Защита на потребителите
Банкови сметки

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ

IBAN BG98IABG76488450128500
BIC IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД
ВИД ПЛАЩАНЕ  КОД  за ползване на ОТСТЪПКА от 5% при внасяне на цялата сума за 2024 година вноската да постъпи в банковата сметка до:
за вид плащане
Патентен данък 441400 31.01.2024
Данък недвижими имоти 442100 30.04.2024
Такса битови отпадъци 442400 30.04.2024
Данък МПС 442300 30.04.2024
Данък при приобиване на имущества по дарения и възмезден начин 442500 При възмездно придобиване на имущество данъкът е 2.1% върху цената на прехвърляното имущество.
Приходи от наеми на имущество 444100  
Приходи от наеми на земя 444200  
Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната 445100 .
Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от чужбина 445200 .
Закупуване на документация за участие в обществена поръчка 448090  
Закупуване на сграда общинска собственост 445500  
Закупуване на земя общинска собственост 445600  
Лихви, глоби, неустойки 446500  
Такса за технически услуги 448001  
Такса за административни услуги и услуги по гражданско състояние 448007  
Други общински такси
448090
 
 

 IBAN: BG69IABG76483350128400
BIC: IABGBGSF

Интернешънъл Асет Банк АД
Гаранция за участие в обществена поръчка
Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
Депозит за участие в тръжна или конкурсна процедура по ЗОС
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС