Защита на потребителите
Правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди
1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:
- Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
- Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
- Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи.
- Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
- При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!  
- Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

2. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
- Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
 - Да се предвиди отстояние отпечките до горими предмети не по-малко от 50 см.
 - Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
 - Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см  отпред и по 20 см отстрани на печката;
- Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
- Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
- Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди.
- Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
- Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.
- Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци!
- Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.
- Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

3. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
- Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
- В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
- Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират.

4.ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО (ПРОПАН-БУТАН):
- Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти.
- Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа.
- Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.
- Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота „терен” (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС