Защита на потребителите
Заседания

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам 48-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 30.01.2023 година /понеделник/ от  10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни

 

ДНЕВЕН РЕД
  

1.Предложение относно приемане на Програма за изпълнение на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

2.Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/


3.Предложение относно кандидатстване на Община Струмяни в качеството си на допустим кандидат за получаване на средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

4.Предложение относно кандидатстване на Община Струмяни в качеството си на конкретен краен  получател на средства за изпълнение на инвестиции по  процедура „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

5.Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на църквата „Св. Св. Константин и Елена“ с. Струмяни в размер на 25 000.00 лв., за текущи ремонти и реконструкция.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.               

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/

 
С уважение:
Председател на ОбС:………………. 
                 /Дияна Гегова/
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?