Защита на потребителите
Почви
Почвеното разнообразие на територията на община Струмяни е свързано с големия интервал в надморските височини и отчасти  с различията в основната скала и растителност. Разпространени са следните почвени типове: кафяви горски, канелени горски, алувиално-ливадни и алувиални почви.

Кафяви горски – заемат 24,9 % от територията на разглеждания район. Образувани са предимно под буковите насаждения, а на места и под насажденията от зимен дъб.

Канелени горски -  те преобладават под 900 м.н.в. и развитието им в  района  е свързано с по-слабото овлажняване и преобладаването на благуна и  косматия дъб.

Алувиално-ливадни- образували са се по течението на  р.Струма и по долните течения на  по-големите и притоци. Тук образуването на  почвите е свързано със стабилността на наносите.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС