Детски градини
Детска градина „Патиланци”
 
/assets/Naseleni mesta/Strumyani/ODZ s.Strumyani.JPG /assets/Naseleni mesta/Mikrevo/ODZ s.Mikrevo.jpg /assets/Naseleni mesta/Ilindenci/ODZ v s.Ilindentsi.JPG

Развитието на предучилищно възпитание в община Струмяни датира от далечната 1952-53 учебна година, когато е сформирана група за отглеждане на деца от волнонаемната учителка Гюргя Кулева от с.Огражден. През 60-те години детски градини се откриват към всички училища на територията на общината. Поради демографския срив тези детски градини са закрити и остават да съществуват само детските градини в селата Микрево, Илинденци, Струмяни. Помещават се в специално построени сгради, с обзаведени помещения за всяка група, с големи озеленени дворове, с обособени площадки с нужните дворни уреди-пързалки, люлки и пясъчници за всяка група.
През 2009 г. поради демографския срив броят на децата намалява. Общинското ръководство предприема и извършва оптимизация на училищната мрежа на територията на общината. Закриват се детските градина в трите най-големи села Микрево, Струмяни и Илинденци и се открива ново под името „Обединено детско заведение „Патиланци” с.Микрево с два филиала-филиал Струмяни и филиал Илинденци. Директор на новообразуваното детско заведение става Калина Джаджова. Извършват се структурни промени, персонала от 46 става 34 човека. Кухнята и пералнята стават общи, закупува се кола за извозване на храната и бельото. Общината предприема мерки и чрез проекти извършва саниране, смяна на дограмата, изгражда се нова ел.инсталация и в трите детски градини. През 2014 г. се сбъдва и дългоочакваната мечта на деца, персонал и родители. В резултат на участието на общината в международен проект с Република Македония „Българче и македонче заедно” вече има парно на газ–пропан и в трите детски градини. Понастоящем персонал от 34 души обгрижва, възпитава и отглежда 170 деца от община Струмяни, разпределени в 6 групи детска градина и една яслена група. Нашата цел е да обхванем всички деца. Помещенията за децата са просторни, слънчеви и топли. Обстановката и интериора в групите има своя собствен облик. Разпределението на средата е такава, че да провокира интереса и самостоятелната дейност на децата. В резултат на спечелен проект от детската градина към Национална програма на МОН „Модернизация на материалната база в училищата” се постави ламинат в помещенията и се обнови обзавеждането с дидактични шкафове.
Мисията на Детска градина ”Патиланци”, като институция от системата на народната просвета е да се стреми да осигурява оптимални условия за усвояването на знания, умения,както и за развитието на детските интереси и способности на най-високо равнище в преднамерена и непреднамерена възпитателна работа с децата.
Разбирайки добре своята мисия да бъдат водачи на познанието на децата, а така също и ролята си за тяхното социално и нравствено развитие, колектив от 13 добре подготвени педагози се стреми да изпълнява основната цел на детската градина - Осигуряване на условия за хармонично развитие на детската Личност чрез единство на възпитателно-образователно въздействие и утвърждаване на детската индивидуалност в условията на оптимално развита педагогическа среда.
Всяка година ръководството на детската градина участва с разработени проекти към различни Национални програми : Национална програма за пълно обхващане на децата в задължителна училищна възраст, Национална програма за физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата, Национална програма на МОСВ „За чиста околна среда”. Национална програма „С грижа за всеки ученик”.
Осъзнавайки своята роля , колективът на детската градина се стреми да опазва и предава на поколенията народните песни,танци,хора и обичаи. В детската градина се празнуват празниците: Коледа, Великден, Цветница, Лазаровден, Баба Марта, „Ластовица”, Първи юни, ден на християнското семейство, както и детските празници, рождени дни и юбилеи. Традиция е те да бъдат съпроводени от тематични изложби на рисунки и изделия на децата. Децата взимат участие и във всички общински празници и мероприятия. Така те се възпитават в християнските ценности, в любов към българския бит и култура и към изкуствата.
Образователният процес в детската градина се осъществява по програмата на доц.к.п.н. Е.Русинова и колектив, като учителките имат свободата да използват и други програми, идеи, материали, методи и способи, което им дава възможност да постигнат държавните образователни изисквания и да подготвят децата за поемане на новата социална роля -„ученик” . За постигането на държавните образователни изисквания по образователните направления от дълги години педагозите в детската градина работят с учебните материали на издателство „Изкуства”.
Детска градина ”Патиланци” успешно реализира своята стратегия: Детска градина ”Патиланци” не е дом за отглеждане на деца, а дом за социализация и възпроизводство на граждани.
 
Адрес:п.к. 2826 с.Микрево, ул. "Освобождение" №2 , общ.Струмяни, обл.Благоевград
Телефон за контакти: 0879597555 и 0885282029 
Лице за контакти: Анита Митрева
e-mail: odz.mikrevo@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1629811517102172
web: http://dg-mikrevo.idwebbg.com/index.php


Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?