Защита на потребителите
Кмет

Емил Илиев

кмет на Община Струмяни


Роден: 12.01.1970 г.

Образование: Висше - Икономика и организация на труда

Професионален опит:
- Банка ДСК - Зам. Гл. счетоводител
- SG Експресбанк - Отговарящ частна клиентела
- ТБ "Алианц" АД - Управител
- Финдекс

Езикова подготовка: Английски и Руски

Семейно положение: Женен с две деца.

Правомощия на кмета на общината

Правомощията на кмета на общината са уредени в ЗМСМА. Те са:
1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;
4. отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. организира изпълнението на общинския бюджет;
6. организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;
8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете. Той има право да отменя техните актове;
10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. организира и провежда дейността по защитата на населението при бедствия и аварии;
12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им.
13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
15. осигурява организационно- техническото обслужване на общинския съвет;
16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация.

Приемна за граждани

Приемен на Кмета се осъществява всяка последна сряда в месеца от 09.00 до 17.00 часа.
Записването за прием се осъществява в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Когато въпросите са решими в оперативен порядък, гражданите се насочват към конкретната служба или служител за решение. Когато искането не е от компетенциите и правомощията на Кмета и Общината, гражданите се насочват към съответната институция.
Желателно е гражданите, записани за приемен ден при Кмета и неговите заместници, да поставят въпроса предварително в писмен вид. Това ще улесни приемащия да извърши необходимото проучване, за да се направи справка и да се изготви становище. При така направената организация необходимото технологично време за отговор се съкращава значително.
На всеки 6 (шест) месеца Кметът на Общината провежда изнесени приемни в населените места. Приемният ден и час се оповестява допълнително в кметството на съответното населено място и чрез печатните и електронни медии. Изнесените приемни имат за цел да улеснят гражданите при личния контакт с Кмета.
Освен това всеки петък се провеждат смесени приемни по населени места на Общински съвет и Общинска администрация. Приема се провежда по график, изготвен в началото на годината и оповестен в съответното кметство.
ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН – 07434/ 20 66
Чрез телефона се осъществява бърза и постоянна комуникация, както и обратна връзка с гражданите: за сигнали за нарушения, предложения, жалби и други въпроси от компетенциите на общината. Освен това на този телефон могат да бъдат подавани сигнали за пожари и аварии на ел. захранване, водопроводи, канализации и др.п.
ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА ПИСМЕНИ СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
Намира се в Центъра за услуги и информация на гражданите. Пощенската кутия се проверява периодично и постъпилата кореспонденция се докладва на Кмета. Анонимните сигнали не се зачитат и не се образува преписка.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС