Защита на потребителите
Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам 54-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 29.05.2023 година / понеделник / от  10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни

ДНЕВЕН РЕД
  

1.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2023 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), по чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, за изменение на регулационната граница между УПИ VIII-163 и УПИ II в кв. 24 по ПУП на с. Илинденци, общ. Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно продажба на общински имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 32665.24.68.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Илинденци, община Струмяни, област Благоевград с предназначение: Сграда за енергопроизводство, чрез публичен търг с тайно наддаване.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда  на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Иван Василев Стоянов.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно откриване на процедура за финансово оздравяване на община Струмяни.

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

6.Предложение относно избор на  съдебни заседатели за Районен съд – Сандански.

 /Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

7.Предложение относно отдаване под наем, без търг или конкурс общинско помещение за лекарски кабинет - манипулационна, находящ се в сграда /бивша здравна служба/ в село Струмяни представляваща – частна общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост.

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.              

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 
С уважение:
Председател на ОбС:………………. 
                 /Дияна Гегова/
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?