Категоризиране

Категоризиране на туристически обекти
(места за настаняване и заведения за хранене и развлечения)


2047 Категоризация на места за настаняване 

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение


Изисквания и условия:

Чл. 129, ал.2 Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец.
Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - в случай че това лице е различно от собственика на обекта;
б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
в) документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност - при категоризиране на "стаи за гости" и "апартаменти за гости".
 
(4) Заявления-декларациите по ал. 1, 2 и 3 и приложенията към тях се подават на български език.
(5) Документите по ал. 5 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.

Чл. 113, ал.2 Хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда.

Процедура:

 • Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация за категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и изискуемите документи в Центъра за услуги и информация на гражданите.
 • Общинската експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) разглежда заявлението за категоризиране в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, се произнася с мотивирано предложение до кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 (три) месеца.
  *В случай че ОЕККТО констатира непълнота или нередовности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняването им.
  *Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.
 • Проверките на място се извършват от Експертна работна група в състав от трима души. За проверката се съставя констативен протокол, в който са отразени всички установени факти и обстоятелства от нея и предложение до съответната ЕККТО, за:

  определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или
  отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект.
  Кмета на Общината въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед:

  определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория , или
  мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект
  Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕККТО.

 • На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма, коятосе получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

  Срокът на издаденото удостоверение на туристическите обекти е 5 години.

  Не подлежат на категоризиране по този закон:
  заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
  заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
  обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
  ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.


 • При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика (удостоверение и табела) – втората половина от таксата.

Такси от ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
чл. 2. за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи - 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
д) над 100 стаи - 4000 лв.;
чл. 3. за категоризиране на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло - 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой;
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?