Заседания
На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 42-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 26.09.2022 година / понеделник /от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни
 
ДНЕВЕН РЕД: 
           
1.Предложение относно разглеждане и приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година.
                                                               /Вносител: Вр.ИД Кмет на общината- Петя Тасева/
                                                                        
2.Предложение относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Струмяни към 31.12.2021 година.  
                                                               /Вносител: Вр.ИД Кмет на общината- Петя Тасева/
 
3.Предложение относно представяне на информация за изпълнението на бюджета на общината и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2022 година.
                                                              /Вносител: Вр.ИД Кмет на общината- Петя Тасева/
             
4.Предложение относно даване на мандат от Общински съвет Струмяни на представител на Община Струмяни за участие на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД, град Благоевград, което ще се проведе на 12 октомври 2022 година. 
                                                                            /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
5.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 32665.77.2, 32665.144.23 и 32665.72.20 в село Илинденци, община Струмяни.
             /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
6.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 61772.8.43, 61772.4.68 в село Раздол и имот с идентификатор 21467.5.11, находящи се в село Добри Лаки, община Струмяни.
             /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
 
 
7.Предложение относно отдаване под аренда на земеделски имоти от общинския поземлен фонд, чрез публичен търг с тайно наддаване, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 40957.5.123, находящ се в село Кърпелево, община Струмяни.
                                                                            /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
8.Предложение относно искане за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване със земеделска земя на наследниците на Костадин Георгиев Пашов.
                               /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
9.Предложение относно кандидатстване на община Струмяни по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 – „Топъл обяд“.
                                                                          /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
10.Предложение относно разглеждане и приемане на актуализиран списък с пътуващи служители и работници в СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево и ДГ „Патиланци” с. Микрево за учебната 2022/2023 година.
                                                                           /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
11.Предложение относно учредяване право на ползване върху общински имоти с идентификатори 51737.3.52 и 51737.1.87 с начин на трайно ползване „ниви“, находящи се в землището на село Никудин за разполагане на пчелини.
                                                                           /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
12.Осигуряване на необходимото финансиране с цел реализация на проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., финансиран съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05М9ОР001-2.090-0014-C01, по процедура № BG05М9ОР001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.                                                                                                    
              /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
13.Предложение относно актуализация на бюджета на Община Струмяни за 2022 година.
                                                                            /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/
 
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.               
                                /Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/
 
 
 
 
С уважение:
Председател на ОбС:………………. 
                 /Дияна Гегова/
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?