Защита на потребителите
Административно-технически услуги


2. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии(електронно заявяване)


3. Издаване на разрешение за строеж(в това число и  на ограда)(електронно заявяване)


4. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове(електронно заявяване)


5. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове(електронно заявяване)

 

6. Приемане и одобрение на проект за подробен устройствен план(електронно заявяване)


7. Разглеждане молба в Общински експертен съвет:

Правно основание: чл.127, ал.3 и чл.129 от ЗУТ

Необходими документи:

*Молба-заявление;

*Скица на поземлените имоти;

*Документ за собственост;

*Нотариално заверен договор за прехвърляне на собственост;

Цени на услугата:

- кадастрална разработка, подробен устройствен план - 20,00 лв/бр.

- работни проекти –40,00 лв./бр.

 

8. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива(електронно заявяване)
За допускане изработването и одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30% увеличение спрямо дължимите.


9. Приемане и заверяване на екзекутивна документация.

Правно основание: чл. 74 ал. 3, във връзка с чл. 175 Закона за устройство на територията

*Заявление по образец;

*Пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи– 2 бр. екземпляра

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. За обекти от инж. инфраструктура след завършване на строежа се изготвя и заверява екзекутивна документация. Възложителят представя незабавно по един екземпляр от документацията на общината и съответните експлоатационни дружества

2.Когато строежът е изпълнен в съответствие одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация съгласно чл. 175 ал.4 от ЗУТ

Цена на услугата: 25,00 лв.

 

10. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка на съответствие или чрез Общински експертен съвет.

Правно основание: чл. 148 ал. 2 от Закона за устройство на територията

Необходими документи:

1.Заявление по образец;
2.Инвестиционен проект с фиксирана разгъната застроена площ /РЗП/

3.Декларация за стойността на обекта

4.Съгласувателни  писма

5.Предварителни договори за присъединяване с „ЧЕЗ България” и „ВиК - Благоевград” ЕООД

Цена на услугата:

- жилищни сгради - 0,50лв./кв.м РЗП .

- нежилищни сгради - 1лв./кв.м. РЗП

- за допълващо застрояване – 0,40 лв./кв.м.РЗП

- линейни обекти – 0,30лв./л.м.

- базови станции и други съоръжения на телекомуникационните дружества – 200 лв. на обект.

 

11. Издаване на удостоверение за търпимост(електронно заявяване)  


12. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи(електронно заявяване)


13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория(електронно заявяване)


14. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот(електронно заявяване)


15. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти(електронно заявяване)16.  Издаване на виза за проектиране(електронно заявяване)

17. Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

Правно основание: чл. 35, ал. 1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

*Документ за собственост;

*Оригинална скица на паус;

*Квитанция за платена такса;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

18. Заверка на протоколи при определяне на строителна линия и ниво при откриване на строителна площадка(електронно заявяване)

19. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство(електронно заявяване)

20. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях(електронно заявяване)

21. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти(електронно заявяване)

22. Издаване на разрешение за строеж(електронно заявяване)

23. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти(електронно заявяване)


24. Съгласуване на идейни и работни инвестиционни проекти по чл. 145 от ЗУТ(2054)

Правно основание: чл.145 от ЗУТ

Необходими документи:

Инвестиционните проекти се съгласуват въз основа на представени:              
1.
Заявление;

2. оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;
3. положително становище на органите по пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа и втора категория;               

4. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;               
5. становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;         

6. съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 ЗУТ - за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.    

Цена на услугата:

- жилищни сгради, смесени сгради, сгради за обществено-обслужване и производствени сгради – 0.30 лв/м² РЗП;

-линейни обекти 100 лв.;

- КПИИ – 30% увеличение по отделно спрямо дължимите;

- за изменения на инвестиционни проекти по чл.154 от ЗУТ -30% от дължимите;

 

25. Одобряване на изгубен, но възстановен инвестиционен проект по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ – работни проекти (2024)

Правно основание: чл.145, ал. 5 от ЗУТ

Необходими документи:

-заявление по образец

- копие от документ за собственост/ нотариален акт,договор за отстъпено право на строеж, дялбен протокол или др./

-инвестиционен проект - заснемане в 3 екз.

-квитанция за платена цена

Цена на услугата: 40,00лв./бр.

 

26. Удостоверение за доброволна делба на съсобствена сграда, жилище или друг обект(1991)

Правно основание: чл.202 от ЗУТ

Необходими документи:

*Заявление;

*Документ за собственост /копие/;

*Разрешение за строеж /копие/;

* Копие от архитектурен проект;

Цена на услугата: 10,00лв.

 

27. Издаване на разрешение за строеж в земеделска земя от горския фонд без промяна предназначението на земята(2041)

Правно основание: чл.12 ал.3 от ЗУТ във връзка с 59 ал. 2 и 8 ал.3 от ЗУТ

Необходими документи:

* Заявление;

* Документ за собственост;

* Одобрен ПУП-ПЗ или виза от главен архитект;

* Три копия от одобрен технически или инвестиционен проект, когато такъв се изисква;

Цена на услугата: 50,00 лв.
 

28. Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда

Правно основание: чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ; чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

Необходими документи:

* Заявление;

* Технически паспорт - 2 бр. папки /с 1 магнитен носител/;

Цена на услугата: 10,00 лв.


29. Издаване на разрешение за заварен строеж съгласно § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на  Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория:

Правно основание: § 21 от ЗР на ЗУТ и §6 от ПРЗ на  Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ /ДВ, бр.72/2003г./ за видовете строежи, към сега действащите закони от ІV и V категория

Необходими документи:

* Заявление;

* Разрешение за строеж;

* Копие от одобрени архитектурни проекти

* Копие от документ за собственост

Цена на услугата:

- ІV категория  - 200,00 лв.

- V категория – 100,00лв.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС