Solidarity4Heritage
В процес на изпълнение
Община Струмяни е целева група по проект“Активиране на младите хора в малките населени места-Партньори за промяна“

Проект BG16M1OP002-2.002-0013 
„Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

Проект "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни" финансиран с договор  BG16RFOP001-5.002-0026-C01 по оперативна програма:
Региони в растеж

Проект /assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/S4H.png

Проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“, MIS код 5021480 и акроним „HS-Care“ Договор за БФП № B2.9a.13

Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"

Топъл обяд за жителите на Струмяни

 

/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/2WILL-2Work/2will-logomic.png "2WILL-2 Work in Integration of Local Life"

 

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?