Защита на потребителите
Социални услуги
Социалните услуги, които функционират на територията на община Струмяни, съгласно ППЗСП се делят на:  соц.услуги в общността и  соц. услуги в специализирани институции.
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
 
Управител: Николай Божилов
Адрес: Пл. "7-ми април" № 3, с. Струмяни, общ. Струмяни
Мобилен телефон домакин: 0879 20 48 62
 
На територията на община Струмяни функционира Домашен социален патронаж с район на действие – с.Струмяни, с. Микрево, с.Илинденци, с.Драката, с.Каменица и с.Горна Крушица. Капацитетът на ДСП е 120 лица.
Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на лица:
1. над 60 – годишна възраст;
2. лица с експертно решение на ТЕЛК с определена 50% и над 50% намалена работоспособност;
3. деца с експертно решение на ТЕЛК.

Услугите, които се предлагат са:
1. ежедневно доставяне на храна в дома на потребителите;
2. съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
3. битови услуги – оказване на съдействие при закупуване на лекарства и стоки от първа необходимост.
Реда за получаване на услугата: подаване на молба (по образец) до Кмета на общината лично или чрез пълномощник; документ удостоверяващ здравословно състояние; заплаща се такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице съгласно Наредбата за местните такси и цени на услугите.
 
 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ

ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, с. Раздол, общ. Струмяни прекратява своята дейност от 01.07.2022 г. със заповед № РД01-0956/07.06.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

 
Центрове за грижа за лица с психични разстройства(ЦГЛПР) - "ВЯРА", "НАДЕЖДА", "МИЛОСЪРДИЕ", "СВЕТЛИНА" - с.Каменица, община Струмяни по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни“ Административен договор BG05M9OP001-2.090-0014-С01
Резидентните услуги  са възможност за настаняване на хора с психични разстройства в среда, близка до семейната – оказване на съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност, в комбинация с други социални, здравни, образователни и други подкрепящи/съпътстващи услуги.
Управител: Севделина Траянова
Адрес: с. Каменица, общ.Струмяни
Мобилен телефон:  0885/ 841417
Е-mail: CGLPR@strumyani.egov.bg
 
 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА  ЛИЦА С  УМСТВЕНА  ИЗОСТАНАЛОСТ,
с. Раздол, общ. Струмяни
 
Управител: Костадин Цонев
Адрес: с. Раздол, общ.Струмяни
Мобилен телефон: 0885 921706
 
Жилището функционира от 01.07.2007 г., а капацитетът му е 8 – души.
Материална база: Сградата на Жилището е на два етажа, като в нея има: кухня, занималня, дневна, спални, по един санитарен възел на етаж.
Дейности: Защитеното жилище осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки, за да се развият техните потенциални възможности, да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят доколкото е възможно да водят независим, ,самостоятелен” начин на живот с подкрепата на професионалисти. Предлаганите социални услуги и начинът на организация на живота и дейностите в къщата целят да допринесат за добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и реализация, като всички членове на обществото.
Нашият екип: Защитеното жилище разполага с екип от специалисти – социални работници, трудотерапевти, медицинска сестра.
 
ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗТРОЙСТВА,
с. Раздол, общ. Струмяни
 
Управител: Костадин Цонев
Адрес: с. Раздол, общ.Струмяни
Мобилен телефон: 0885 921706
 
Защитено жилище за хора с психични разстройства е изградено по проект реализиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051O001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”.
Проектът се изпълняваше от община Струмяни с партньорството на фондация “Глобална инициатива в психиатрията” - София. Целта е подобряване качеството на живот на хората с тежка психична болест в община Струмяни.
Сред основните дейности, които се реализираха по проекта, бе създаването на инфраструктура за обезпечаване на новата услуга – обзавеждане и оборудване на сграда - общинска собственост, в село Раздол. Нает и обучен бе персонал за новата структура - Защитено жилище, като бе проведено обучение по психо-социална рехабилитация, в това число и чрез посещения на други служби за обмяна на опит– Благоевград, София, Стара Загора, Търговище, Русе. При подбора и настаняване на потребители бе извършена оценка на 10 подходящи жени за извеждане от Дома за възрастни хора с психични разстройства в Защитеното жилище. Те бяха подготвени за извеждане и настаняване, с цел преодоляване на стреса от промяната.
За предоставяне на социалната услуга ЗЖ бяха изготвени и прилагани: програма за развитие и поддържане на основни житейски умения; терапевтична общност; програма за подкрепена социализация; програма “Отворени врати”; програма подкрепена заетост; индивидуална и групова работа; работа със семейство и близки.
В резултат на проекта една от потребителките е назначена на работа като хигиенист в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - село Раздол.
Материална база: Сградата на Жилището е на два етажа, като в нея има: кухня, занималня, дневна, спални, санитарен възел на всеки етаж.
Дейности: Защитеното жилище осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки, за да се развият техните потенциални възможности, да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят доколкото е възможно да водят независим ,,самостоятелен” начин на живот с подкрепата на професионалисти. Предлаганите социални услуги и начина на организация на живота и дейностите в къщата целят да допринесат за добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и реализация, като всички членове на обществото.
Защитеното жилище разполага с екип от специалисти – социални работници, трудотерапевти, медицинска сестра и психолог.
 
РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ДВЕТЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ - ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА:
Документите за настаняване се подават в Дирекция “Социално подпомагане“ –гр.Сандански.
Необходимите документи за постъпване в специализираните институции в Община Струмяни са:
1.писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;
2. копие от документ за самоличност;
3. копие отличен амбулаторен картон, ако има такъв;
4. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;
5. две снимки, актуални към момента на подаване на молбата;
6. за лица с умствени затруднения документ за поставяне под запрещение
/ ако има такъв/;
7. извлечение от НОИ за последен, актуализиран размер на пенсията;
8. медицинска бележка от Пневмо – физиатричен диспансер;
9. медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от Областен диспансер за психични заболявания;
10. медицинска характеристика от личния лекар или Районно здравно заведение по местоживеене на лицето;
11. декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация;
12. декларация за имотно състояние.

Настаняването се извършва на основание чл.40а ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, със Заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”.


Центърът за социална рехабилитация и интеграция в с. Струмяни се разкрива през 2017 г. като проектна дейност. От 01.12.2018 г. ЦСРИ-Струмяни преминава в държавно делегирана дейност с капацитет 15 места.


Адрес: с.Струмяни 2825, община Струммяни
ул.“Будител“ №3
и-мейл: csri_strumyani@abv.bg web: http://zaetost.site/
телефон за връзка 07434/38-05


Цел на услугата:
Предоставянето на услуга ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица /възрастни и деца/ с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Услугите, предоставяни в Центъра са:
Социална работа;
• Информационно-консултантска дейност;
• Психологическа помощ;
• Рехабилитационна дейност;
• Здравни грижи;
• Педагогическо - възпитателна дейност;
• Логопедична дейност;
• Трудотерапия;
• Организиране на свободното време; .
• Консултативни услуги за родителите и семействата на децата със специални нужди;
• Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с лица и деца в риск, включително и такива с трайни увреждания.
Услугите са краткосрочни и дългосрочни. Видът на предоставяната услуга зависи от желанието и потребностите на клиента. Освен в сградата на центъра, услугата се предоставя и мобилно с цел по-широкото обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване.
За нас е важно:
• Да са гарантирани правата на лицата/децата за живот в семейна среда;
• Зачитане на човешкото достойнство свободата на личния избор и независимостта;
• Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
• Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
• Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
• Зачитане правото на лицата/децата на изразяване на мнение и изслушване;
• Подпомагане на рисковите групи за включването им в социалната среда;
• Поверителност;
• Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;
• Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
• Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
• Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата;
• Информираност и право на избор при определяне на подкрепата.

Екип на ЦСРИ Струмяни:
• Ръководител
• Социален работник
• Психолог
• Рехабилитатор
• Логопед
• Педагог
• Трудотерапевт
• Медицинско лице
• Хигиенист

Условия за ползване на социална услуга-ЦСРИ-Струмяни:
За да ползвате услугите в ЦСРИ, можете да дойдете при нас на място и да подадете заявка или да подадете заявление в отдел „Социално подпомагане” по местоживеене. Социалните работници ще ви информират за стъпките и нужната документация.
Деца до 18 год., не заплащат такса за ползваната услуга.
Лица (над 18 год.), заплащат такса за предоставената услуга, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Социална услуга „Асистентска подкрепа“

     

 „Асистентска подкрепа“ е  специализирана социална услуга, делегирана от държавата дейност,  която включва  почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

       

Съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за социалните услуги, потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, могат да бъдат лица от следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

       Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

      Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават в Деловодството на Общинска администрация – Струмяни, на адрес : с. Струмяни, пл. „Седми април“ №1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа

     Образци на заявленията се предоставят в Деловодството на Общинска администрация Струмяни.

       За допълнителна информация отдел „Хуманитарни дейности“: тел. 07434/ 20-49; 07434/31-08

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Предоставянето на лична помощ в община Струмяни съгласно Наредба №РД07-8-9/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ стартира през м. септември 2019 г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. В Държавен вестник, бр. 103 от 04.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на закона за личната помощ. Законът влиза в сила от 01.01.2021 г.

Съгласно измененията в чл. 1  на Закона за личната помощ, той урежда условията и реда за предоставянето и ползването на личната помощ в Република България.

Съгласно чл. 8 на Закона за личната помощ, считано от 01.01.2021 г. ползвател на механизъм лична помощ може да бъде:

 1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
 2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, в заявлението за включване в механизъм за лична помощ, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ, която се отпуска по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистента. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.

В случай, че ползвател на лична помощ е лице над 16 г. с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие пълният размер на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, която се превежда от НОИ към личната му пенсия, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП  превежда получените средства на кмета на общината, която  е доставчик на лична помощ.

 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Сандански, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Заявлението - декларация (по образец) се подава в Общинска администрация –Струмяни, Пл. „7-ми Април“ №1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено лице до Кмета на община Струмяни.

В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка). 

 

АСИСТЕНТИ

Асистент по Механизъм лична помощ може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Струмяни заявление по образец към което прилага:

 1. Документ за самоличност (за справка)
 2. Автобиография;
 3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
 5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДГОТВЯНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ТРИСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

В срок до 7 дни от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ, се изготвя проект на Споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ. В 7 – дневен срок от сключване на Споразумението, Кметът на община Струмяни сключва Трудов договор с избрания асистент. Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора.

Назначените лични асистенти представят на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ или упълномощеното от него лице. Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка.

Заявлението (по образец) се подава в Общинска администрация Струмяни, Пл. „7-ми Април“ № 1, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа.

Образци на заявленията се предоставят в Деловодството на Общинска администрация Струмяни.

 

За допълнителна информация и въпроси тел: 07434 /20-49; 07434/31-08.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС