Защита на потребителите
Категоризиране

Категоризиране на туристически обекти
(места за настаняване и заведения за хранене и развлечения)


2047 Категоризация на места за настаняване(електронно заявяване) 

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости(електронно заявяване)

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение(електронно заявяване)

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице(електронно заявяване)


2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект(електронно заявяване)

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обекти(електронно заявяване)


2050 Прекратяване на категория на туристически обект(електронно заявяване)

 

I. Хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения

Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Основание: чл. 129, ал. 1 от Закона за туризма и Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Такси: Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма (Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.)

Срок за изпълнение:  104 дни

 

II. Къщи за гости

Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

Основание: чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма и Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Такси: Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма (Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.)

Срок за изпълнение:  104 дни

III. Стаи за гости или апартаменти за гости

Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване - стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

  1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Основание: чл. 129а от Закона за туризма и Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Такси: Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма (Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.)

Срок за изпълнение:  30 дни

Заявление-декларация /образец/

  1. IV. Потвърждаване на категория на обект:

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

 

Основание: чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма и Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Такси: Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма (Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.)

Срок за изпълнение:  60 дни

Заявление-декларация /образец/

  1. Вписване на промени в заявените декларирани данни и обстоятелства за категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистъра, са длъжни да заявят писмено до Кмета на общината в четиринадесет дневен срок от настъпването й.

Основание: чл. 168 от Закона за туризма и Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости

Такси: Тарифа за таксите, които се събират по закона за туризма (Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.)

Срок за изпълнение:  60 дни

Заявление-декларация /образец/

 

 

Таксите са съгласно ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС