Защита на потребителите
0804-461/1/08.06.2020

покана за пазарни консултации - електронна преписка

15.06.2020 г. (15:50)
Публикувано е Решение № 0804-461/1/15.0.2020 г. за определяне на стойността на разхода(изтеглете тук)

08.06.2020 г. 
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-461(1)/08.06.2020 г. относно: „Изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекти в експлоатация за обект 1 "Изграждане на площи за широко обществено ползване между кв. 18 и кв. 21 по плана на село Струмяни, община Струмяни“ и обект 2 „Обновяване и благоустрояване на парк в кв. 29 в село Микрево“

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

15 юни 2020 г.

Срок за подаване на оферти

15.06.2020 г. до 12:00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

08.06.2019 17:00


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. “7– ми Април" № 1 по процедура № BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” на Оперативна Програма за развитие на селските райони, Приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)“ и определяне стойността на разхода за „Изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекти в експлоатация за обект 1 "Изграждане на площи за широко обществено ползване между кв. 18 и кв. 21 по плана на село Струмяни, община Струмяни“ и обект 2 „Обновяване и благоустрояване на парк в кв. 29 в село Микрево“, включени в проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“, община Струмяни провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, при желание ни представете оферта за „Изпълнение на строителен надзор и въвеждане на обекти в експлоатация за обект 1 "Изграждане на площи за широко обществено ползване между кв. 18 и кв. 21 по плана на село Струмяни, община Струмяни“ и обект 2 „Обновяване и благоустрояване на парк в кв. 29 в село Микрево“, същата моля да бъде изготвена и да съдържа:

  1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
  2. Оферта по образец;
  3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС;
  4. Срок на валидност на офертата;
  5. Дата на издаване на офертата;
  6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 12:00 часа на 15.06.2020 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и дали притежава валиден документ, даващ право на упражняване на строителен надзор, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС