Защита на потребителите
Проекти на нормативни актове

 Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2024 година.(15.03.2024)

 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2024 година(07.03.2024)

 План за действие на община Струмяни за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2024-2027 година

 
Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Струмяни през 2024 година(15.02.2024)

 
Общински годишен план за младежта на община Струмяни за 2024г. /31.01.2024/ 

 Проект на годишен план на пасища и мери в Община Струмяни за стопанската 2024/2025 година(16.01.2024)

 
Предложение и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2024 г.(19.12.2023)

 Предложение и Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни  за периода 2024– 2027 година(19.12.2023)

 
Увеомление за производство за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. и План сметка за 2024 г.(16.11.2023)
 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(09.11.2023)
 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(20.06.2023)
 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(29.05.2023)
 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(18.05.2023)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(04.05.2023)
 
Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(27.03.2023)
 
Предложение, доклад, обявление и Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания(20.02.2023). Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА(21.03.2023).
 
Проект на годишен план на пасища и мери в Община Струмяни за стопанската 2023/2024 година(13.01.2023)
 
Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2021 г. – 2028 г.(13.01.2023)
 
Предложение и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2023 г.(22.12.2022)
 
Програма за изпълнение на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучетана територията на община Струмяни(12.12.2022) 
 Увеомление за производство за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г. и План сметка за 2023 г.
(16.11.2022)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2022 г.(01.11.2022)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2022 г.(25.10.2022)
 Предложение и ”Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Струмяни за периода 2022-2024 год.”(18.10.2022)
 Предложение и „Краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Струмяни 2022-2024 год.”(18.10.2022)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2022 г.(16.06.2022)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2022 г.(01.06.2022)
 Проект за изменение на "Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Струмяни”(14.03.2022)
 Проект на годишен план на пасища и мери в Община Струмяни за стопанската 2022/2023 година(17.01.2021)
 Предложение и ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2021 – 2023(04.01.2022)
 Предложение и ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ за периода 2021 – 2027 г.( 23.12.2021)
 ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ (23.12.2021)
 Предложение и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2022 г.(20.12.2021)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2021 г.(09.11.2021)
 Проект на ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ за периода 2021-2025 г., съгласно чл.6д от Закона за защита при бедствия(08.11.2021)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2021 г.(14.09.2021)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2021 г.(09.07.2021)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2021 г.(26.05.2021)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2021 г.(06.04.2021)
 Проект на "Общиснки годишен план за младежта за 2021 г."
 Проект за изменение и допълнение на "Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Струмяни”(01.02.2021)
 Проект на годишен план на пасища и мери в Община Струмяни за стопанската 2021/2022 година(20.01.2021)
 Предложение и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2021 г.(18.12.2020)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2020 г.(15.10.2020)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2020 г.(12.10.2020)
 Предложение на Проект на Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Струмяни(19.06.2020)
 Справка за отрязяване на постъпилите предложения/становища от обществните консултации на проект за изменение и долълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Струмяни, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация(26.05.2020)(Справката вижте тук)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2020 г.(20.05.2020)
 Предложение за изменение и допълнение( доклад, мотиви частична оценка вижте тук) на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Струмяни, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация(проект вижте тук) (24.04.2020)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2020 г.(02.04.2020)
 Изменение и допълнение в “ Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Струмяни”(31.03.2020)
 Предложение  Общински годишен план за младежта за 2020 г. на община Струмяни(30.01.2020)
 Предложение План за защита от бедствия и План за защита от бедствия(27.01.2020)
 Проект на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания на територията на община Струмяни(23.01.2020)
 Проект за изменение и допълнение на "Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Струмяни”(14.01.2020)
 Предложение и Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2020 г.
 Предложение и Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни  за периода 2020– 2024 година”(19.12.2019)
 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Струмяни за периода 2019-2029 г.(11.12.2019)
 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2019 г.(16.07.2019)
 Отменяне на действащата наредба за  Наредба за реда по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на общината за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а , ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, влязъл в сила на 26.11.2012 год. и приемане на нова  Наредба за реда, по който се изпълняват принудително заповедите на Кмета на община Струмяни  за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а ,ал. 3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/(09.07.2019)
Наредба за реда по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на общината за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а ,ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/
План за развитие на социалните услуги в Община Струмяни 2020(19.03.2019)
Проект на "Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Струмяни"(12.03.2019)
Проект за изменение на "Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”(04.02.2019)
Проект на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2019 г." и мотиви.(20.12.2018)
 Проект на Наредба за изменение на Наредба за местните данъци в Община Струмяни и мотиви за приемане на Наредбата(18.12.2018).
Актуализация на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."(25.09.2018)
Актуализация на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."(29.08.2018)
Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за осигуряване на подкрепа на професионалното развитие на кадри в МБАЛ "Югозападна болница" ООД(03.08.2018)
 Актуализация на "Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Струмяни"(28.06.2018)
Проект на "Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Струмяни за периода 2018-2021 г. с прогрома за неговота изпълнение" (14.05.2018 г.) и предложение за приемането му
Актуализация на „План за противодействие на тероризма на територията на община Струмяни“(26.04.2018)
Актуализация на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."(25.04.2018)
Проект на "План за развитие на социалните услуги на община Струмяни през 2019 г."(04.04.2018)
Проект на "Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в Община Струмяни за периода 2018 – 2021 г."(26.03.2018)
Актуализация на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."(23.03.2018)
Актуализация на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."(23.03.2018)
Проект на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."
Проект на "Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Струмяни през 2018 г."
Проект за допълнение и изменение в "Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Струмяни"(11.12.2017)
Проект за изменение и допълнение на "Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”(29.11.2017)
 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (11.10.2017)
 Проект за изменение на ,,Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни”, както следва:
В Приложение № 1 към чл. 50: Административно-технически услуги в т. 9. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешения за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез общински експертен съвет „тире второ“ се изменя  по следния начин, а именно: - Нежилищни сгради: за стопански сгради -0,30лв./кв/РЗП и за производствени сгради-0,40лв/РЗП (11.10.2017).
Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Струмяни през 2017г.(25.09.2017)
Актуализирана Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016 – 2020 г. (11.08.2017)
Предложение до ОбС Струмяни и проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Струмяни (02.08.2017)
 Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Струмяни през 2017г.(18.07.2017)
Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Струмяни през 2017г.(06.06.2017)
Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Струмяни през 2017г.(15.05.2017)
План за развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2018 г. (12.05.2017)
Предложение за актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016 – 2020 г. (12.05.2017)
Предложение за Проект на наредба за управление на общинския дълг на община Струмяни(27.03.2017)
Предложение за Проект на Общинска Програма за управление на отпадъците на Община Струмяни за периода 2016 – 2020 г.(22.03.2017)
ПРОЕКТ На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Струмяни(16.03.2017)
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ  С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПРЕЗ  2017 г.(06.01.2017)
Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост(20.12.2016)
Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни
Предложение за допълнение и изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни
Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост
Предложение  за Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Струмяни (09.05.2016)
 Предложение "План социални услуги" (21.03.2016)

 Предложение за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост(21.03.2016)

Проект на Наредба за гробищните паркове  и прогребално-обредната дейност на територията на община Струмяни (12.03.2016)

Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни 2015-2020 г.(05.02.2016)

               Приложение №1  към Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни 2015-2020

Проект на План за развитие на социалните услуги на община Струмяни за 2016 г.(05.02.2016)

Предложение за именение на Наредба № 1(15.09.2015 г.)

Проект на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии - собственост на община Струмяни (25.06.2015 г.).

Проект на Наредба за реда, по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на общината за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията (21.05.2015 г.)

Предложение за изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (21.05.2015 г.)

Проект "Годишен план за паша на мерите и пасищата в община Струмяни за 2015 г." (04.2015)                                 Прил.1 Пасища и мери , Прил.2 Пасища с храсти, Прил.3 Ливади, Прил.5 Правила за ползване на пасища, мери

Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (28.11.2014 г.)

 Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (21.10.2014 г.)

 Предложение за допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (22.08.2014 г.)

Проект за Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в община Струмяни (11.06.2014 г.)

 

Проект за Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на община Струмяни (01.04.2014 г.)

 Предложение за изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни (11.03.2014 г.)

Предложение за приемане на проект на Годишен план за паша за ползването на общинските пасища и мери в община Струмяни за 2014 г. (20.02.2014 г.)

 Предложение за приемане на проект на Наредба за условията и реда за осъществяванена закрила на деца с изявени дарби от община Струмяни(20.02.2014 г.)

 Предложение за приемане на проект на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2014 г.(23.01.2014 г.)


Предложение за приемане на проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Струмяни(10.01.2014 г.)

  Предложение за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА   АДМИНИСТРАЦИЯ.(09.01.2014 г.)

  Предложение за изменение и допълнение на  Наредба за определянето на размера на местните данъци на територията на община Струмяни(02.12.2013).

  Предложение за промяна  и допълнения в Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Струмяни(21.11.2013).

  Предложение за промяна в Правилник за организацията и дейността на обществен посредник на територията на община Струмяни(25.10.2013).

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС