Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 4 -то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на  23.01.2020 година /четвъртък/ от 10:30 ч. в заседателната зала при следния 

ДНЕВЕН РЕД:


1. Предложение относно осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ по процедура BG16RFOP001-5.002-0026-С01 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора с увреждания”, финансиран по ДБФП № РД-02-37-16/24.01.2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, приоритетни ос „Регионална социална инфраструктура“.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

2.Предложение относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни за периода 2020– 2024 година”.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

3.Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

4.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на:
4.1. Борис Иванов Сливков;
4.2. Никола Тодоров Илиев.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/


5.Предложение относно приемане на ”Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Струмяни за периода 2019-2029 г.”
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
6.Предложение относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на община Струмяни и кметовете на кметства.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

7.Предложение относно одобрение на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2020 година.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

8.Предложение относно одобрение на ценоразпис за извършване услуги на правоимащи граждани на община Струмяни по чл.32, ал.2 и ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество.
/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?