Защита на потребителите
Местни избори 2019
Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.Централна избирателна комисия

 

 Общинска избирателна комисия Струмяни - интернет страница

 

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване


Предварителни избирателни списъци(част I) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (публикувани на 13.09.2019)

Предварителни избирателни списъци(част II) за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (публикувани на 27.09.2019)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК)(публикуван на 16.10.2019)Населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. са с. Микрево и с. Илинденци


910003 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)


Съобщения и информация от Общинска администрация:

24.10.2019
Във връзка с чл. 39 публикуваме списъкът с имената, номерата и адресите на избирателните секции(вижте тук) и списък на заличените от избирателните списъци лица(вижте тук). 

27.09.2019
Публикувана е Заповед № З-299/19.09.2019 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със Заповедта може да се запознаете тук.

19.09.2019
На основание § 153 от ПЗР на ЗИДИК (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 2019 г.) и при спазване на  изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.са:На основание § 153 от ПЗР на ЗИДИК (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 2019 г.) и при спазване на  изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, населените места, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. са:
- с. Микрево
- с. Илинденци

04.08.2019
Общинската избирателна комисия в община Струмяни се помещава в голямата зала на НЧ "Будител 1977"  и е с адрес: с. Струмяни, пл." 7-ми април" № 2, тел.: 0878451277 и е с работно време всеки ден от 09:00 до 17:00

30.08.2019
РЕШЕНИЕ № 691-МИ/23.08.2019 на Централна избирателна комисия относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Струмяни, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. може да видите тук.


02.09.2019
Съобщение
На основание чл. 91, ал.1, изр. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, поради промяна в датата, Ви уведомяваме, че консултациите с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. ще се проведат на 18 септември 2019г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Струмяни.

29.08.2019
Съобщение
На основание чл. 91, ал.1, изр. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс на 13 септември 2019 г., от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

29.08.2019
Заповед № 3-276/29.08.2019 на Кмета на Община Струмяни за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

26.08.2019
Заповед № З-272/23.08.2019 г. на Кмета на община Струмяни  за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и Приложението, неразделна част към заповедта.

 

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС