Защита на потребителите
Проект "Да опазим жителите на една планина по две реки" с реф. № CB006.2.12.120


Вид на проекта: Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци): 24
Стойност на договора: 399788.66 €
Съфинансиране от ЕС: 85.00 %
Начална дата на проекта: 13.07.2019
Крайна дата на проекта: 12.07.2021

Водещ партньор: Община Струмяни, Благоевград
Партньор по проекта: Община Берово, Източен регион

Чрез изпълнението на проекта партньорите ще обединят усилията си за предотвратяване на природни бедствия и такива причинени от човека на територията на общините Струмяни и Берово.  В рамките на проекта се предвижда подобряване проходимостта на реките Цапаревска и Брегалница чрез укрепване на крайбрежието и дъната им с цел предотвратяване на наводненията. Ще бъдат проведени обучения на местното население и общинската администрация с цел повишаване на капацитета за намиране на екологични решения и превенция на риска.

Изготвени промоционални материали по проект CB006.2.12.120(виж тук)

Публикации:

12.07.2021
Приключи изпълнението на трансграничен проект между общините Струмяни и Берово

05.07.2021
На 2-ри юли 2021 година, в община Берово в Република Северна Македония, се проведе Заключителна пресконференция по повод представяне на резултатите по проект "Да опазим жителите на една планина по две реки"!


12.04.2021

Стартира строителството по участъка на Фаза 2, Етап 1 за Подобряване на проводимостта на речното корито на река Цапаревска по проект CB006.2.12.120

16.06.2020
На 16.06.2020 г. се проведе откриваща пресконференция в община Струмяни по проект „ДА ОПАЗИМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА ПО ДВЕ РЕКИ“! 

12.06.2020
ПОКАНА за откриващата пресконференция в Община Струмяни на проект: „Да опазим жителите на една планина по две реки“, с реф. № CB006.2.12.120

15.10.2020

Опростена процедура за строителство по PRAG „Ремонтни и възстановителни работи за подобряване на проводимостта на река Цапаревска - Фаза 2, Етап 1 за нуждите на Община Струмяни по проект CB006.2.12.120“

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата Интеррег-ИПП ТГС България - Северна Македония 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB006.
Съдържанието на тази страница е отговорност единствено на Община Струмяни и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата.


 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС