Защита на потребителите
Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 2-ро (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.11.2023 година /понеделник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни.

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник съгласно  чл.32, ал.1и ал.2 от ЗМСМА.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет Струмяни.
/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

2. Структуриране на постоянните комисии в Общински съвет Струмяни.

/Вносител:Председател на ОбС- Севделина Траянова/

 

3. Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Струмяни, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

4. Предложение относно определяне продължителността на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет.  

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

5. Предложение относно членуване на председателя на ОбС Струмяни в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.
/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 
6. Предложение относно определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

7. Предложение относно избор на упълномощен представител и негов заместник в Общото събрание на Асоциация общински гори.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

8. Предложение относно откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/

 

 

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Севделина Траянова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?