Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 24-то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 26.04.2021 година / понеделник /от 10:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни


ДНЕВЕН РЕД:       

1.Предложение относно разглеждане и приемане на отчет за дейността и финансов отчет  на:

1.1.НЧ „Братя Миладинови – 1936“, село Микрево за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 година.

1.2.НЧ „Будител – 1997“, село Струмяни за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 година.

1.3.НЧ „ Климент Охридски“, село Илинденци за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 година.

/Вносител: Председател на ОбС – Дияна Гегова/

                                                                        

2.Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността на вътрешния одит в община Струмяни за 2021 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

3.Предложение относно разглеждане и приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Струмяни за периода 2016-2020 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

4.Предложение относно искане  за предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ за неприключили производства по обезщетяване  със земеделска земя на наследниците на Петко Грозданов Стоянов. 

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

5.Предложение относно актуализация на бюджета на община Струмяни за 2021 година.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

6.Предложение относно разкриване на допълнителна извънщатна бройка в ДГ „Патиланци“ с. Микрево, Община Струмяни.

/Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

 

7.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.               

/Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/


С уважение:
Председател на ОбС:……………….
/Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?