Защита на потребителите
Административни услуги

СПРАВКА ЗА ЗАВЕДЕН ДОКУМЕНТ

 

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 


Работно време: от 8.00ч. до 17.00ч., без прекъсване

 

Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) е открит през месец Септември 2004 г.
За целта административното обслужване се преструктурира на принципа “едно гише” в съответствие с решение № 878 на Министерски съвет.

Центърът за услуги и информация на гражданите е разположен на партера на административната сграда на община Струмяни на площ от 98 км2.
В него се помещават гише на ОбА – “Местни приходи”, “Деловодство” и “Информация”, „ГРАО” и гише на „Интернешънъл Aсет банк” АД.
Той е леснодостъпен за всички жители и гости на община Струмяни, в т.ч. за хора с физически увреждания.
На видно място в ЦУИГ е поставена Пощенска кутия за мнения и предложения на гражданите. На база обратната информация се правят промени и нововъведения в работата на Общината.
Необходимите бланки и молби за попълване са на разположение в средата на помещението, на големи и естетично изработени табла са посочени всички услуги, които се предлагат – издаване на удостоверение, разрешителни за строеж, регистрация на МПС, плащане на различни такси и т.н. 
Базата данни за административните услуги са на разположение на служителите зад гишето, а също така и на гражданите чрез компютъра за обществено ползване.

Функции на Центъра за услуги и информация на гражданите:
1. предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;
4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;
5. приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
6. проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;
7. дава информация за хода на работата по преписката;
8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
9. предоставя исканите документи;
10. осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, когато са създадени такива, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения.

Ред за получаване на административни услуги:

  1. Депозиране на типово заявление/молба за исканата услуга в “Деловодството” на ЦУИГ.
  2. Заплащане на съответната услуга по цени одобрени от ОбС и публично оповестени в ЦУИГ.
  3. Получаване на исканата услуга от ЦУИГ в рамките на нормативно установения и публично обявен срок, по начин заявен от ползвателя на услугата – лично, по пощата, по e-mail.

Със създаването на ЦУИГ, ръководството на Общината повиши ефективността в административното обслужване на гражданите.

 

Административни услуги

 

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС