Защита на потребителите
08 04-23/07.01.2019
покана за пазарни консултации - електронна преписка

07.01.2019
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-23/07.01.2019 относно:
Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“, съгласно технически спецификации, неразделна част от настоящите пазарни консултации.


Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

10 яниари 2019

Срок за подаване на оферти

10.01.2019 г. до 17.00 часа

Покана и бланка за предоставяне на оферта

Покана,
Технически спецификации , Бланка за предоставяне на оферта за ОСИП и изпълнение на строителен надзор 
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

07.01.2019 18:05ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, с проект “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“, „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” BG16RFOP001-5.002 по Оперативна програма „Региони в растеж“ и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 10 януари 2019г., оферти относно: „Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“, съгласно технически спецификации, неразделна част от настоящите пазарни консултации.

Един оферент има право да подава само една оферта:

Име на конкретния бенефициент: Община Струмяни

       

Име на проектното предложение: “Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“

             

Перо по бюджет

Наименование на перото

Количество

Лева без ДДС

Лева без ДДС

Лева с ДДС

Разходи за ДДС по дейности

9.1.

Изготвяне на оценка на съответствието за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“

1

 

 

 

 

12.1.

Изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства - 4 с капацитет 15бр. В УПИ, кв. 24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“

1

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

            Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес или доставена лично или по факс в срок не по – късно от 17:00 часа на 10.01.2019 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС