Защита на потребителите
0804-756/26.07.2019

покана за пазарни консултации - електронна преписка

05.08.2019 (16:15)
Публикувано е Решение № Р-10/05.08.2019 г. за определяне на прогнозната стойност на поръчката(изтеглете тук)

05.08.2019 (16:13)
Публикуван е Протокол от 05.08.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите(изтеглете тук) 

26.07.2019 г.
Покана за пазарни консултации изх. № 0804-756/26.07.2019 г. относно:
„Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с.Струмяни“

Офертата да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Оферта по образец и Техническо предложение, съответстващо на тази в настоящото запитване;
 3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС;
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

2 юли  2019

Срок за подаване на оферти

02.08.2019 г. до 17:00 часа

Покана, бланка за предоставяне на оферта,
количествени сметки

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта,
Количествена сметка
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

26.07.2019 22:30

 

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо провеждане на обществена поръчка  с предметТекущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с.Струмяни  на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, пл. “7 – ми Април" № 1 за определяне стойността на разхода за извършване на строително - монтажни работи, с които да се открие процедурата, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за предмет „Текущ ремонт на пътна настилка на ул."Дядо Ильо Малешевски" с.Струмяни“, същата моля да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Оферта по образец и Техническо предложение съответстващо на тази в настоящото запитване;
 3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС, съдържащо КСС;
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 17:00 часа на 02.08.2019 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и в Централен професионален регистър на строителя, съгласно Закона за Камарата на строителите и дали можете да извършвате строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС