Защита на потребителите
Проект Коридор за сътрудничество Струма - River PLUS


Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Проект „Коридор за сътрудничество Струма“ с MIS код 5052243, финансиран с договор № B2.6c.20/29.11.2019 год.
по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020,
Приоритетна ос: „Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона“

Начална дата 29 ноември 2019 г
Крайна дата 28 юли 2022 г
Бюджет 1 011 737,58 €
Принос от ЕФРР 859 976,94 €
Национален принос 151 760,64 €

Водещ бенефициент Община Симитли
Бенефициенти Община Емануил Паппа
Община Ираклея

Община Сидики
Община Струмяни
Агенция за развитие на Серес - SA


Районът на проекта се характеризира с богато културно и природно наследство. Общините Симитли и Струмяни в България и Ираклия, Синтики и Емануел Паппа в Гърция, разположени край  река Струма, имат големи територии, принадлежащи към зони от Натура 2000 и други защитени територии.
  
Освен това принадлежат към слабо развитите селски и отдалечени райони и имат благоприятни условия за развитие на екотуризъм, тематичен туризъм и потенциал за развитие на трансгранично сътрудничество. Приликите в природата и социалната среда на партньорите адресират общи проблеми, въпроси, предизвикателства и възможности, като се фокусират върху опазването, управлението и експлоатацията на природни и културни ресурси и местни традиционни дейности. Съществува силна нужда от подобряване на състоянието на опазване и увеличаване на капацитета на културни и природни обекти, използвани за туристически цели. Общата цел на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на района чрез транснационално сътрудничество за опазване и насърчаване на местно природно и културно наследство и ресурси.
Подходът на проекта се фокусира основно върху три проблема. Първият се отнася до необходимостта от инфраструктура за подобряване на състоянието на опазване и популяризиране на културните и природни обекти и дейности в района. Проектът включва изграждане на зона за отдих, дейности за увеличаване на капацитета за настаняване на тематични туристи, съоръжения за приключенски спорт, информационни центрове и музей за местни традиционни дейности.
Вторият, който е този, който се занимава с нови подходи и инструменти с трансграничен характер за района и прави ясен транснационалния подход, се отнася до подобряването на обща туристическа идентичност чрез проучвания, семинари за държавни служители, професионалисти и местни хора и тематични работилници за иновативни туристически знания. 
Третата част от проекта също е от съществено значение за осигуряване на трансграничния характер на проекта и придаване на добавена стойност в неговите действия. Състои се от развитието на мрежа за професионалисти и заинтересовани страни от района чрез обмен на ноу-хау и най-добри практики и общи туристически бизнес експедиции.


Очакваните резултати включват по-добро състояние на опазване и повишена привлекателност на природните и културни активи на района за местни и международни посетители, увеличен туристически трафик и подобрен капацитет на местните власти и участници за устойчиво използване на природните и културни ресурси на района, чрез подобрена инфраструктура, обучение на персонал и обмен на ноу-хау и най-добри практики. Горните резултати ще допринесат за подобряване в дългосрочен план на жизнения стандарт и условията на околната среда чрез по-добро използване на природните ресурси и подобрени възможности за заетост в екологичните и туристическите услуги.

Информация за проекта в сайта на Програмата INTERREG „Гърция-България” може да видите тук

Сайт на проекта : https://www.riverplus.eu/

Съобщения:

15.07.2022
В периода 21.07.2022 – 23.07.2022 г. ще се проведе Семинар за туристически гидове и професионалисти по проект „Коридор за сътрудничество Струма“ с MIS код 5052243, финансиран с договор № B2.6c.20/29.11.2019 год. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, Приоритетна ос: „Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона“.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС