Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 10-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на  29.06.2020 година /понеделник/ от 10:00 ч. в заседателната зала на НЧ „ Будител-1997“ с. Струмяни при следния


ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно даване на мандат от Общински съвет Струмяни на представител на Община Струмяни за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от„В и К” ЕООД, град Благоевград, което ще се проведе на 7 юли 2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно приемане на план за финансово оздравяване на община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

                                                                                                        

4.Предложение относно кандидатстване на Община Струмяни в качеството си на допустим кандидат по Процедура на подбор на проекти "Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“ по процедура  BG06RDNP001-19.396 - МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” от стратегията за ВОМР на МИГ Струма - Симитли, Кресна и Струмяни на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

/Дияна Гегова/

 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?