Защита на потребителите
08 04-590/27.05.2019
покана за пазарни консултации - електронна преписка

Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-590/27.05.2019 г.

28.05.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации за извършване на авторски надзор за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“,  включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.
Офертата да бъде изготвена и да съдържа:
 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Оферта по образец;
 3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС;
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

30 май 2019 

Срок за подаване на оферти

30.05.2019 г. до 12:30 часа 

Покана, бланка за предоставяне на оферта,
количествени сметки

Покана,
Бланка за предоставяне на оферта,
(Изтеглете от линковете по-горе)

Публикуване в електронната преписка/дата и час/

28.05.2019 13:38 


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825, с. Струмяни, община Струмяни, ул. "7-ми април" № 1 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.235 за определяне стойността на разхода за извършване авторски надзор, с които да се кандидатства, Възложителят провежда настоящата пазарна консултация.

Във връзка с гореизложеното, при желание да ни представите оферта за извършване на авторски надзор за обект 1 „Изграждане на площи за широко обществено ползване в с. Струмяни между кв. 18 и кв. 21 по плана на с. Струмяни“ с. Струмяни, Община Струмяни и за обект 2 „Реконструкция и благоустрояване на парк в кв.29 и прилежащи територии” с. Микрево, Община Струмяни“,  включени в проект „Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“ същата моля да бъде изготвена и да съдържа:

 1. Име и адрес на оферента, ЕИК;
 2. Оферта по образец;
 3. Ценово предложение с включено ДДС и без ДДС;
 4. Срок на валидност на офертата;
 5. Дата на издаване на офертата;
 6. Подпис и печат на офертата;

Моля, офертата да бъде представена на хартиен носител и да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена до 12:30 часа на 30.05.2019 г. по поща/куриер с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично.

Моля, също така да ни уведомите, дали Вашето дружество е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания и дали претижава валиден документ, даващ право на упражняване на авторски надзор, поради факта, че това са задължителни условия към предлаганите от нас доставчици, при приемане и оценяване на проектите, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?