Защита на потребителите
Детски градини
Детска градина „Патиланци”
 
/assets/Naseleni mesta/Strumyani/ODZ s.Strumyani.JPG /assets/Naseleni mesta/Mikrevo/ODZ s.Mikrevo.jpg /assets/Naseleni mesta/Ilindenci/ODZ v s.Ilindentsi.JPG

Развитието на предучилищно възпитание в община Струмяни датира от далечната 1952-53 учебна година, когато е сформирана група за отглеждане на деца от волнонаемната учителка Гюргя Кулева от с.Огражден. През 60-те години детски градини се откриват към всички училища на територията на общината. Поради демографския срив тези детски градини са закрити и остават да съществуват само детските градини в селата Микрево, Илинденци, Струмяни. Помещават се в специално построени сгради, с обзаведени помещения за всяка група, с големи озеленени дворове, с обособени площадки с нужните дворни уреди-пързалки, люлки и пясъчници за всяка група.
            През 2009 г. поради демографския срив броят на децата намалява. Общинското ръководство предприема и извършва оптимизация на училищната мрежа на територията на общината. Закриват се детските градина в трите най-големи села Микрево, Струмяни и Илинденци и се открива ново под името „Обединено детско заведение „Патиланци” с.Микрево с два филиала-филиал Струмяни и филиал Илинденци. Директор на новообразуваното детско заведение става Калина Джаджова. Извършват се структурни промени, персонала от 46 става 34 човека. Кухнята и пералнята стават общи, закупува се кола за извозване на храната и бельото. Общината предприема мерки и чрез проекти извършва саниране, смяна на дограмата, изгражда се нова ел.инсталация и в трите детски градини.

            През 2014 г. се сбъдва и дългоочакваната мечта на деца, персонал и родители. В резултат на участието на общината в международен проект с Република Македония „Българче и македонче заедно” вече има парно на газ–пропан и в трите детски градини.

Помещенията за децата са просторни, слънчеви и топли. Обстановката и интериора в групите има своя собствен облик. Разпределението на средата е такава, че да провокира интереса и самостоятелната дейност на децата. В резултат на спечелен проект от детската градина към Национална програма на МОН „Модернизация на материалната база в училищата” се постави ламинат в помещенията и се обнови обзавеждането с дидактични шкафове.

Мисията на Детска градина ”Патиланци”, като институция от системата на народната просвета, е да се стреми да осигурява оптимални условия за усвояването на знания, умения,както и за развитието на детските интереси и способности на най-високо равнище в преднамерена и непреднамерена възпитателна работа с децата.
Разбирайки добре своята мисия да бъдат водачи на познанието на децата, а така също и ролята си за тяхното социално и нравствено развитие, колектив от 12 добре подготвени педагози се стреми да изпълнява основната цел на детската градина - Осигуряване на условия за хармонично развитие на детската личност чрез единство на възпитателно-образователно въздействие и утвърждаване на детската индивидуалност в условията на оптимално развита педагогическа среда.

Всяка година ръководството на детската градина участва с разработени проекти по различни Национални и Европейски програми.

Осъзнавайки своята роля, колективът на детската градина се стреми да опазва и предава на поколенията народните песни, танци, хора и обичаи. В детската градина се празнуват празниците: Коледа, Великден, Цветница, Лазаровден, Баба Марта, „Ластовица”, Първи юни, Ден на християнското семейство и много др. , както и детските празници, рождени дни и юбилеи. Традиция е те да бъдат съпроводени от тематични изложби на рисунки и изделия на децата. Децата взимат участие и във всички общински празници и мероприятия. Така те се възпитават в християнските ценности, в любов към българския бит и култура и към изкуствата.

Образователният процес в детската градина се осъществява по програмата на доц.к.п.н. Е.Русинова и колектив, като учителките имат свободата да използват и други програми, идеи, материали, методи и способи, което им дава възможност да постигнат държавните образователни изисквания и да подготвят децата за поемане на новата социална роля -„ученик” .

За постигането на държавните образователни изисквания по образователните направления работят с учебните материали на издателство „Просвета“ и „Златно ключе“ на издателство  „Бит и техника“.

 

Детската градина роботи по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Дейност 1:" Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи" и Дейност 2:Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.“

  • Дейност 1:" Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи" - Допълнителната работа се осъществява в 6 групи. Ръководителите на групите организират различни и интересни дейности по развиване на фонематичен слух, граматически правилна реч, звуков анализ на дума, моделиране на изречение, обогатяване на речника, запознаване с художествена литература – гатанки, скоропоговорки, стихове, разкази, приказки, заучаване наизуст, драматизиране на приказки, театрализирани игри и други. Децата разполагат с много подходящи образователни материали, дидактични игри и книжки, които учителите закупуват със средства от проекта. Ежедневната работа с децата допринася за обогатяването на речника  и постигане на добри резултати от допълнителното обучение по български език и литература . Темите са разнообразни и обогатяват детския опит. Съобразени са с възрастовите особености за съответната група. Всички с голямо желание очакват своите учители и интересните занимания, които им предлагат.
  • Дейност 2:Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.“ - По проекта се обезпечават таксите за детска градина на 99 деца.

 
В ДГ „Патиланци“, с. Микрево са създадени Екипи за осигуряване на обща подкрепа с деца от уязвими групи, чрез допълнителни модули по Български език - 8 групи за деца, които не владеят български език, както и осигуряване на занимания по интереси, чрез различни организационни педагогически форми- клубове на основание чл.20, ал.4 и ал.5 от Наредбата за приобщаващо образование  - 4 групи. Всеки ръководител има изготвен график и програма, утвърдени от Директора по която работи.

С осигуряването на обща подкрепа на децата се дава възможност да са част от общността, да  получават  адекватна  подкрепа  във  възпитателно-образователният  процес,  да  развиват пълния си потенциал, да се чувстват приети и ценени и да преживяват успехи.

 

В ДГ „Патиланци“, с. Микрево е въведена Методика за осигуряване на подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейности  по храненето на деца от предучилищна възраст в детска градина „Патиланци“, с. Микрево и групи на друг адрес в с. Струмяни и с. Илинденци, община Струмяни. Съгласно разработената Методика и Процедурата  за организация на кандидатстване, оценка и класиране  за  освобождаване от заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене в задължителното  предучилищно  образование в ДГ „Патиланци“, с.Микрево, община Струмяни право да кандидатства за освобождаване от заплащането на такса за ползване на детска градина има всеки родител или настойник на дете в задължително предучилищно образование,  посещаващо ДГ „Патиланци“ с. Микрево и  групи на друг адрес в с. Струмяни и с. Илинденци. Родителите или настойниците подават писмено заявление /по образец/ с необходимите документи приложено към него до Директора на ДГ „Патиланци”. Административен екип ще  организира процеса на приема на документи, оценка и класиране на кандидатите, на база утвърдената Методика за осигуряване подпомагането на заплащането на такси, дължими от родителите за дейности  по храненето на деца от предучилищна възраст в детска градина „Патиланци“ с. Микрево и групи на друг адрес в с. Струмяни и с. Илинденци.

 

Основната мисия на ДГ „Патиланци“ е насочена към полагане на основите на формиране на ключови компетенции. Във връзка с това ще се предприемат действия и приоритети, които да се отразяват основните ценности по отношение на ранното детско развитие и готовността за училище. Чрез високо качество на  възпитателно-образователния процес да бъде гарантирано развитието на потенциала на всяко дете.

Визия на ДГ „Патиланци“ – любимо място за децата, градина с традиции и бъдеще. Създаване на оптимални условия за всяко дете за неговото развитие и образование.


През учебната 2021-2022 г. персоналът на ДГ „Патиланци“ се състои от 31 души – педагогически и непедагогически персонал и от 4 медицински сестри. Същите обгрижват, възпитават и отглеждат 165 деца разпределени в 7 групи, както следва:

  • Яслена група в ДГ „Патиланци“ – 23 деца
  • Първа група „Калинки“ – 22 деца
  • Втора група „Мечо пух“ – 21 деца
  • Трета група „Слънчо“ – 22 деца
  • Четвърта група „Звездички“ – 28 деца
  • Разновъзрастова група „Смехорани“ в с. Струмяни – 25 деца
  • Разновъзрастова група „Том и Джери“ в с. Илинденци – 23 деца
 
Адрес: п.к. 2826 с.Микрево, ул. "Освобождение" №2 , общ.Струмяни, обл.Благоевград
Телефон за контакти: 0879597555 и 0885282029 
Лице за контакти: Анита Митрева
e-mail: odz.mikrevo@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1629811517102172
web: http://dg-mikrevo.idwebbg.com/index.php


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС