заповед №З-83 от 30.04.2018 год., която може да видите тук.
 
             26.04.2018
             Във връзка с непотърсено  писмо с наш изходящ номер 08 04-306/20.03.2018 г. и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на Иван Стоянов Костадинов писмото с номер 08 04-306/20.03.2018 г., което може да видите тук.

             19.04.2018
             Във връзка с непотърсено  писмо с наш изходящ номер 08 04-304/20.03.2018 г. и на основание чл.61, ал.3 от АПК, събощаваме на „АГРО ИНС КОНСУЛТ“ ЕООД писмото с номер 08 04-304/20.032018 г., което може да видите тук.

             04.04.2018
             На основание чл.26, ал.5 от Закон за управление на отпадъците публикуваме Протокол от заседание на Общото събрание на РСУО Сандански. Протокола може да видите тук.

             30.03.2018 
             На основание чл.44, ал.2 от ЗММСМА, във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията и постъпило заявление с вх.№9400-559/27.03.2018 от Виолета Илиева Аврамова пълномощник на ''КЕМСКА ВОЛОСТ'' ЕООД с постоянен адрес: гр.София, ул.Александър Стамболийски 74, ет.3, ап.9 с управител Алексей Викторович Корзун е издадена Заповед № 3-57/28.03.2018 год. на Кмета на община Струмяни и е допуснато да се изработи, чрез възлагане от заинтересованите лица- ''КЕМСКА ВОЛОСТ'' ЕООД Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/- като УПИ IV-348 и УПИ V-348 в кв.48 по РП на с. Илинденци като от двата имота се образува едно УПИ XI-348, кв. 48 по РП на с.Илинденци. 2. Изготвяне на технически проект за: Преустройство и промяна предназначение на ''Паянтова сграда на един етаж'' в ''Жилищна'' и пристройка и преустройство на ''Гараж'' в ''Жилищна част''. Със Заповед № 3-57/28.03.2018 може да се запознаете тук.

             23.03.2018
             На основание чл. 71 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НАМАЛЕНИТЕ ПРИХОДИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЦЕНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ, ПРЕДВИДЕНИ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ, ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТА В ПЛАНИНСКИ И ДРУГИ РАЙОНИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ Община Струмяни публикува Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии, който може да видите тук.

             23.03.2018
             На основание чл.150 от ЗУТ и чл.129, ал.2 от ЗУТ и постъпило Заявление№ 94 00-522 от 22.02.2018 г. от ,,ВАЙНЯРД‘‘ЕООД с постоянен адрес: с. Струмяни, ул. Долна Белица № 2-А е издадена Заповед № 3-54/22.03.2018 год. на Кмета на община Струмяни за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ - като от УПИ VII-247 в кв.26 по ПУП на с.Струмяни  с цел промяна на предназначението от ,,жилищно строителство‘‘  в ,,промяна на предназначението на съществуваща двуетажна жилищна сграда и строителство на нова едноетажна пристройка с конкретно предназначение за Винарска изба на малък винопроизводител с дегустационна зала и административна част‘‘. Със Заповед № 3-54/22.03.2018 може да се запознаете тук.

             22.03.2018
             На основание  чл.124а,ал.1,ал.2 и ал.7 и чл.125,ал.1ал.2 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№9400-473 от 09.03.2018 от фирма ,,Илинденци Мрамор'' АД  е издадена Заповед № 3-49/20.03.2018 год. на Кмета на община Струмяни е  допуснато  проект ПУП-ПЗ по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот №058037(нула,пет, осем.нула, три, седем) с площ 6,700дка (шест декара седемстотин кв.м), начин на трайно ползване "широколистно гора", находящо се в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя "широколистна гора" в "за  депо за строителни отпадъци". Със Заповед № 3-49/20.03.2018 може да се запознаете тук.

             22.03.2018
             На основание  чл.124а, ал.1, ал.5 и чл. 125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№9400-474 от 09.03.2018 от фирма ,,Илинденци Мрамор' АД  е издадена Заповед № 3-50/20.03.2018 год. на Кмета на община Струмяни е  допуснато да се изработи проект ПУП-ПЗ по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот №058035(нула,пет, осем.нула, три, пет) с площ 4,206дка (четири декара двеста и шест кв.м), начин на трайно ползване "широколистно гора", находящо се в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя "широколистна гора" в "за  трошачна инсталация". Със Заповед № 3-50/20.03.2018 може да се запознаете тук.

             22.03.2018
             На основание  л.124а,ал.1,ал.5 и чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№9400-472  от 09.03.2018 от фирма ,,Илинденци Мрамор'' АД  е издадена Заповед № 3-51/20.03.2018 год. на Кмета на община Струмяни е  допуснато да се изработи проект ПУП-ПЗ по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот№058036(нула,пет, осем.нула, три, шест) с площ 12,717дка (дванадесет декара седемстотин и седемнадесет кв.м), начин на трайно ползване "широколистно гора", находящо се в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни и имот №060013(нула,шест, нула, нула, едно, три) с площ 12,879дка (дванадесет декара осемстотин седемдесет и девет кв.м), начин на трайно ползване "широколистно гора", находящо се в землище на с. Илинденци, общ. Струмяни с цел промяна предназначение от земеделска земя "широколистна гора" в ,,за  добив на подземни богатства-строителни материали-мрамори от находище ,,Галчово гнездо ''. Със Заповед № 3-51/20.03.2018 може да се запознаете тук.

             22.03.2018
             На основание §4,ал.5 от ПЗР на  Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год.,  във връзка  с постъпило Заявление с вх.№9400-476/13.03.2018 от Гена Лазарова Кулева с постоянен адрес: с.Илинденци,ул.тридесет и пета''№4;  е издадена Заповед № 3-52/20.03.2018 год. на Кмета на община Струмяни е допуснато  проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№487 по ПУП на с.Илинденци с площ 2217кв.м. собственост на Гена Лазарова Кулева по ПУП на с.Илинденци одобрен със Заповед 573 от 1973 год. Със Заповед № 3-52/02.03.2018 може да се запознаете тук.

             13.02.2018
  
            На основание §4 на ЗКИР и Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год.,  във връзка  с постъпило Заявление с вх.№9400-99/17.01.2018 от Велика Иванова Митрева с постоянен адрес: с.Каменица; Решение №269 от Протокол №30/ 24.11.2017 г. на ОбС и Решение №5 от Протокол №1/ 01.02.2018 г. на ЕСУТ при Община Струмяни е издадена Заповед № 3-26/13.02.2018 год. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№144  по ПУП на с.Каменица с площ 292,14 кв.м. собственост на Община Струмяни по ПУП на с.Каменица одобрен със Заповед 330 от 1993 год и изменение на ПУП-ПУР от ОТ30-ОТ35 до ОТ51 по ПУП на с.Каменица.Със Заповед № 3-26/13.02.2018 може да се запознаете тук.

                 13.02.2018
                 
На основание §5,ал.7 и чл.57 /Наредба 3/ от ПЗР на ЗКИР, във връзка с постъпило Заявление с вх.№9400-27/04.01.2018 от Велика Тичева с постоянен адрес: гр.Благоевград, ж.к.Струмско център, бл.№3 и Решение № 4 от Протокол № 1/ 01.02.2018 г. на ЕСУТ при Община Струмяни е издадена Заповед № 3-25/13.02.2018 год. на Кмета на община Струмяни за одобряване на проект за допълване на кадастралния план на с.Микрево одобрен със Заповед №87 от 1994 год. с верните имотни граници за имот №1103, кв.49 на с.Микрево одобрен със Заповед №87 от 1994 год. с площ 522 кв.м. собственост на Велика Янева Тичева с Н.А.№30,т.I,рег.№48,дело№21 от 2013 г. за 2/3 ид.ч. и Н.А.№38,т.I,рег.№38,дело№18 от 2013 г. за 1/3 ид.ч. Със Заповед № 3-25/13.02.2018 може да се запознаете тук.

                 06.02.2018
             
   Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Предприятие за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци-селскостопанска продукция",  в ПИ№461 по ПР на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград" от възложителя на инвестициононото предложение  "Етвин" ЕООД. С обявата можете да се запознаете тук.

                 05.02.2018
                 
На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение на заявление с вх. номер РР-01-137/31.07.2017 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струма, с цел заустване на отпадъчни води. Съобщението може да видите тук.

                 05.02.2018
                 
На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение на заявление с вх. номер РР-01-139/31.07.2017 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струма, с цел заустване на отпадъчни води. Съобщението може да видите тук.

                 05.02.2018
                 
На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 от Закона за водите обявяваме съобщение на заявление с вх. номер РР-01-140/31.07.2017 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Шашка, с цел заустване на отпадъчни води. Съобщението може да видите тук.

                 05.01.2018
                 
На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване на  
Кмета на община Струмяни за изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите. Съобщението може да видите тук.

                 28.12.2017
                 
На основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадени на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за землищата на с. Гореме(вуж тук) и с. Велющец(виж тук), общ. Струмяни, както и заповед на  директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград, издадена на основание чл.56, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.37ж, ал.6 от ЗСПЗЗ за прекратяване на административното производство за землищата на с. Драката(вуж тук), общ. Струмяни.
                 13.12.2017
                 
Обявление за провеждане на второ заседание на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи, назначени със Заповеди №№ РД-08-514, РД-08-515, РД-08-516/ 02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград, за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на Гореме, Драката и Велюшец, общ. Струмяни за календарната 2018 г. вижте тук.

                 03.11.2017
               
 Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за заповеди на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и обява на Общинска служба по земеделие

                 31.10.2017
                 
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица и обществеността за постъпило инвестиционно предложение за: "Създаване на трайни насаждения от сливи - 3 дка" в поземлен имот № 135088, местност "Пушовец" и в поземлен имот № 040182, местност "Бабище",  землище на с. Илинденци и , община Струмяни, област Благоевград от възложителя на инвестициононото предложение  Никол Янкова Тимева - земеделски производител. С обявата можете да се запознаете тук. Приложение №2 към чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС може да видите тук.

                 20.10.2017
                 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125, ал.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ  и постъпило Заявление с вх.№ 9400 - 792(3)/ 04.10.2017 г. от наследници на Илия Златков Подгорски; Заявление с вх.№ 9400-645(1)/04.10.2017 от Кирил Атанасов Милев с постоянен адрес с.Микрево,ул.,, Малешевска '' №10 и Заявление с вх.№ 9400-792(2)/04.10.2017 от Емил Димитров Илиев -Кмет на община Струмяни  и Решение №2от Протокол №6/ 05.10.2017г. на ЕСУТ при Община Струмяни е издадена Заповед № 3-406/19.10.2017 год. на Кмета на община Струмяни и е  одобрен  Проект за: ЧИ ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ IX и УПИ X-872,873, кв.36 по РП на с.Микрево. УПИ IX, кв.36 е собственост на Кирил Атанасов Милев съгласно Договор за покупко-продажба №ДГ-00-30/10.06.2004 год.УПИ X-872,873 кв.36 по РП на с.Микрево е собственост ПИ№872.кв.36 е на наследниците на Илия Златков Подгорски съгласно НА№100,том I,дело№162 от 23.03.1970 год,а ПИ№873,кв.36 е общинска собственост по имотен регистър. Регулационните граници да съвпаднат с площта на имотите описана в документите за собственост. Като площта на УПИ IX,кв.36 по РП на с.Микрево да бъде с площ-800 кв.м., собственост на Кирил Атанасов Милев съгласно Договор за покупко-продажба №ДГ-00-30/10.06.2004 год. и площта да отговаря на документа за собственост. УПИ X-872,873, кв.36 по РП на с.Микрево да бъде с площ 769 кв.м. е собственост ПИ №872,кв.36 е на наследниците на Илия Златков Подгорски съгласно НА№100,том I,дело№162 от 23.03.1970 год, а ПИ№873, кв.36 е общинска собственост по имотен регистър. Със Заповед № 3-406/19.10.2017 може да се запознаете тук.

                19.10.2017  

             На основание чл.62а, ал.2 и във връзка с разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите обявяваме съобщение за публично обявяване на заявление от г-жа Десислава Колева-Чонгова - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения. Със съобщението можете да се запознаете тук.

                11.10.2017             
                
На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме 6 бр. заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2017-2018 г., 6 бр. окончателни регистри към съответните заповеди и 6 бр. карти на ползването за селата: Велюшец, Горна Рибница, Каменица, Клепало, Микрево, Палат, които може да видите тук.
            
               05.10.2017
            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗММСМА, чл. 150 от ЗУТ и постъпило Заявление №9400-1661 от 04.10.2017 от  Димитър Кръстев Михов е издадена Заповед З-384 от 05.10.2017 г. на Кмета на община Струмяни е Допуснато  проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" за  УПИ II-212 кв.20 по РП на с.Илинденци с конкретно застрояване на имота, за ,,Къща за гости''. Със Заповед № З-384/05.10.2017 год. може да се запознаете тук.

               28.09.2017
               
Със Заповед №З-376/27.09.2017 г. на Кмета на община Струмяни е открита процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот, находящ се по неодобрения кадастрален план на с.Горна Крушица от 1993г., община Струмяни.  Със Заповед № З-376/27.09.2017 г. може да се запознаете тук.

               25.09.2017
               
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗММСМА, чл. 150 от ЗУТ и постъпило Заявление №9400-1573 от 14.09.2017 от ,,ПЕТКОВ-82'' АД е издадена Заповед З-366 от 21.09.2017 г. на Кмета на община Струмяни е Одобрен  проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" за  УПИ XVII-366 кв.50 по РП на с.Илинденци с конкретно застрояване на имота, за ,,Къща за гости''. Със Заповед № З-366/21.09.2017 год. може да се запознаете тук.

               08.09.2017
               
На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува изменени заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изтеглете тук).

               25.08.2017

            На основание  л.124а,ал.1,ал.5 и чл.125,ал.1 и ал.2 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№94001188 от 10.07.2017 от фирма ,,Бумар'' АД  е издадена Заповед № 3-354/24.08.2017 год. на Кмета на община Струмяни е  допуснато да се изработи проект ПУП-ПЗ по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот №009035 (нула, нула, девет,нула,три,пет) с площ 3,830дка (три декара осемстотин и тридесет кв.м), начин на трайно ползване "нива"; имот№031015 (нула, три, едно, нула, едно, пет) с площ 4,074  ( четири декара и седемдесет и четири кв.м.), с начин на трайно ползване ,,нива" , находящи се в местността "Горно поле'' и имот№029001 (нула, две, девет, нула, нула, едно) с площ 3,598 дка (три декара петстотин деветдесет и осем кв.м), с начин на трайно ползване ,,лозе'', находящо се в местността ,, Градешка река"  землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя "нива"  и ,,лозе'' в ,,за  изграждане на производствено складова база за обработка на мраморни изделия и преработка на отпадъчни материали от другите производства- отпадък при добив на мраморни блокове, отпадък от грубата преработка в цех за преработка на скално-облицовъчни материали, както и от получения шлам и др. трафопост, КПП, съоръжения за модулна пречиствателна станция с оборотна вода, кранов път и административни сгради''. Със Заповед № 3-354/24.08.2017 може да се запознаете тук.

               22.08.2017
              
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Струмяни за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия  в имот №009047, местност "Кьосовица", землище на с.Драката, общ.Струмяни" на ,,Амитица'' ООД .  С информацията по Приложение 2 можете за се запознаете тук.

               18.08.2017
              
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Струмяни за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжерия  в имот №009047, местност "Кьосовица", землище на с.Драката, общ.Струмяни" на ,,Амитица'' ООД .  С информацията по Приложение 2 можете за се запознаете тук.

               18.08.2017
На основание чл.26 (5)  от Закона за управление на отпадъците Община Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрани на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Сандански, Кресна и Струмяни – провело се на 11.08.2017 год. С протокола може да се запознаете тук.
               
               04.08.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Изграждане на оранжерия в имот № 009047, местност "Кьосовица",  землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград" от възложителя на инвестициононото предложение  "Амитица" ООД. С обявата можете да се запознаете тук.
               04.08.2017
               
На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изтеглете тук) и обява на Общинската служба по земеделие Струмяни(изтеглете тук).
               03.08.2017
               
В изпълнение на изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Струмяни съобщава за инвестиционно предложение на "Агро Струм Инвест" ООД с ЕИК 202355055 и предоставя обществен достъп до преработена Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение: " Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот №013004, местност "Гладно поле", землище на с.Илинденци, община Струмяни". Съобщението за инвестиционно предложение вижте тук, а информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС вижте тук.

               03.08.2017
               
На основание чл.75 и във връзка чл.62а, ал.2 от Закона за водите обявяваме съобщение за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41530063/07.05.2012 г., издадено от Директора на БД"ЗБР". Със съобщението може да се запознаете тук.

               31.07.2017
              
На основание чл.2, ал.2 от ЗОЗЗ, чл.3, ал.2 от ПП на ЗОЗЗ, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.109, ал.1 от ЗУТ,  във връзка с чл.59, ал.2 при условията на чл.12, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ, община Струмяни съобщава на заинтересованите  лица, че със Заповед № 3-341/28.07.2017 год. на Кмета на община Струмяни е Одобрен по искане на заявителят "ЕВРОВИЗА" ЕООД проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" за ПИ № 009009, намиращ се в местността „Иловицата”, землището на с. Кърпелево, общ. Струмяни, област Благоевград с площ 6.721 дка. с начин на трайно ползване „Нива”, като се промени предназначението от „Нива” за „Животновъдна ферма с капацитет 1000 овце и кози”
Със Заповед № З-341/28.07.2017год. може да се запознаете тук.

               31.07.2017
               
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.2 от ЗУТ и  Заявление с вх. № 94 00-2403 от 29.12.2016 год. от ,,ЕТВИН'' ЕООД  с адрес с.Илинденци, ул. "Владимир Димитров Майстора" №1, Решение №БД-63-ПР-2017 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград и Решение №БД-63-ПР-1/2017 на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград за допълване на Решение №БД-63-ПР-2017 г.  и Решение №12 от Протокол №1/ 19.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Струмяни  е одобрен   Подробен устройствен план-План за застрояване  за поземлен имот №012068, местността "Гладно поле" в землището на с.Илинденци с площ 1,233 дка с начин на стройно ползване,,нива'', с цел промяна предназначението от земеделска земя "нива" в "за полиетиленова оранжерия". Със Заповед З-339/28.07.2017 г. може да се запознаете тук.

               31.07.2017
               
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.2 от ЗУТ и  Заявление с вх. № 94 00-2401от 29.12.2016 год. от "ЕТВИН" ЕООД  с адрес с.Илинденци, ул. "Владимир Димитров Майстора" №1, Решение № БД-63-ПР-2017 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград и Решение № БД-63-ПР-1/2017 на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград за допълване на Решение № БД-63-ПР-2017 г.  и Решение №7 от Протокол №1/19.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Струмяни  е одобрен   Подробен устройствен план-План за застрояване  за поземлен имот №030011, местността "Валта" в землището на с.Илинденци с площ 9,779 дка с начин на стройно ползване,,нива'', с цел промяна предназначението от земеделска земя "нива" в "за полиетиленова оранжерия". Със Заповед З-337/28.07.2017 г. може да се запознаете тук.

               31.07.2017
               
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.129 ал.2 от ЗУТ, чл.109 ал.2 от ЗУТ и  Заявление с вх. № 94 00-2404 от 29.12.2016 год. от "ЕТВИН" ЕООД  с адрес с.Илинденци, ул. "Владимир Димитров Майстора" №1, Решение №БД-63-ПР-2017 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград и Решение№БД-63-ПР-1/2017 на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград за допълване на Решение №БД-63-ПР-2017 г.  и Решение №5 от Протокол №1/ 19.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Струмяни  е одобрен Подробен устройствен план-План за застрояване  за поземлен имот №014016, местността "Гладно поле" в землището на с.Илинденци с площ 5,190 дка с начин на стройно ползване "нива", с цел промяна предназначението от земеделска земя "нива" в "за полиетиленова оранжерия". Със Заповед З-336/28.07.2017 г. може да се запознаете тук.
               

               31.07.2017
               
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.129 ал.2 от ЗУТ, чл.109 ал.2 от ЗУТ и  Заявление с вх. № 94 00-2402 от 19.12.2016 год. от "ЕТВИН" ЕООД  с адрес с.Илинденци, ул. "Владимир Димитров Майстора" №1, Решение №БД-63-ПР-2017 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград и Решение№БД-63-ПР-1/2017 на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград за допълване на Решение №БД-63-ПР-2017 г.  и Решение №6 от Протокол №1/19.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Струмяни  е одобрен Подробен устройствен план-План за застрояване  за поземлени имоти №012074 и №012075 в местността "Гладно поле" в землището на с.Илинденци ПИ№012075с площ 3,451 дка и ПИ№012074 с площ3,450 дка с начин на трайно ползване "нива", с цел промяна предназначението от земеделска земя "нива" в "за полиетиленова оранжерия". Със Заповед З-335/28.07.2017 г. може да се запознаете тук.

               31.07.2017
               
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.129 ал.2  от ЗУТ, чл.109 ал.2 от ЗУТ и  Заявление с вх. № 66Ф-12 от 18.01.2017 год. от "ЕТВИН" ЕООД  с адрес с.Илинденци,ул.Владимир Димитров Майстора №1; Решение №БД-63-ПР-2017 г. на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград и Решение№БД-63-ПР-1/2017 на Регионална инспекция по околна среда и водите-Благоевград за допълване на Решение №БД-63-ПР-2017 г.  и Решение №11 от Протокол №1/ 19.01.2017 г. на ЕСУТ при Община Струмяни  е одобрен   Пoдробен устройствен план-План за застрояване  за поземлен имот №012060, местността "Гладно поле" в землището на с.Илинденци с площ 2,998 дка с начин на стройно ползване "нива", с цел промяна предназначението от земеделска земя "нива" в "за полиетиленова оранжерия". Със Заповед З-334/28.07.2017 г. може да се запознаете тук.

               31.07.2017
               
На основание чл.124а, ал.1, чл.109, ал. 2 от ЗУТи постъпило заявление с вх. № 1100-17 от 12.05.2017 год. от Емил Илиев-Кмет на Община Струмяни и решение №217 от Протокол№23/25.05.2017 г. на ОбС Струмяни и Решение№228 от Протокол №24/29.06.2017 г. на ОбС Струмяни е допуснато да се изработи проект Проект за изменение на ПУП - План за Застрояване за имот №000066 с площ 5,609 дка с начин на стройно ползване  "ливада", находящ в местността "Гарата", землището на с.Илинденци, община Струмяни с цел промяна предназначението от земеделска земя "ливада" в "за паркинг". Със Заповед З-340/28.07.2017 г. може да се запознаете тук. 

               24.07.2017
              
На основание  чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.135, ал. 3  и параграф 6 и параграф 8 от ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-1189 от 11.07.2017 год.  от Вангелия Симеонова Бакаловса е издадена Заповед № З-321/24.07.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект ПУП-ПР за новообразуваното на УПИXV-1126, кв.49 по ПУП на село Микрево собственост на Вангелия Симеонова Бакалова, обединението на имоти№949;947;945;946 в УПИ XVI-947;946;947;949 кв.49по РП на село Микрево. С оглед осигуряване на достъп до новообразуваното УПИXV-1126,кв.49 по РП на село Микрево е проектиране на улица-тупик от ОТ501 до ОТ502 с широчина 3,5 м съгласно чл.81,ал.1 от ЗУТ. Със заповедта може да се запознаете тук.

               24.07.2017
               
На основание  чл.124а, ал. 2  от ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-999 от 11.06.2017 год.  от Пламен Галчев Георгиев е издадена Заповед № З-322/24.07.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ III-70 УПИ IV-69 и УПИ X-71, кв. 15 по ПУП на с. Каменица  одобрен със Заповед №330 от 1993 год .  Със заповедта може да се запознаете тук. 
        
               24.07.2017
               
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл.134,ал.2,т.6 от ЗУТ и постъпило Заявление с вх.№ 9400 – 792/ 09.05.2017 г. от наследници на Илия Златков Подгорски; Заявление с вх.№ 9400-645/05.04.2017 от Кирил Атанасов Милев с постоянен адрес с.Микрево, ул.,, Малешевска ‘‘ №10 и Заявление с вх.№ 9400-792(1)/09.05.2017 от Емил Димитров Илиев –Кмет на община Струмяни  e издадена Заповед № З-323/24.07.2017 г. на Кмета на община Струмяни за допускане да се изработи  проект за ЧИ ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ IX и УПИ X-872,873, кв.36 по РП на с.Микрево. УПИ IX,кв.36 е собственост на Кирил Атанасов Милев съгласно Договор за покупко-продажба №ДГ-00-30/10.06.2004 год.УПИ X-872,873 кв.36 по РП на с.Микрево е собственост ПИ№872.кв.36 е на наследниците на Илия Златков Подгорски съгласно НА№100,том I,дело№162 от 23.03.1970 год, а ПИ№873, кв.36 е общинска собственост по имотен регистър. Със Заповед З-323/24.07.2017 г. може да се запознаете тук.
               
               17.07.2017
               Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от Евгени Йорданов Чиликов: Съобщава за "Изграждане на оранжерия"  в УПИ IX-933 , кв.53 по РП с.Микрево, Община Струмяни Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Със съобщението може да се запознаете тук, с Приложение №2 - тук.

               05.07.2017
               
Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ЗП-ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ЧИЛИКОВ: Съобщава за Изграждане на оранжерия в УПИ IX-933,кв.53 по РП на с.Микрево Община Струмяни. Със съобщението може да се запознаете тук.

               05.07.2017
               
Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост уведомление за инвестиционно предложение от ЗП-ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ЧИЛИКОВ  : Съобщава за ,,Изграждане на оранжерия в УПИ IX-933, кв. 53 по РП на с. Микрево. Със съобщението може да се запознаете тук.

               14.06.2017
            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Заявление с вх.№ 94 00-2399/29.12.2016 г. от Борислав Кирилов Дамянов e издадена Заповед № З-276/13.06.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" за имоти № 025004 ,местността ,,Ормано" в землището на с.Микрево с площ 3,637 дка с конкретно застрояване на имота ,,полиетиленова оранжерия''.Предвижда се ниско етажно строителство с височина на сградата до 10,00 м, свободно застрояване. Със заповедта може да се запознаете тук.

               06.06.2017
               
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и Заявление с вх.№ 94 00-2400/29.12.2016 г. от "НИКУЛИ ПРИМ" ЕООД с управител Николай Стефанов Дончев e издадена Заповед № З-272/05.06.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" за имоти № 002050 ,местността ,,Горно поле'' в землището на с.Горна Крушица с площ 9,00 дка с конкретно застрояване на имота ,,полиетиленова оранжерия''.Предвижда се ниско етажно строителство с височина на сградата до 10,00 м, свободно застрояване. Със заповедта може да се запознаете тук. 

               31.05.2017
               
На основание чл. 62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс ви съобщаваме решение за допусната очевидна фактическа грешка в Протокол от 28.04.2017 година за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година по реда на чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ на собствениците на регистрирани животновъдни обекти в съответните землища на територията на община Струмяни подписан от комисия назначена със Заповед № З-212/21.04.2017 г. на Кмета на община Струмяни. С решението може да се запознаете тук.
               
               05.05.2017
               На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от  ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 94-00-760 / 27.04.2017 г. от Славчо Йосифов Христов е издадена Заповед № З-230/04.05.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект Проект за изменение на ПУП - План за Регулация за изменение на УПИ V-8 , кв.28 по действащия регулационен план на с. Струмяни общ. Струмяни   одобрен със Заповед №332от 1967 год .  Със заповедта може да се запознаете тук.

               05.05.2017
            На основание  чл. 135, ал. 3 от ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-754 от 26.04.2017 год.  от Атанас Янушев Котев е издадена Заповед № З-228/03.05.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен да се изработи проект ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ III-47 УПИ IV-46 и УПИ V-45, кв.16 по ПУП на с. Илинденци като регулационните линии да мина по имотните граници на имот 46,кв.16 одобрен със Заповед №573 от 1973 год. Като след промяната УПИ IV-46, кв.16 ще бъде с площ 365 кв.м. Да се чете зелените линии на изготвения проект.  Със заповедта може да се запознаете тук.

               05.05.2017
               
На основание   чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-742 от 24.0.2017 год.  от Люба Груева темелкова е издадена Заповед № З-229/03.05.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен  проект ПУП-ПР  като от УПИ I-1113 и  УПИ II-1113 в кв. 3 по ПУП на с. Струмяни се образуват нови УПИ XXIII-1113 в кв. 3 с площ-680 кв.м. ; УПИ XXIV-1113 в кв. 3 с площ - 604 кв.м. и УПИ XXV-1113 в кв.3 с площ 680 кв.м. Да се чете зелените линии на изготвения проект.  Със заповедта може да се запознаете тук.

               04.05.2017
               
Обявяваме Ви заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2017 г. на основание чл. 37ж, ал. 11, във връзка с чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ.Със заповедите може да се запознаете тук и тук.

               21.04.2017
               
На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Струмяни за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 21.2 дка. ягоди, 6.6 дка. сливи, 5 дка. смокини и 5 дка. череши в имот №013028, местност "Долна Валта", землище на с.Драката, общ.Струмяни" на Десислава Николова Колева - Чонгова - земеделски производител .  С информацията по Приложение 2 можете за се запознаете тук.

               18.04.2017
               
На основание  чл.135, ал. 3  от ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-630 от 31.03.2017 год.  от Пламен Галчев Георгиев е издадена Заповед № З-190/11.04.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ III-70 УПИ IV-69 и УПИ X-71, кв. 15 по ПУП на с. Каменица  одобрен със Заповед №330 от 1993 год .  Със заповедта може да се запознаете тук.

               28.03.2017
            На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС уведомяваме заинтересованото население на Община Струмяни за изготвена Информация за ПНОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори от находище „Галчово гнездо”, разположено в землището на с.Илинденци, община Струмяни, област Благоевград . С информацията по Приложение 2 можете за се запознаете тук

               21.03.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: Разполагане на мобилна трошачно - сортировъчна инсталация на територията на имот №032012, находящ се в м."Злинска Река", землище с.Илинденци, община Струмяни от възложителя на инвестиционното предложение "ГБС - Инфраструктурно строителство" АД. С обявата можете да се запознаете тук.
             
               17.03.2017
               
Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ЗП Борислав Кирилов Дамянов : Съобщава за "Модернизация на оранжерийно стопанство-изграждане на оранжерия"  в имот №025004 в землището на с. Микрево, Община Струмяни Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Със съобщението може да се запознаете тук, с Приложение №2 - тук.

               14.03.2017
            Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград  по чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  за с.Велюшец, с.Добри лаки, с. Махалата и с. Клепало.
               10.03.2017
               
На основание чл.125, ал.1 от Закона за горите Кмета на Община Струмяни издава заповед за забрана пашата на селскостопански животни. С заповедта можете да се запознаете тук.

               10.03.2017

            Община Струмяни съобщава на заинтересованите лица и общественост обява от ,,НИКУЛИ ПРИМ''ЕООД : Съобщава за ,,Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанство в имот №002050 в м. Горно поле'' землището на с. Горна Крушица, Община Струмяни и приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Със съобщението може да се запознаете тук.
               10.03.2017
               
Обява от община Струмяни до заинтересованите лица и граждани на Общината Съобщение от ,,ЕТВИН''ЕООД нa засегнатото население, че има инвестиционно предложение Модернизация на земеделското стопанство в имот №012060, 012068, 014016, 012074, 012075 в землището на с. Илинденци, община Струмяни и имот №030011 в землището на с.Микрево, Община Струмяни за изграждане на пет броя оранжерии три блокова със стоманена конструкция и покритие от полиетилен.  Със съобщението може да се запознаете тук.

               09.03.2017
            На основание  чл.44,ал.2 от ЗМСМА и чл.129,ал.2 и чл.134,ал.2,т.2 от ЗУТ ,  във връзка със заявление с вх. № 9400-396 от 23.02.2017 год.  от Христо Янушев Котев е издадена Заповед № З-140/07.03.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект ПУП-ПР промяна на вътрешно регулационните граници между УПИ III-47 УПИ VI-46 и УПИ V-46,кв.16 по ПУП на с.Илинденци като регулационните линии да мина по имотните граници на имот 46,кв.16 одобрен със Заповед №573 от 1973 год . Като след промяната УПИ IV-46,кв.16 ще бъде с площ 365 кв.м. Да се чете зелените линии на изготвения проект.  Със заповедта може да се запознаете тук.

               24.02.2017

            На основание  §4 от ЗКИР и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри,  във връзка със заявление с вх. № 9400-158 от 24.01.2017 год.  от Велика Иванова Митрева е издадена Заповед № З-119/23.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№144по ПУП на с.Каменица  с площ 292,14 кв.м. собственост на Община Струмяни и Изменение на ПУП-ПР от ОТ30-ОТ35 доОТ51 по ПУП на с. Каменица. Със заповедта може да се запознаете тук.

               13.02.2017

               Община Струмяни на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че са изработени проекти за:
- Подробен устройствен план-парцеларен план за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград;
- Изменение на одобрения със Заповед № РД-02-15-137/08.10.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, ПУП-ПП за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 /E79/ при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 /E79/ с общински път с. Ново Делчево-с. Дамяница, в землищата на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложените проекти в сградата на община Струмяни и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

               13.02.2017
               
На основание  §4 от ЗКИР и Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри,  във връзка със заявление с вх. № 9400-276 от 02.02.2017 год.  от Димитър Иванов Диманков наследник на Иван Тодоров Диманков е издадена Заповед № З-105/09.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато да се изработи проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№486 в кв.9 по ПУП на с.Илинденци, представляващ паянтова стопанска постройка с площ 46 кв.м. собственост на наследници на Иван Тодоров Диманков е част от УПИ VIII-480, кв.9 по ПУП на с.Илинденци. Със заповедта може да се запознаете тук.

               13.02.2017
               
На основание  чл. 124, ал. 1 от  ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 66Ф-290/02.12.2016 г. от "МАРГЕМИН" ЕООД с управител Юлий Добромиров Пасков, чрез пълномощника си Людмила Димитрова Николовае e издадена Заповед № З-104/09.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имоти № 0390016;039019;039020;039026 и 039030 с площ  80,3 дка, начин на трайно ползвани имот № 039016 ,,нива'', находящ се в местността "Елезовец"; имот№ 039019 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник''; имот №039020 "ливада", находящ се в местността "Сусарник''; имот № 039026 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник" и имот № 039030 "др.сел.ст.тер.", находящ се в местността "Сусарник"  землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя в "Територия със специално предназначение- за добив на подземни богатства- строителни материали от находище "Пиринка" землището с.Илинденци, община Струмяни. Със заповедта може да се запознаете тук.

               07.02.2017

            Община Струмяни публикува съобщение на Регионална дирекция  по горите (РДГ) Благоевград. В изпълнение на § 49 от Преходите и заключителни разпоредби на Закона за горите (ДВ, бр. 60 от 2015 год., в сила от 07.08.2015 год.) Ви обявяваме списъци на поземлени имоти на територията на община Струмяни, притежаващи характеристика на гора  по смисъла на чл. 2, ал. 1 т. 1 от Закона за горите по населени места. С списъците по населените места може да се запознаете тук

               07.02.2017
            На основание чл. 124 а, ал. 2  от ЗУТ,  във връзка със заявление   от Иван Димитров Стойчев  е издадена Заповед № З-89/01.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за ПУП-ЧИ на ПР за УПИ VIII-518, кв. 35 до ОТ 175 по ПУП на с. Микрево  и ЧИ на ПР в обхват УПИ VIII-518 и УПИ VI-1102, кв. 35 по ПУП на с.Микрево като се придават 84,21 кв.м. и УПИ VIII-518 става с площ 954,05 кв. м. собственост на Иван Димитров Стойчев. Със заповедта може да се запознаете тук.

               06.02.2017
            На основание  чл. 44, ал. 2 от ЗММСМА,чл. 150 от ЗУТ  във връзка със заявление с вх. № 66Ф-18 от 26.01.2017 год. от ,,Петков 82' 'ЕООД е издадена Заповед № З-98/03.02.2017 г. на Кмета на община Струмяни за Допускане  да се изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII-366, кв.50 по ПУП на с.Илинденци с конкретно застрояване за имота за ,,Къща за гости''. Със заповедта може да се запознаете тук.               

               06.02.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: Разширение на склад за инертни материали в ПИ имот № 032004 към съществуваща асфалтова база в ПИ № 032005, м.Злинска река, землището на с.Илинденци, община Струмяни, ЕКАТТЕ 32665 от възложителя на инвестиционното предложение "Маргемин" ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.

               06.02.2017
               
Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за изграждане на ,,Еднофамилни къщи'' за живеене и гости в ПИ№001159, местност,, Селилещето'' в землище на с. Седелец, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение ,,СИЙМОР РИФОРМС''ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.

               31.01.2017
               
На основание  чл.44, ал. 2 от ЗММСМА,чл.129,ал.2 от ЗУТ  във връзка със заявление с вх. №94 00-39 от 10.01.2017 год. от Йордан Славияв Ресов е издадена Заповед № З-80/26.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект ПУП-ПЗ като от УПИ VI-535, кв.35 по ПУП на с.Микрево, община Струмяни с цел промяна предназначението от ,,Ресторант'' в ,,Пристройка и промяна предназначението на ,,ресторант'' в ,,Шивашки цех, кафе-аператив и хранителен магазин'' по ПУП на с.Микрево,община Струмяни. Със заповедта може да се запознаете тук.

            06.01.2017
            На основание  §5, ал. 1 и чл.57/Наредба № 3/ от ПЗР на ЗКИР,  във връзка със заявление с вх. № З-464(1)  от Ели Стоянова Димитрова е издадена Заповед № З-52/04.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№485 в кв.17 по ПУП на с.Илинденци с площ 225 кв.м. собственост на Ели Стоянова Димитрова е част от УПИ II-54, кв.17 поради непълноти и грешки и отразяването на съществуващата двуетажна паянтова жилищна сграда със ЗП-55 кв.м. Със заповедта може да се запознаете тук.

            03.01.2017
            Публикуваме заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Благоевград и приложения към тях за изменение на издадени заповеди за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. : Заповед РД-08-369 от 21.12.2016 г. за землището на с. Микрево, Заповед РД-08-370 от 21.12.2016 г. за землището на с. Илинденци, Заповед РД-08-371 от 21.12.2016 г. за землището на с. Драката, Заповед РД-08-372 от 21.12.2016 г. за землището на с. Палат, Заповед РД-08-372 от 21.12.2016 г. за землището на с. Каменица.

            21.12.2016
            На основание  чл.124, ал.1, чл.109, ал.3,т.8 от  ЗУТ ,  във връзка със заявление с вх. № 66Ф-290/02.12.2016 г. от ,,МАРГЕМИН''ЕООД с управител Юлий Добромиров Пасков, чрез пълномощника си Людмила Димитрова Николовае e издадена Заповед № З-520/22.12.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане  проект за "Подробен устройствен план" - "План за застрояване" по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имоти № 0390016;039019;039020;039026 и 039030 с площ  80,3 дка, начин на трайно ползвани имот № 039016 ,,нива'', находящ се в местността "Елезовец"; имот№ 039019 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник''; имот №039020 ,,ливада'', находящ се в местността "Сусарник''; имот № 039026 ,,нива'', находящ се в местността "Сусарник' 'и имот № 039030 ,,др.сел.ст.тер.'', находящ се в местността "Сусарник''  землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, с цел промяна предназначение от земеделска земя в ,,Територия със специално предназначение- за добив на подземни богатства- строителни материали от находище ,,Пиринка'' землището с.Илинденци, община Струмяни. Със заповедта може да се запознаете тук.

            16.12.2016
            Изготвен е протокол от 17.11.2016год.на комисията назначена със Заповед №3-473 от 16.11.2016год.,който е обявен на заинтересованите лица съгласно чл.215 ,ал.1 от ЗУТ. Изготвени са декларации с нот.заверка на един от наследниците на ПИ за получаване на определеното парично обезщетение. След превеждане на сумата за обезщетенията от АПИ, сумите ще бъдат изплатени на правоимащите. С протоколът може да се запознаете тук.

            15.12.2016
            На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т.4 от ЗУТ,  във връзка със заявление   от Борислав Димитров Петков е издадена Заповед № З-510/14.12.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за ПУП-ПР за УПИ II-366 и УПИ XII-366, кв. 50 по ПУП на с. Илинденци се премахва вътрешната регулационна линия между парцелите и се образува ново УПИ XVII-366, кв. 50 със площ 1071,4 кв. м. собственост на Борислав Димитров Петков. Със заповедта може да се запознаете тук.

               14.12.2016
            Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че е издадена заповед за изработване на  Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ от км 397+000 до км 397+600, подучастък Лот 3.3л Със Заповед РД-02-15-125/08.12.2016 може да се запознаете тук. 
               08.12.2016
               
На основание чл. 124, ал. 3 от ЗУТ  във връзка  с чл. 59 и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, предварително съгласуване с рег.индекс 2637/26.06.2015 год. на Изпълнителна агенция по горите и постъпило искане с вх.№66Ф-26 от 18.02.2016 год. от Нейчо Гръчки- Управител на ,,Нейчо Гръчки-06''ЕООД е издадена Заповед № З-456/09.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни за ПУП-ПЗ за имот №007132 землището на с.Гореме с площ от 0,832 дка с цел промяна предназначението от ,,широколистна гора'' в ,,за водохващане''. Със заповедта може да се запознаете тук.

               07.12.2016
               На основание  §8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ,  във връзка със заявление с вх. № 94 00-1132/28.06.2016 от Община Струмяни е издадена Заповед № З-478/17.11.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен  проект за ЧИ ПУП-ПР в обхват УПИ VI105,кв.6 по ПУП на с.Цапарево се променя площа от 2927 кв.м. се намалява на 2185 кв.м.  община Струмяни одобрен със Заповед №365 от 1990 г. Със заповедта може да се запознаете тук.

               06.12.2016
            Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Модернизация на земеделското стопанство на ,,Етвин'' ЕООД в имоти №012060,012068,014016,012074,012075 в землище на с. Илинденци, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение - ,,Етвин'ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.
            06.12.2016
            Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Изграждане на оранжерия и модернизация на стопанство в имот №020050,местност,, Горно поле''" в землище на с. Горна Крушица, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение - ,,Никули прим''ЕООД. С обявата може да се запознаете тук.
               17.11.2016

            Община Струмяни уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за постъпило инвестиционно предложение за: "Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на 20 дка. ягоди, 10 дка. сливи, 5 дка. смокини и 5 дка. череши" в имот №013028, местност "Долна Валта", землище на с. Драката, община Струмяни, от ползвателя на имота и възложителя на инвестиционното предложение - Десислава Николова Колева-Чонгова. С обявата може да се запознаете тук.

            01.11.2016
            Заповед №З-437/28.10.2016 г. на Кмета на община Струмяни за определяне границите на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване и честота на сметоизвозване на територията на община Струмяни за 2017 г.   може да видите тук .
           
            20.1.02016
            На основание чл. 134,  ал. 2, т. 4 отЗУТи §5, ал. 6, т. 6/Наредба 3/ от ПЗР на ЗКИР,  във връзка със заявление с вх. № 94 00-1587/07.10.2016 от Вангелия Иванова Шемкова  е издадена Заповед № З-426/17.10.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобрен проект за допълване на кадастралния план с нов имот ПИ №1127, кв.8 по ПУП на с. Микрево с площ 114,00 кв.м. собственост на наследници на Владимир Христов Шемков и е част от УПИ I-708, кв.8 по ПУП на с.Микрево. Със заповедта може да се запознаете тук.
 
            10.10.2016
            На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме Заповеди на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘  Благоевград  за одобряване на Разпределение за ползване на земеделски земи за землището на с. Илинденци, с. Микрево, с. Драката за стопанската 2016/2017 г., изготвено на основание чл.37 в, ал.3 от ЗСПЗЗ включващо участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите. Със заповедите меже да се запознаете тук:
            Заповед РД-08-278/30.09.2016, Заповед РД-08-279/30.09.2016, Заповед РД-08-280/30.09.2016

           10.10.2016
           На основание   чл.134,  ал. 2, отЗУТ,  във връзка със заявление с вх.№94 00-1497/18.08.2016 от Надежда Йосифова Петкова, Йордан Лазаров Петков и Мирослав Георгиев Петков  е издадена Заповед № З-357/10.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на Плана за регулация /ПУП - ЧИ на ПР/  за ПИ-480 се отрежда УПИ VIII-480 кв. 9 с. Илинденци с площ 472 кв. м. и регулационните линии на УПИ-тата да преминат по имотни граници между УПИ VIII-480  и УПИ XI-197, кв. 9 с.Илинденци. от УПИ  IX-197, кв. 9 с. Илинденци се образува УПИ IX-197  с площ 508 кв. м. и УПИ XI-197, кв. 9 с площ 508 кв. м. Със заповедта може да се запознаете тук.

           10.10.2016
           На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ публикуваме Заповеди на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие‘‘  Благоевград  за одобряване на Разпределение за ползване на земеделски земи за землището на с. Велющец, с. Каменица, с. Клепало, с. Палат за стопанската 2016/2017 г., изготвено на основание чл.37 в, ал.3 от ЗСПЗЗ включващо участници, разпределени масиви и дължими суми за имотите. Със заповедите меже да се запознаете тук:
           Заповед РД-08-281/30.09.2016, Заповед РД-08-282/30.09.2016, Заповед РД-08-283/30.09.2016, Заповед РД-08-284/30.09.2016    
              
              07.10.2016

           На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 2 от  ЗУТи във връзка с чл.109,ал.ч, т.1 от ЗУТ и постъпило заявление с вх.№9400-1374/08.08.2016 от Йордан Аспарухов Самарджиев с постоянен адрес: с. Струмяни и Решение №7 от Протокол №2/18.08.2016 на ЕСУТ при Община Струмяни е издадена Заповед № З-360/10.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за допълване на кадастралния план с верните имотни граници в обхват  в УПИ III и УПИ II кв. 24 по ПУП на с.Струмяни съгласно ползваните имоти като за Георги Аспарухов Самарджиев се отрежда имот с ПИ№1134 и за Йордан Аспарухов Самарджиев се отрежда имот с ПИ№1133. Със заповедта може да се запознаете тук.

              07.10.2016
             
На основание чл.26 (5)  от Закона за управление на отпадъците Община Струмяни публикува Протокол от заседанието на Общото събрани на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Сандански, Кресна и Струмяни – провело се на 28.09.2016 год. С протокола може да се запознаете тук.
        
             
08.09.2016           
           Съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" гр. Благоевград относно публично обявяване на заявление. Съобщението може да видите тук.

              08.09.2016
           На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и във връзка с §8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от ПР на ЗУТ,  във връзка със заявление на Община Струмяни  е издадена Заповед № З-349/07.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/-частично изменение на Плана за регулация /ПУП - ЧИ на ПР/ в обхват: УПИ VI-105, кв. 6 по ПУП на с. Цапарево се променя площта от 2927 кв.м. се намалява става 2185 кв.м. община Струмяни, област Благоевград одобрен със Заповед №365 от 1990г. Със заповедта може да се запознаете тук.

           08.09.2016
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124,,а''  и чл. 134 , ал. 2, т. 6 от  ЗУТ  във връзка със заявление от Надежда Йосифова Петкова ,Йордан Лазаров Петков и Мирослав Георгиев Петков е издадена Заповед № З-348/07.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е допуснато  за ПИ-480 се отрежда за УПИ VIII-480,кв.9 с площ 472 кв.м. и регулационите линии на УПИ-тата да преминат по имотни граници между УПИ VIII-480 и УПИ XI-197,кв.9. От УПИ IX-197,кв.9 се образуват УПИ  IX-197 с площ 508 кв.м. и УПИ XI-197, кв.9 с площ 508 кв. м.. Със заповедта може да се запознаете тук.

           08.09.2016
           На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и §5, ал. 6, т. 6/Наредба 3/ във връзка с §4, ал. 1, т .5 от ПЗР на ЗКИР  във връзка със заявление на Росен Иванов Стойчев е издадена Заповед № З-347/07.09.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрено  Допълване на кадастралния и регулационния план одобрен със Заповед №87 от 1994 год с нов имот ПИ№1125 в кв.54 по ПУП на с.Микрево с площ 648,00 кв.м. ползващ се по съществуващите на място огради поставени по стария регулационен план на с.Микрево собственост на Росен Иванов Стойчев. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и §5,ал.6,.т.6/Наредба 3/ във връзка с §4,ал.1,т.5 от ПЗР на ЗКИР  във връзка със заявление на Елена Кирилова Карадалиева наследник на Кирил Атанасов Терзийски е издадена Заповед № З-338/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрено  допълване на кадастралния план с нов имот ПИ№482 в кв.33 по ПУП на с.Илинденци. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 2 от  ЗУТ,  във връзка  с  чл.59, чл. 109, ал. 2 от ЗУТ  във връзка със заявление на ,,Гига Консулт'' ООД е издадена Заповед № З-337/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрена  промяна предназначението на ПУП-ПЗ за УПИ VI-53, кв. 17  с начин  на предназначение от ,,за жилищни нужди'' в за ,,смесено предназначение''. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ по заявление от Димитър Иванов Диманков е издадена Заповед № З-334 /29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен  ПУП-ПЗ съгласно чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ за имот №032004 в местността ,,Злинска Река'' в землището на с. Илинденци и преобразуването от ,,нива'' в ,,за микроязовир'' от Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ по заявление от Димитър Иванов Диманков е издадена Заповед № З-335/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен  ПУП-ПЗ съгласно чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ за имот №032004 в местността ,,Злинска Река'' в землището на с. Илинденци и преобразуването от ,,овощна градина '' в ,,за складиране на отпадъци отпадъци от производство на изделия от мрамор'' от Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.

           29.08.2016
           На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.124 а, ал. 2 от  ЗУТ,  във връзка  с  чл.59, чл.109, ал.2 от ЗУТ  във връзка със заявление на ПК ,,Огражден'' е издадена Заповед № З-336/29.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрено  ЧИ на ПУПУ-ПР в обхват УПИVII-110, кв. 7 по ПУП на с.Цапарево  одобрен със Заповед № 365 от 1990 г. Със заповедта може да се запознаете тук.

              22.08.2016 г.
             
Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Градешка с цел изграждане на стоманобетонов мост на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

              22.08.2016 г.
             
Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Струма с цел изграждане на стоманобетонов мост с обща дължина 348.80 м. на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

            22.08.2016 г.
            На основание чл. 134 , ал. 2,т.22 от  ЗУТ и §5,ал.6,.т.6/Наредба 3/ от ПЗР на ЗКИР във връзка със заявление от Вангелия Иванова Шемкова  е издадена Заповед № З-298/08.08.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане Проект за допълване на кадастралния план одобрен със Заповед №87 от 1994 год с нов имот ПИ№ 1127 в кв. 8 по ПУП на с.Микрево с площ 114,00 кв.м. собственост на наследници на Владимир Христов Шемков е част от УПИ I-708,кв.8 поради непълноти и грешки в одобрения със Заповед №87 от 1994 год. имот с пл.№ 127 от предходния кадастрален план одобрен със Заповед №174/1966 год. не е отразен в действащия. Нов имот ПИ№1127 в кв. 8 по ПУП на с. Микрево се отрежда за Вангелия Иванова Шемкова. Със заповедта може да се запознаете тук.

              19.08.2016 г.
             
Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Струма с цел изграждане на мост на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

              19.08.2016 г.
           Община Струмяни на основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите обявява публично съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" на Министетрство на околната среда и водите относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Злинска с цел изграждане на мост на АМ "Струма", Лот 3.3. Съобщението може да видите тук.

               09.08.2016 г.

           На основание чл. 72, ал. 4 и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Община Струмяни публикува заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изтеглете тук) и обява на Общинската служба по земеделие (изтеглете тук).

              01.08.2016 г.
              
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „ИЛИНДЕНЦИ-МРАМОР” АД, с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград; ЕИК 101014000; със седалище и адрес на управление: с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград има следното инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори от находище „Галчово гнездо“, разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград”. Кратко описание на инвестиционното предложение може да прочетете тук.

             22.07.2016 г.
             
На основание чл. 134 , ал. 2,т.22 от  ЗУТ във връзка със заявление на ПК ,,Огражден'' е издадена Заповед № З-279/22.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане проект за  ЧИ на ПУПУ-ПР в обхват УПИVII-110, кв. 7 по ПУП на с.Цапарево  одобрен със Заповед № 365 от 1990 г. Със заповедта може да се запознаете тук.

             22.07.2016 г.
             
На основание чл. 129 , ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от  ЗУТ във връзка със заявление от Община Струмяни  е издадена Заповед № З-278/22.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен ЧИ и допълване с верните имотни граници на ПИ№ 1129 в одобрения полигон на с. Струмяни с площ 109,90 кв.м.. Със заповедта може да се запознаете тук.

             22.07.2016 г.
             
На основание чл. 129 , ал. 2 и чл. 134, ал. 2,т.2 ЗУТ във връзка със заявление на Агенция ,,Пътна инфраструктура'' е издадена Заповед № З-275/20.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни за одобряване ЧИ и допълване на кадастъра с верни имотни граници отредени за транспортна инфраструктура и изграждане на АМ,,Струма'' ЛОТ 3.3. Със заповедта може да се запознаете тук.

             13.07.2016 г.
           
На основание чл. 124 ,,а'', ал. 2 и чл. 134, ал. 1 ЗУТ във връзка със заявление на ,,Гига Консулт'' ООД е издадена Заповед № З-265/11.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни за промяна предназначението на ПУП-ПЗ за УПИ VI-53, кв. 17  с начин  на предназначение от ,,за жилищни нужди'' в за ,,смесено предназначение''. Със заповедта може да се запознаете тук.

             07.07.2016 г.
           
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134 , ал. 2, т. 2 от ЗУТ във връзка със заявление от Верка Георгиева Хаджиева  със Заповед № З-249/01.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен е проект за частично изменение на регулационния план в обхват УПИ VII и УПИ VIII по действащият регулационен и кадастрален план на с. Илинденци Одобрен със Заповед № 573 от 1973 год. като минават по имотните граници на УПИ VIII-293, кв. 43 се отрежда за Верка Георгиева Хаджиева и образувано на ново УПИ XV-293 кв. 43 отреден за наследници на Спиридон Ангелов Стоянов по съществуващите на място ограда. Със заповедта може да се запознаете тук.

             06.07.2016 г.
            
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ със Заповед № З-248/01.07.2016 г. на Кмета на община Струмяни е одобрен проект за допълване на кадастралния план с верните имотни граници в обхват ПИ № 209, ПИ № 210, ПИ № 211, ПИ № 215 и допълване с нов имот с пл. № 1132 образуван от имот с ПИ № 2010 в кв. 7 по ПУП на с. Струмяни. Възложено е от Дарина Страхилова Андонова, Светла Страхилова Иванова, Димитър Атанасов Траянов и Венцислав Кирилов Николов. Със Заповед № З-248/01.07.2016 г. може да се запознаете тук.

             05.07.2016 г.
             
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и § 5, ал. 6, т. 6 /Наредба 3/ е издадена Заповед № 236/20.06.2016 на Кмета на община Струмяни за допускане на проект за допълване на кадастралния план одобрен със Заповед № 573 от 1973 год. на с. Илинденци с нов имот ПИ № 482 в кв. 33. Проектът е възложен на заинтересованите лица н-ци на Кирил Атанасов Терзийски. Със заповедта може да се запознаете тук.

             28.06.2016 г.
             
Със Заповед № 243 /23.06.2016 г.  на Кмета на община Струмяни по чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи ПУП-ПЗ за имот №032023 намираща се в местността ,,Злинска река'' в землището на с.Илинденци, община Струмяни е променено предназначението от ,,овощна градина'' в ,,за складиране на отпадъци от производство на изделия от мрамор'' на възложителя Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.
             
             28.06.2016 г.
             
Със Заповед № 244 /23.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни се допуска да се изработи ПУП-ПЗ съгласно чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ за имот №032004 в местността ,,Злинска Река'' в землището на с. Илинденци и преобразуването от ,,нива'' в ,,за микроязовир'' от Димитър Иванов Диманков. Със заповедта може да се запознаете тук.

             27.06.2016 г.
           
 Община Струмяни на основание чл. 26р ал.5 от Закона за управление на отпадъците публикува Протокол от заседанието на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна провело се на 17.06.2016 г. в гр. Сандански. Протокола може да видите тук.             

            15.06.2016 г.
            
Община Струмяни, област Благоевград, на основание чл.124"б", ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица, че е издадена заповед № З-226/09.06.2016 г. на Кмета на община Струмяни за допускане за ПУП-ПЗ за имот № 011219 в землището на с.Цапарево по заявление от Сашо Симеонов Георгиев. Подробности може да видите тук.

            08.06.2016 г.
            Община Струмяни публикува обявлението на Министъра на регионалното развитие и благоустройство(вижте тук), че с Решение № 422 от 26 май 2016 г. е изменено и допълнено Решение № 86 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, подробно описани в приложенията към т. 1 на Решение № 422 на Министерски съвет от 26 май 2016 година. 

            19.04.2016 г.
           
На основание чл. 12, ал.9 Община Струмяни публикува отчетите по ал. 5 се публикуват на интернет страниците на органите по чл.1 от ЗЕЕ ГОДИШНИ ОТЧЕТИ за 2015 г.  за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл. 63 от ЗЕЕ.  ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ за 2015 г. може да видете тук.

            18.04.2016 г.
            
Общинска администрация – с. Струмяни публично обяви уведомление за инвестиционно предложение: „РИВЪР ПЛУС”. Проекта включва извършване на текущ ремонт на едно работно помещение и коридор в масивна сграда, построена в УПИ I, пл. сн. № 910, кв. 47 по плана на с. Микрево. Помещението ще се използва за информационен център за екстремни спортове. В информационния център ще се предоставя информация за възможностите за упражняване на екстремни спортове на територията на община Струмяни и съседни общини. Ще се раздават брошури и карти. Ще има монитор на който ще се пускат клипове, популяризиращи екстремните спортове, практикувани на територията на общината и други общини по поречието на р. Струма.
В рамките на 14-дневен срок от датата на обявяването в Общинска администрация – Струмяни ще се приемат възражения, мнения и становища.

            01.03.2016 г.
            Община Струмяни публикува обявлението на Министъра на регионалното развитие и благоустройство(вижте тук), че е започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, подробно описани в приложението към т. 1 на Решение № 86 на Министерски съвет от 11 февруари 2016 година
           
            17.02.2016 г.
            Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Публично обявяване по заяиление Кмета на община Струмяни може да видите тук.
           
            05.02.2016 г.
            Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ви уведомяваме, че юридическо лице:  НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с ЕИК 130823243 и адрес гр.София, бул.”Мария Луиза“ № 110, има следното инвестиционно предложение : „Внедряване на ERTMS на железопътната линия София-Перник-Радомир-Кулата”. Обявата може да видите тук. С Уведомлоението може да се запознаете тук.
 
            05.02.2016 г.
            На основание чл. 41 от Закона за подземните богатства публикуваме Р Е Ш Е Н И Е НА  М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т № 8  от     8 януари     2016 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МРАМОРИ ОТ НАХОДИЩЕ „ГАЛЧОВО ГНЕЗДО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, НА „ИЛИНДЕНЦИ - МРАМОР” АД С. ИЛИНДЕНЦИ
 
             27.01.2016 г.
             В община Струмяни е изготвена "Стратегия за управление на общинската собственост" за периода 2016-2019 г. В изпълнение на стратегията е подготвена и годишна"Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Струмяни за 2016 г."  Проектите на документите са депозирани в Общински съвет Струмяни за разглеждане и обсъждане.
 
             21.01.2016 г.
 
             02.11.2015 г.
 
             09.10.2015 г.
          Заповед № РД-08-447/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Каменица, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-448/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Клепало, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-449/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Драката, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-450/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Микрево, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-451/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Микрево, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
          Заповед № РД-08-452/01.10.2015 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Благоевград по реда на чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи(ЗСПЗЗ) за стопанската 2015-2016 г. за землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ може да видите тук.
 
            27.08.2015 г.
            Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл. 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнов дирекция "Западнобелморски район" гр.Благоевград относно заявление от Управителя на „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД. Съобщението може да видите тук.
 
          11.08.2015 г.
          Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД, със седалище и адрес на управление : с. Струмяни ул. „Спартак” № 43, община Струмяни, има следното Инвестиционно предложение „Израждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, местност „Гладно поле”, землище на с. Илинденци, община Струмяни“ 
 
            11.08.2015 г.
          О Б Я В Л Е Н И Е
          Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Проект ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за определяне на трасе на водопровод с цел водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни и преминаващ през землището на с.Плоски, община Сандански и землището на с.Илинденци, община Струмяни за обект „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на община Струмяни - с.Илинденци,  с.Струмяни, с.Микрево, с.Драката, с.Горна Крушица и с.Каменица“ С Възложител Община Струмяни.
          Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.
 
          07.07.2015 г.
          Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че юридическо лице:  Община Струмяни със седалище и адрес на управление община Струмяни, с. Струмяни, пл. „7-ми април” № 1, има следното инвестиционно предложение „Изместване на въздушна електропроводна линия 20 kV “Сливница“, преминаваща през имот публична общинска собственост  - парк в кв. 81, находящ се в с. Микрево, Община Струмяни, област Благоевград“, съгласно Приложение № 2 към чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.
 
          07.07.2015 г.
          Община Струмяни на основание 124б, ал.2 във връзка с чл, 124б, ал.3 от ЗУТ публикува Заповед № ОА-РР-535/02.07.2015 г. на Областен управител на област Благоевград за дпопускане на изработване на ПУП за определяне трасе на водопровод. Със заповедта може да се запознаете тук.
 
          05.06.2015 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „СТАРТ 2015”ЕООД с ЕИК 203332045 и адрес гр.Благоевград 2700, ул.”Родопа“№7, ет.3, има следното инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения в количество до 20 000 куб.м./год от воден обект Струма, местност „Средна валта“, землище на с.Микрево, община Струмяни” и може да прочетете тук.

          02.06.2015 г.
          Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл. 62а, ал.2 от Закона за водите съобщава на заинтересованите лица съобщение на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" относно заявление от Управителя на "Мура 2012" ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. Съобщението може да видите тук.
 
          27.05.2015 г.
          Заповед № РД-08-193/30.04.2015 г. на Директора на Областна дирекция " Земеделие" Благоевград за разпределение на земеделски земи за землището на с. Илинденци, общ. Струмяни, която се публикува съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

          04.05.2015 г.

            Протокол от работата на комисия за окончателното разпределение между животновъдите с регистрирани животновъдни обекти на територията на Община Струмяни на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, съгласно чл.37и ЗСПЗЗ може да видите тук. На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ и въз основа на извършеното разпределение на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, общинска собственост (вкл. и земи по чл.19), комисията предлага на Кмета на Община Струмяни да сключи договори за наем с определените в настоящия протокол лица след заплащане на наемна цена, определена с Решение № 694 по Протокол №48/26.03.2015г. на Общински съвет – Струмяни.
Минималният срок на договорите, съгласно чл.37и, ал.12 ЗСПЗЗ, е 5/пет/ стопански години.
          07.04.2015 г.
          ОБЯВЛЕНИЕ
         Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“ от км 359+000 до км 420+624,51, подучастък Лот 3.3. за землищата на с.Илинденци и с.Микрево“.
          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Община Струмяни и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинска администрация – Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

         04.03.2015 г.
         Заповед № ЗД - 05 / 04.03.2015г.
на Кмета на община Струмяни относно постъпило Заявление от „АМИТИЦА“ООД, ЕИК 101033513, с постоянен адрес: гр.Кресна, ул.”Вардар”№93 може да видите тук.

           04.03.2015 г.

           Заповед № ЗД - 04 / 04.03.2015г. на Кмета на община Струмяни относно постъпило Заявление от „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ“ООД, ЕИК 202355055, с постоянен адрес: с.Струмяни, ул.”Спартак”№43 може да видите тук.
            
         04.03.2015 г.
         Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Склад за блокове“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.

         Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

        04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - бяло“ и площ „Депо“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
        Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.
         
        04.03.2015 г.
        Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект : „Концесионната площ за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали /мрамори/ от находище "Илинденци", участък „Централен-1“, площ „Кариера - сиво“, землище на с.Илинденци, община Струмяни”.
        Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
       На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му на интернет страницата на общината, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

        27.02.2015 г.
        Заповед З-92/27.02.2015 г. на Кмета на община Струмяни за пашуването през 2015 г.

          19.02.2015 г.
        Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
      Уведомяваме Ви, че юридическо лице: ТП „ДГС СТРУМЯНИ” с адрес : село Струмяни, пл.”7-ми април“ №3, има следното инвестиционно предложение : „ИЗГРАЖДАНЕ НА административна сграда”. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

         17.02.2015 г.
       Във връзка с провеждане на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, ви уведомяваме, че юридическо лице:  НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ” с ЕИК 202062287 и адрес гр.София 1618, бул.”Цар Борис ІІІ“№215, ет.9, има следното инвестиционно предложение : „Оптимизация на трасето, реконструкция и изместване на инфраструктура на други ведомства, и други подобекти в Лот 3.3. на АМ „Струма“”. Информация съгласно Приложение № 2 към чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          22.01.2015 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 202355055 и адрес село Струмяни, ул.”Спартак 43, има следното инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО СТОПАНСТВО”. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          12.01.2015 г.
             Публично обявяване по заявление от Директора на ЮЗДП ДП ТП ДГС "Струмяни" с.Струмяни,  общ.Струмяни, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. Подробности може да видите тук.

          03.12.2014 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
         Уведомяваме Ви, че юридическо лице: ТП „ДГС СТРУМЯНИ” с адрес : село Струмяни, пл.”7-ми април“ №3, има следното инвестиционно предложение : „ИЗГРАЖДАНЕ НА административна сграда”.Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

          03.12.2014 г.

          ОБЯВЛЕНИЕ
          Община Струмяни, област Благоевград, на основание  чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен : „Подробен устройствен план –  Парцеларен план за обект : „Електронна оптична съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ-И“ЕООД от кабелна шахта на път ІІІ-1082, през с.Вълково до с.Микрево”.
            Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет.3, стая 306 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.
            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до Общинската администрация с.Струмяни, пл.”Седми април”№1, п.к.2825.

          13.10.2014 г.
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице:  „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД с ЕИК 202355055 и адрес село Струмяни, ул.”Спартак 43, има следното инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО СТОПАНСТВО”.Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.

             07.10.2014 г.
             Заповед №  РД-08-138/01.10.2014 г. на Директора на ОД " Земеделие " Благоевград за землището на с. Клепало и Заповед №  РД-08-139/01.10.2014 г. на Директора на ОД " Земеделие " Благоевград с. Илинденци, общ. Струмяни, които се публикуват съгласно чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ.
 

             07.07.2014 г.
             Обява и Уведомление за инвестиционно предложение "Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита"   от ПРЕДПРЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА(ПУДОС).

             24.06.2014 г.
             Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Уведомяваме Ви, че юридическо лице: "А и В Хирдростройконсулт" ООД, гр.Благоевград,   ул."Асен Христов" № 24А, ет.2 с ЕИК 202937, има следното инвестиционно предложение за изземване на натрупаните наносни отложения, при което ще се постигне възстановяване на проектните параметри на корекцията на р.Струма в землището на с.Плоски, община Сандански и с.Палат, община СтрумяниПисмото и Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.
             03.06.2014 г.
            
                06.02.2014 г.
            Уведомяваме Ви, че юридическо лице: "ХК ЕКО СТРУМА" ЕООД, гр.София, район Красно село, ул „Св.Иван Рилски“ № 64, ЕИК:175340498, има следното инвестиционно предложение:
"Водовземане от повърхностен воден обект река Струма, с цел производство на електроенергия , чрез 5 малки водноелектрически  централи". Уведомление до Кмета на община Струмяни може да видите тук. Обява за гражданите и скица на обектите може да видите тук.

             13.12.2013 г.
             Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

          Уведомяваме Ви, че юридическо лице: Димитър Иванов Диманков , гр.Благоевград, жк „Ален мак“ № 32 А, има следното инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди на функционираща в поземлен имот № 034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на мрамор Захранването с вода ще се изпълни с отклонение от съществуващия за имот 034001/собственост на възложителя/ производствен водопровод. Водата от водоема ще се използва при недостиг от вода в ПИ 034001. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС може да прочетете тук.


             28.10.2013 г.           
          Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
.

          Уведомяваме Ви, че юридическо лице: “Евробиза ЕООД, гр. София с ЕИК200032498,

има следното инвестиционно предложение:Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот №009009 с площ 6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, ОбщинаСтрумяни. Приложение № 2 чл. 6 по Наредба за условията и реда за извършване наОВОС може да прочетете тук.

 

             09.10.2013 г.

         Обявяваме Ви на основание чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗСПЗЗ/ Заповед № РД-08-170/01.10.2013 г. на Директора на Областна дирекция„Земеделие” Благоевград, за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската година 2013/2014година в землището на село Илинденци, община Струмяни и Приложение № 1,неразделна част от настоящата заповед. Заповедта и Приложение № 1 може да видите тук.

           

             09.09.2013 г.
          Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков "Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди на функционираща в поземлен имот №034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на мрамор" Подробно запознаване с инвестиционното предложение може да направите в стая № 306 в сградата на община Струмяни, пл.7-ми април № 1, с.Струмяни.
 
            09.09.2013 г.

            Публично обявяване на заявление от Евробиза ЕООД, ЕИК 200032498 за инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот № 009009 с площ6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, Община Струмяни". Лице за контакт: Гергана Илиева, тел:
+359887755220, е-mail: evrogas@abv.bg . Подробно запознаване с инвестиционното предложение може да направите в стая № 306 в сградата на община Струмяни, пл.7-ми април № 1, с.Струмяни.

      

            14.08.2013 г.
            Обявление за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013-2014 г.

 

13.08.2013 г.
            Покана за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали - мрамори с площ 238,471 кв.м. на участък "Централен-1" от находище "Илинденци" в землището на с.Илинденци" от "Илинденски мрамор" ООД за 17.09.2013 г.

02.07.2013 г.

Публично обявяване по заявление от "Напоителни системи" ЕАД - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Подробности може да видите тук.

21.06.2013 г.

Публично обявяване по заявление от "Напоителни системи" ЕАД - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. Подробности може да видите тук.

12.06.2013 г.

Общинска администрация-Струмяни Ви уведомява, че е изготвен  Горскостопанскиплан/ГСП/ на горите собственост на община Струмяни, на територията наТП”Държавно горско стопанство-Струмяни” - с. Струмяни, обл. Благоевград. Същият е наразположение в сградата на община Струмяни - ет. 3, стая 306,  всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30ч до 17.00 часа. Подробности вижте тук.

          

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 032004 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите  тук.

 

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 032023 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите тук.

15.04.2013 г.

Инвестиционно предложение от Димитър Иванов Диманков за изграждане на складове за съхранение на изделия за мрамор в земеделски имот 034001 землище с.Илинденци общ.Струмяни. Подробности може да видите тук.

 

04.03.2013 г.

Инвестиционно предложение на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" за изграждане на оптични кабелни линии. Подробности може да видите тук.

 

16.01.2013 г.

"БЕТОН" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение: "Изземване на наносни отложения в количество до 25 000 куб.м./год. от воден обект река Струмя, местност "Кьосовица", в землището на с.Микрево и с.Илинденци". Подробности може да видите тук.

 

28.12.2012 г.

ОБЯВА

За проявен обществен интерес към инвестиционно предложение:

„Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали -мрамор и с площ 238.471 м" на участък " Централен - 1 " от находище"Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"

С което да осигурите обществен достъп на информацията до всички заинтересовани физически и юридически лица от Вашата община /кметство, че фирма „Илинденски мрамор"ООД гр. София има инвестиционно намерение за: „Строителство на открит рудник за добив на скално облицовъчни материали - мрамори с площ 238.471 м2 на участък Централен – 1 от находище "Илинденци", община Струмяни, област Благоевград"
Фирма "Илинденски мрамор" ООД ще вземе в предвид представените писмени становища , мнение и препоръки от заинтересованата общественост при изготвянето Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, относно реализиране на инвестиционното намерение, за което предварително им благодарим.

Лице за контакти: инж. Кирил Петров Петров: GSM 0896 74 07 07;
Адрес: гр. Сандански 2800, ул. „Любен Каравелов" №38: тел. 07433 20-67;
e-mail
: bumarp@abv.bg

 

23.05.2012 г.

На основание чл. 8, ал. 4, т. 3 от Наредба за ОВОС обявяваме Решение № БД-13-ПР/2012 г. е преценено „да се извърши ОВОС” за инвестиционно предложение „Строителство на открит рудник за добив на скално-облицовъчни материали с площ 238 471 м2на участък „Централен – 1” от находище „Илинденци”, землище на с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград” с възложител „Илинденски мрамор” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев”, ул."Райко Алексиев" № 26, бл.3, вх.В, ЕИН: BG101049147.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС