Защита на потребителите
Конкурси за работа
Конкурси за свободни работни места в Общинска администрация Струмяни

30.11.2021
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска градина “Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни до Трети етап на конкурса - интервю

12.11.2021
СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска градина “Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни до Втори етап на конкурса: Защита на концепция на тема „Управление и развитие на дейността на детската градина през следващите 4 години“

06.10.2021
Общинска администрация Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на Детска градина “Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград. Документите за участие се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април №1“, всеки работен ден от 08:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. – 17:00 ч. в едномесечен срок, считано от датата на публикуване на обявлението. Обявлението за конкурса може да видите тук.
        - Заявление за участие в конкурса до Кмета на Община Струмяни (по образец). (Приложение №1)
        - Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията, не е лишено от право да упражнява професията и не страда от заболявания и отклонения които застрашават живота и здравето на децата, определени в Наредба №4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист. (по образец). (Приложение №2)
 
30.11.2018
Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат на кандидатите за длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация Струмяни може да видите тук.

27.11.2018
Извлечение от Протокол №2 от 27.11.2018 г. на конкурсната комисия за допускане до следващ етап на конкурса за длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация Струмяни - интервю може да видите тук.

19.11.2018
Списък на допуснатите кандидати за конкурса за длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация Струмяни, както и подробности за следващия етап, може да видите тук.

29.10.2018
Общинска  администрация  Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен счетоводител" в Общинска администрация Струмяни. Заявлението за участие се подава на следния адрес: община Струмяни, област Благоевград, с. Струмяни, пл. „7 – ми април“ № 1, Общинска администрация Струмяни - Център за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 8:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. – 17:00 ч. в срок от 12 /дванадесет дни/, считано от датата на публикуване на обявлението. За справка и информация телефон: 07434 31-08. Лице за контакти: Марияна Иванова. Краен срокза подаване на долументи: 09.11.2018 г., 17.00 ч. Обявлението за конкурса може да видите тук.
 - Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ изтеглете тук.
 - Декларация по чл. 17,ал.2,т.1 от НПКДС изтеглете тук
.

25.09.2018
Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат на кандидатите за длъжността Директор на дирекция „Местни приходи, Общинска собственост и опазване на околната среда, Финансово-счетоводно и ТРЗ обслужване” вижте тук.

21.09.2018
Извлечение от Протокол №3 от 21.09.2018 г. на конкурсната комисия за допускане до втори етап на конкурса - интервю може да видите тук.

20.09.2018
Извлечение от Протокол №2 от 20.09.2018 г. на конкурсната комисия за разглеждане и оценка на писмените концепции за стратегическо управление на тема: „Ръководство, организация, координация и контрол на дейностите, свързани с местните приходи, общинската собственост и опазване на околната среда, качественото управление на финансовите и човешките ресурси, както и разработването, приемането, актуализирането и отчитането на бюджета на община Струмяни“ вижте тук.

10.09.2018
Списък на допуснатите кандидати за конкурса Директор на дирекция „Местни приходи, Общинска собственост и опазване на околната среда, Финансово-счетоводно и ТРЗ обслужване”, както и подробности за следващия етап, може да видите тук.

23.08.2018
Общинска  администрация  Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Местни приходи, Общинска собственост и опазване на околната среда, Финансово-счетоводно и ТРЗ обслужване” . Заявлението за участие се подава на следния адрес: община Струмяни,област Благоевград, с.Струмяни, пл. „7 – ми април“ № 1, Общинска администрация Струмяни - Центъра за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 8:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. – 17:00 ч. в срок от 12 /дванадесет дни/, считано от датата на публикуване на обявлението. За справка и информация телефон: 07434 31-08. Лице за контакти: Нели Бозданска. Краен срокза подаване на долументи: 03.09.2018 г. Обявлението за конкурса може да видите тук.
 - Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ изтеглете тук.
 - Декларация по чл. 17,ал.2,т.1 от НПКДС изтеглете тук.

16.08.2018
Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат на кандидатите за длъжността Директор на дирекция „Сигурност, информационни технологии и административно обслужване на населението” вижте тук.

06.08.2018
Списък на допуснатите кандидати за конкурса Директор на дирекция „Сигурност, информационни технологии и административно обслужване на населението”, както и подробности за следващия етап, може да видите тук.

19.07.2018
Общинска  администрация  Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Сигурност, информационни технологии и административно обслужване на населението”. Заявлението за участие се подава на следния адрес: община Струмяни,област Благоевград, с.Струмяни,пл. „7 – ми април“ № 1, Общинска администрация Струмяни - Центъра за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 8:30 ч. – 12:00 ч. и от 12:30 ч. – 17:00 ч. в срок от 12 /дванадесет дни/, считано от датата на публикуване на обявлението. За справка и информация телефон: 07434 31-08. Лице за контакти: Нели Бозданска. Краен срокза подаване на долументи: 30.07.2018.  Обявлението за конкурса може да видите тук. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ изтеглете тук. Декларация по чл. 17,ал.2,т.1 от НПКДС изтеглете тук.

11.08.2017

Общинска  администрация  Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността  „Директор“  на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Раздол, община Струмяни, обл. Благоевград. Заявлението за участие се подава всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.00 часа в Центъра за информационни услуги на Община Струмяни. Краен срок за подаване на документи:- 11.09.2017 г. Обявлението за конкурса може да видите тук.

29.03.2014
Общинска администрация Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността  Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ в дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности“. Заявленията за участие в конкурса ще се подават всеки работен ден от 08.30 – 12.00часа и от 12.30 – 17.00часа в стая №309, в сградата на Община Струмяни. При подаване на документите, на всички кандидати ще се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Документите ще се приемат в сградата на Община Струмяни, пл.7-ми април №1, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата в местен ежедневник, в сайта на община Струмяни и на таблото пред сградата на община Струмяни.

Обявлението за конкурса може да изтеглите от тук.

18.02.2014
Общинска  администрация  Струмяни обявява конкурс за заемане на длъжността  „Директор“  на Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Раздол. Заявлението за участие се подава всеки работен ден от 08.30 – 12.00 часа и от 12.30 – 17.00 часа в стая №309 на Община Струмяни. Краен срок за подаване на документи:- 18.03.2014 г. Обявлението за конкурса може да видите тук.

15.10.2013 г.
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДОКОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НАДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СОЦИАЛНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ“ може да видите тук.

27.09.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността Директор на дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности”. Обявлението може да изтеглите от тук.

23.09.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността Старши експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ в дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности“. Обявлението може да изтеглите от тук.

23.09.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Общинска собственост, социални и инвестиционни дейности“. Обявлението може да изтеглите от тук.

24.07.2013 г.

Извлечение от протокол на комисията за класиране на кандидатите за длъжността "Главен счетоводител"
Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат на кандидатите за длъжността "Главен счетоводител"

10.07.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността Главен специалист „Кадастър, регулация и незаконно строителство".
Обявлението може да изтеглите от тук.

28.06.2013 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА :

Главен счетоводител” към Общинска администрация Струмяни може да видите тук.

10.06.2013 г.
Обявен е конкурс за длъжността "Главен счетоводител".
Обявлението може да изтеглите от тук.

24.10.2012 г.
Извлечение от протокол на комисията за класиране на кандидатите за длъжността "Секретар на община".

Извлечение от протокол на комисията за определяне на окончателен резултат кандидатите за длъжността "Секретар на община".

18.10.2012 г.
Извлечение от протокол на комисията за оценяване на представените концепции на допуснатите до защита кандидати за длъжността "Секретар на община" и допускане до интервю.

16.10.2012 г.
Извлечение от протокол на комисията за допуснатите до защита на предоставените концепции кандидати за длъжността "Секретар на община".

03.10.2012 г.
Списък на допуснатите кандидати за конкурса" Секретар на община" както и подробности за следващия етап може да видите тук.

15.09.2012 г.
Обявен е конкурс за длъжността "Секретар на община".
Обявлението може да изтеглите от  тук


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС