Административни услуги по гражданско състояние

1.  Издаване на удостоверение за наследници

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Молба–декларация от пряк наследник, с посочени законни наследници на починалото лице;

*Данни от акта за смърт-номер, дата;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

2.  Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице.

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

*Лична карта;

*Акт за раждане;

*Акт за граждански брак;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

 3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Правно основание: чл.88, ал.1 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта на пряк наследник (при необходимост);

 Цена на услугата: 2,00 лв.

 

4.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

Правно основание: чл.40, ал.1 и чл.53 от ЗГР

Необходими документи:

* Декларация за сключване на граждански брак;

* Удостоверение за семейно положение (ако лицето няма адресна регистрация в общината);

* Медицинско свидетелство за сключване на граждански брак;

* Декларация за имуществени отношения

Цена на услугата: безплатно.

 

5.Издаване на препис-извлечениe от акт за смърт за първи път

Правно основание: чл.40, ал.1 и чл.88, ал.1 от ЗГР

Необходими документи:

Издава се въз основа на акт за смърт – оригинал.

Документ за самоличност на наследник.

Цена на услугата: безплатно.

 

6.Издаване на:

- удостоверение за раждане –дубликат; 

Правно основание: чл.88, ал.1 от ЗГР

-  удостоверение за сключен граждански брак –дубликат(2037);

Правно основание: чл.88, ал.1 от ЗГР

-  препис-извлечениe от акт за смърт за втори и следващ път

Правно основание: чл.40, ал.1 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

*Дата и година на починалото лице (за препис-извлечение от акт за смърт);

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

7. Издаване на удостоверение за семейно положение. (2109)

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

8.Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак на български гражданин с чужденец в чужбина(2017)

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

Цена на услугата: 20,00 лв.

 

9.Издаване на удостоверение за родствени връзки

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

*Актза раждане или друг документ доказващ родствената връзка;

Цена на услугата: 2,00 лв.;

 

10. Приемане на адресна карта за настоящ адрес на български граждани.

Правно основание: чл.96, ал.1 от ЗГР

Необходими документи:

*Адресна карта/три екземпляра/;

*Лична карта;

Необходимо е да се представят един от следните документи:

 - Валиден документ за собственост;

 - Попълнена в присъствието на длъжностно лице декларация по образец за информирано съгласие от собственика на имота;

 - Договор за наем.

Цена на услугата: безплатно.

 

11. Приемане на заявление за постоянен адрес от български гражданин.

Правно основание: чл.95 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Акт за раждане;

*Акт за сключен граждански брак;

*Решение за развод /ако има такъв/;

*Препис-извлечение от акт за смърт-само за вдовец /вдовица/;

Необходимо е да се представят един от следните документи:

 - Валиден документ за собственост;

 - Попълнена в присъствието на длъжностно лице декларация по образец за информирано съгласие от собственика на имота;

Цена на услугата: безплатно.

 

12.Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

13.  Заверка на удостоверение за постоянен адрес

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

*Лична карта;

*Съответния документ;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

14.Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание: чл.24, ал.2, чл.91 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

15.  Заверка на удостоверение за настоящ адрес

Правно основание: чл.24, ал.2, чл.91 и чл.106 от ЗГР

Необходими документи:

*Лична карта;

*Съответния документ;

Цена на услугата: 3,00 лв.

 

16.Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес и настоящ адрес

Правно основание: чл.98, ал.1 и чл.99 от ЗГР

Необходими документи:

*Заявление / Адресна карта;

*Лична карта;

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

17.  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Правно основание: чл.106 от ЗГС и Правилника за легализациите, заверките и преводите

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Съответния документ;

*Лична карта;

Цена на услугата: 10,00 лв.;

 

18.Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Правно основание: чл. 80 и чл.88 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта;

Цена на услугата: 2,00 лв.

 

19. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Правно основание: чл.69, чл.70 и чл.72 от ЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

*Лична карта на титуляра на документ (ако лицето е под 18г. – личните карти на родителите);

*Препис или извлечение от съставен акт за гражданско състояние в чужбина;

*Превод на български език и заверка на документа;

нотариално заверено пълномощно (ако заявлението не се подава от титуляра)

Цена на услугата: безплатно.

 

20.За постоянен адрес на чужди граждани от страни членки на Европейския съюз или със статут на разрешено пребиваване на територията на община Струмяни

* Заявление по образец;

*Анкетна карта;

*Уведомително писмо от министерство на правосъдието – когато е с разрешено пребиваване и Указ на президента, когато е с придобито българско гражданство;

*Копие от Акта за ражда, копие от Акта за граждански брак и копие от документа за самоличност.

Цена на услугата: 3.00 лв.

 

21.За искане на ЕГН граждани от страни членки на Европейския съюз, които вече са придобили българско гражданство с Указ на Президента, или със статут на разрешено пребиваване

Необходими документи:

* Заявление по образец

*Анкетна карта

* Указ на президента, когато е с придобито българско гражданство;

*Копие от Акта за ражда, копие от Акта за граждански брак и копие от документа за самоличност.

Цена на услугата: 40.00 лв.

 

22.За постоянен адрес на чужди граждани от страни извън Европейския съюз или със статут на разрешено пребиваване на територията на община Струмяни и присвояване на ЕГН на български гражданин

* Заявление по образец;

*Анкетна карта;

*Уведомително писмо от министерство на правосъдието – когато е с разрешено пребиваване и Указ на президента, когато е с придобито българско гражданство;

*Копие от Акта за ражда, копие от Акта за граждански брак и копие от документа за самоличност.

Ценана услугата: 450.00 лв.

 

23. Припознаване на дете

Правно основание: чл. 65 от Семейния кодекс.

Необходими документи:

* Заявление или декларация с нотариално заверен подпис;

Цена на услугата: безплатно.

 

24. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”

Правно основание: чл.11 отЗГР

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за самоличност;

*  Удостоверение за раждане;

* Служебна бележка за извършване на корекция, издадена от органите на МВР – съгласно чл. 8, ал. 3 ПИБДС при констатиране на несъответствие или липса на единен граждански номер (ЕГН), в резултат на което не могат да бъдат проверени данните за лицето в Автоматизираната информационна система "Български документи за самоличност", заявлението не се приема; в тези случаи на лицето се издава служебна бележка за извършване на корекция от органите на общинската администрация в Национална база данни "Население" (НБД"Население");

* Други официални документи, които могат да послужат като доказателство за необходимостта от корекция на ЕГН.

Цена на услугата: безплатно.

 

25. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание: указания на ГД ГРАО

Необходими документи:

* Заявление по образец;

* Документ за собственост;

Цена на услугата: 3 лв.

 

26. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл.93, ал.5 от Закона за гражданската регистрация

 

27.Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години

 

28.Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?