Защита на потребителите
Заседание 3/21.12.2023

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 3-то (извънредно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 21.12.2023 година / четвъртък / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Предложение относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2023 година.

/Вносител: Вр.ИД Кмет на община Струмяни- Фиданка Котева /

 

2.Предложение относно приемане на План-сметка за такса битови отпадъци за 2024 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

3.Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Струмяни за 2024 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

4.Предложение относно издаване на Запис на Заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – РА с издател Община Струмяни, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.396-0002-C01 за изпълнението на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

5.Предложение относно одобрение на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии собственост на община Струмяни през 2024 година.

/Вносител: Кмет на община Струмяни- Емил Илиев /

 

6.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.  

/Вносител:Зам.-председател на ОбС – Борислав Чиликов/

 

 

 

 

С уважение:

Зам.-председател на ОбС:……………….
/Борислав Чиликов/

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС