Solidarity4Heritage
Заседания

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 8-то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на  13.04.2020 година / понеделник / от 11:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно изменение на Решение № 444 от Протокол № 52/14.06.2019 г. на ОбС Струмяни.

                                                                          /Вносител: Кмет на общината- Емил Илиев/

2.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

                                                         /Вносител:Председател на ОбС – Дияна Гегова/


С уважение:

Председател на ОбС:……………….

                 /Дияна Гегова/

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?