Защита на потребителите
Референдум 2013
Заповед на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателните секции за провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.

Заповед на Кмета на община Струмяни за обявяване на местата за обявяване избирателните списъци

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ (за публикуване на интернет страницата на общината) за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.  /премахнат след провеждането на изборите/

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ: Р Е Ф Е Р Е Н Д У М за развитието на ядрената енергетика в Република България

С Ъ О Б Щ Е Н И Я:

Заповед на Кмета на община Струмяни във връзка със секциите за избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат и зрението, за произвеждане на национален референдум на 27.01.2013 г.Във връзка с произвеждане на националния референдум на 27.01.2013 г. УВЕДОМЯВАМЕ жителите на община Струмяни, че гласоподаватели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват на национален референдум в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна в национален референдум на 27.01.2013 г. (по чл. 176, ал.1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) трябва да подадат  Заявление не по-късно от 30 дни преди деня на националния референдум (до27.12.2012 г.)  чрез писмо, факс или електронна форма.
Данните за име, ЕГН и постоянен адрес се попълват съгласно личната карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и към него се прилага копие от документ от ТЕЛК/НЕЛК и се подава до кмета на община/район/кметство по постоянен адрес на гражданина.

Във връзка с провеждане на национален референдум на 27.01.2013 г. ви уведомяваме, че:

1. Всеки избирател, съгласно чл.50, ал.1 отИК може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление (Приложение № 8 от изборните книжа) до кмета на общината или кметството. Заявленията се приемат не по-късно от 7 дни преди изборния ден. (до19.01.2013 г.);

2. В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати (чл.46, ал.3 от ИК). Дописването се извършва по писмено заявление на лицето от органите по чл. 40, ал.1 от ИК (Приложение № 7 от изборните книжа) до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на документ за самоличност (до 26.01.2013 г.);

3.  В избирателния списък се дописват и лица, поискали да бъдат включени в списъка за гласуване по настоящ адрес, когато техния постоянен и настоящ адрес са в различни населени места. Тези лица подават писмено искане – заявление(Приложение № 12 от изборните книжа) до общинската администрация по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди деня на провеждане на националния референдум –12.01.2013 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС