Защита на потребителите
Съобщения
21.07.2021
Високите температури повишават риска от пожари. Бъдете бдителни и отговорни!

09.09.2021
От началото на месец юли РСПБЗН – Сандански е участвала в ликвидирането на общо 51 бр. пожари в сухи треви и горими отпадъци. По-голямата част от пожарите се разпространиха значително и  обхванаха големи площи сухи треви, храсти и необработваеми земи. За съжаление възникнаха и пожари с материални загуби. В тази връзка отново призоваваме гражданите да спазват следните правила за пожарна безопасност(виж тук)

11.05.2020
С цел недопускане възникването на пожари през пролетно-летния сезон РСПБЗН-Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност. Повече виж тук.

11.05.2018
Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:
 • Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ;
 • Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях;
 • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;
 • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
 • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
 • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански постройки;
 • Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно приложение № 2 от наредбата;
 • Юридическите и физическите лица, извършващи дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански

24.08.2017 г.
От началото на месец август служителите на РСПБЗН – Сандански са реагирали на 21 бр. пожари в сухи треви, 3 бр. пожари в горими отпадъци и 1 бр. горски пожар. В тази връзка отново се напомнят някои основни правила за пожарна безопасност:

 • Абсолютно е забранено изгарянето горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци;
 • Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи;
 • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;
 • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.
 • В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места
 • Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали;
 • Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.

Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.
При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.
РСПБЗН – Сандански

24.06.2016 г.
С повишаване на температурите в общини Сандански, Струмяни и Кресна се увеличава и риска от възникване на пожари в горските и селскостопански теротории. В тази връзка РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:
- Абсолютно е забранено паленето на открит огън и тютюнопушенето в площите със засети житни култури;
- В земеделските земи и крайпътните ивици не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
- Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари и клечки от кибрит през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
- Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци;
- Абсолютно е забранено паленето на суха растителност, клони и отпадъци в горските територии;
- Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви, селскостопански постройки и складове за горими вещества и материали;
- Да не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места.
При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.
РСПБЗН – Сандански

14.12.2015 г.
 
11.09.2015 г.
 
05.06.2015 г.
Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общини Сандански, Струмяни и Кресна РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност

16.02.2015 г.
Сирни заговезни (Прошки) е един от най-големите празници в християнския календар. Празникът се отбелязва в продължение на една седмица, като кулминацията е в неделя, когато се палят огньове и след като прегорят, се прескачат за здраве. В тази връзка от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански апелират за спазване на следните мерки за недопускане на пожари.

19.12.2014 г.
Областна дирекция на МВР - Благоевград напомня за  мерките за пожарна безопасност по време на Коледните и Новогодишни празници. Бъдете внимателни и отговорни при използването на пиротехническите средства. Нека празниците не се помрачават от нелепи инциденти.

06.10.2014 г.
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ЕСЕННО-ЗИМЕН ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ, които може да видите тук.
 
11.09.2015 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС