Защита на потребителите
Конфликт на интереси и противодействие на корупцията
Публикации във връзка със ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ( в сила от 06.10.2023), ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ(ЗПУКИ)(отменен от 19.01.2018) и Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)(Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г. ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2023 Г.)

Декларации на Общински съвет Струмяни във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Декларации на Общинска администрация Струмяни във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Регистър на декларациите по чл.12, т.1 във връзка с чл.14  от ЗПУКИ(с последни изменения към 16.11.2015)

Регистър на декларациите по чл.12, т.2 във връзка с чл.14  от ЗПУКИ(с последни изменения към 03.11.2015)

Вътрешни правила за организацията и за установяване на конфликт интереси в Общински съвет Струмяни Приложение № 4 към решение № 391 от Протокол № 45 от 22.11.2018 г.


Публикации във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) 

Регистър на подадените декларации в Общинска администрация Струмяни по чл.35-ал.1-т.1 от ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации в Общинска администрация Струмяни по чл.35-ал.1-т.2 от ЗПКОНПИ


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС