Защита на потребителите
Пазарни консултации
Публикации във връзка с чл.44 от ЗОП


20.02.2023
0804-173/20.02.2023
Покана за пазарни консултации  изх. № 0804-173/20.02.2023 г. относно: Строително – монтажни дейности за обект: - „Въвеждане на мерки за ЕЕ и доставка на оборудване и обзавеждане за сградата общинска администрация - Струмяни“

08.06.2020
0804-461/3/08.06.2020
Покана за пазарни консултации  изх. № 0804-461(3)/08.06.2020 г. относно: Строително – монтажни дейности за два обекта:  обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“

08.06.2020
0804-461/2/08.06.2020
Покана за пазарни консултации  изх. № 0804-461(2)/08.06.2020 г. относно: Организация и управление на проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“


08.06.2020
0804-461/1/08.06.2020
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-461(1)/08.06.2020 г. относно: „Изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекти в експлоатация за обект 1 "Изграждане на площи за широко обществено ползване между кв. 18 и кв. 21 по плана на село Струмяни, община Струмяни“ и обект 2 „Обновяване и благоустрояване на парк в кв. 29 в село Микрево“


29.04.2020
Публикуван е доклад, утвърден на 29.04.2020 г. от кмета на община Струмяни, относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за нуждите на ДСП Струмяни – етап 2“. Доклада може да видите тук.

26.03.2020
0804-299/26.03.2020
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-299/26.03.2020 г. относно: „Доставка на оборудване за нуждите на ДСП Струмяни – етап 2“.


11.03.2020
0804-241/11.03.2020
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-241/11.03.2020 г. относно: "Доставка на оборудване за нуждите на ДСП Струмяни - етап 2"

17.01.2020
Публикуван е доклад, утвърден на 16.01.2020 г. от кмета на община Струмяни, относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Струмяни". Доклада може да видите тук.

02.12.2019
Публикуван е доклад, утвърден на 02.12.2019 г. от кмета на община Струмяни, относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, Община Струмяни" по проект:"Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион". Доклада може да видите тук.

02.12.2019
Публикуван е доклад, утвърден на 02.12.2019 г. от кмета на община Струмяни, относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интерграция в село Микрево, община Струмяни по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион". Доклада може да видите тук.

28.11.2019
Публикуван е доклад, утвърден на 27.11.2019 г. от кмета на община Струмяни, относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни. Доклада може да видите тук.

15.10.2019 г.

0804-966/15.10.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-966/15.10.2019г. относно: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни"

30.08.2019 г.
0804-832/30.08.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-832/30.08.2019 относно: "Ремонт на пътна настилка на ул."Св.Константин и Елена" от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 

22.08.2019 г.

0804-812/22.08.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-812/22.08.2019 относно: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ- част Пътна"

26.07.2019 г.
0804-756/26.07.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-756/26.07.2019 г. относно: „Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с.Струмяни“

26.07.2019 г.
0804-754/26.07.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-754/26.07.2019 г. относно:
"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.""ДОЛНА БЕЛИЦА"" ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ"

25.06.2019 г.
08 04-653/24.06.2019 
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-653/24.06.2019 г. относно:
"Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни - II - ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А - включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод - клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ - Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м. "

19.06.2019
Публикуван е доклад утвърден на 19.06.2019 г. от кмета на община Струмяни относно провеждане на пазарни проучвания за обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни". Доклада може да видите тук.

08 04-609/30.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферта за извършване на строително монтажни дейности за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-605/29.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: „Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“.

08 04-592/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта за проект "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-591/27.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно  извършване на строителен надзор за обект 1„Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“, включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-590/27.05.2019

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации за извършване на авторски надзор за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“,  включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

08 04-449/16.04.2019

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-449/16.04.2019 г. относно: „Смяна на водопроводната мрежа по улици в северозападната част (Гл. клон IV, клон 52, 53, 55-58, 67, 69, 70, 76, 80 и 84) на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

08 04-440/15.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-440/15.04.2019
 относно: "Доставка на специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион".

08 04-439/15.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-439/10.04.2019 относно: "Реконструкция на уличната водопроводна мрежа с. Микрево, община Струмяни"

08 04-410/10.04.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-410/10.04.2019  относно:“
Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа“

08 04-24/07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-24/07.01.2019 относно:

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства - 4бр. с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“.

08 04-23/07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-23/07.01.2019 относно: „Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“.

08 04-622-1/02.07.2018
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-622-1/02.07.2018 относно: Подготовка на проектно предложение с наименование "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.

0804-1158-1/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на микробус за нуждите на Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни. 

0804-1158/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на обзавеждане и оборудване в Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни , област Благоевград.

0804-1157/21.09.2016

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на   парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС