Защита на потребителите
Административно – правни услуги и общинска собственост

1.Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, актове и договори.
Необходими документи:
Заявление свободен текст
Цена на услугата: 2,00лв./стр.


2. Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка.

Необходими документи:

*
Заявление свободен текст
Цена на услугата: 2,00лв./стр.

3. Копирни услуги за една страница:
- едностранно А4 – 0, 20лв./стр.;
- двустранно А4 – 0,30 лв./стр.;
- двустранно А 3 – 0,40 лв./стр.

 

4.  Изготвяне на покани, грамоти, честитки
Цена на услугата:  0, 60лв./ бр.

 

5. Издаване на удостоверения на образец УП-2 и УП-3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж.
Правно основание: Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. Изготвяне на образец УП-2 - по чл.5, ал.7 от КСО. Изготвяне на Обр.3 - по чл.5, ал.7 от КСО
Необходими документи:
заявление по образец;
* копие от трудовата книжка;
Цена на услугата УП -2  - 10.00 и УП -3 – 3.00лв.

 

6. Нотариално удостоверяване на дата иподпис.
Правно основание: чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Необходими документи:
* Документ за самоличност
Цена на услугата:
а/
за първи подпис – 5.00 лв.
б/  при преупълномощаване таксата за подпис е в двойни размери на таксата по буква „А”
в/ за всеки следващ подпис –2.00лв.;
г/ на документ, които ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот за всеки подпис – 10.00лв.;
д/ при преупълномощаване таксата за подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот е в двойния размер на таксата по буква „г”.

забележка: таксата по точка 12 се събира еднократно при едновременно удостоверяване на датата и подписите, а в противен случай се събира отделно.

 

7. Нотариално удостоверяване съдържанието на документи без определен материален интерес върху първия екземпляр:
Правно основание: чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
а/за първа страница – 10.00лв;
б/за всяка следваща страница – 2.00лв.;
в/за останалите страници се таксува като преписи.

 

8. Нотариално удостоверяване верността на препис и извлечение от документи и книжа.
Правно основание: чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
а/за първа страница – 3.00лв;
б/за всяка следваща страница – 2.00лв.;

 

9. Изпращане на факс:
-  в страната – 0,30лв./мин;
- в чужбина:
I
-ва зона - 0,50лв./мин;
II
- ра - 0,60лв./мин;
III
-та - 0,90лв./мин;
IV
та - 1,10лв./мин;
V
та - 1,50лв./мин.


10. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решение, протоколи и други документи
Правно основание: чл.62,ал.2 от Закона за общинската собственост.
Необходими документи:
*
Заявление свободен текст;
Цена на услугата: 1,00лв.


11
. Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверкаа(2878)
Необходими документи:

* молба-декларация;

* скица на имота;

Цена на услугата –
10.00лв.

12. Издаване на удостоверение, че имота не е общинска собственост(2081)
Правно основание: чл.5 от Закона за общинската собственост.

Необходими документи:

* Молба-декларация;

* скица

Цена на услугата: 10,00 лв.


13. Ползване на сгради общинска публична собственост по населени места:
Необходими документи:

Заявление по образец;
Цена на услугата:

- Струмяни – 25,00 лв./час;

- Микрево – 20,00 лв./час;

- Илинденци – 15,00 лв./час;


14. Средногодишно арендно плащане на декар общинска земя/нива, ливада, пасище и мери/
Необходими документи:

* Заявление;

* Скица на имота

- категория IV и V
Поливна– 20,00 лв. /дка/ годишно

Неполивна– 18,00 лв. /дка/ годишно

-категория
VI, VII и VIII
Поливна– 15,00 лв. /дка/ годишно

Неполивна– 12,00 лв. /дка/ годишно

-категория
IX и X
Поливна– 9,00 лв. /дка/ годишно

Неполивна– 5,00 лв. /дка/ годишно


15. Наем на костюм, аксесоар.
Необходими документи:

*
Заявление свободен текст;
* Приемо-предавателн протокол.
Цена на услугата – 5.00 лв/ден.


1
6. Ползване на зали за граждански ритуали –20.00лв.

17. Годишна наемна цена на декар общинска земя.
Необходими документи:

*
Заявление;
* Скица на имота

-категория
IV и V
Поливна– 25,00 лв. /дка/ годишно

Неполивна– 20,00 лв. /дка/ годишно

-категория
VI, VII и VIII
Поливна– 20,00 лв. /дка/ годишно

Неполивна– 18,00 лв. /дка/ годишно

-категория
IX и X
Поливна– 16,00 лв. /дка/ годишно

Неполивна– 14,00 лв. /дка/ годишно

-
Пасища, мери или вади, които се наемат от регистрирани от РВМС животновъди – 3.00лв./дка.

18. Издаване на копия от документи за разпореждане с общинската собственост /продажба, замяна, право на строеж,делба/.
Необходими документи:

* Заявление;

Цена на услугата: 0,20 лв. на страница.


19. Удостоверение за идентичност на поземлен имот.
Необходими документи:

*
Заявление по образец;
* Документ за собственост;

Цена на услугата: 6,00 лв.


20. Продажба на недвижими имоти – частна общинска  собственост с отстъпено право на строеж, започнали или завършвали строителството в 5 годишен срок, за един кв.м. съобразно функционалния тип на населеното място, които попадат както следва.

Необходими документи:

Заявление по образец;
* Лична карта /копие/;

* Копие от договора за отстъпено право на строеж;

* Копие от разрешението за строеж;

* Копие от скица виза или архитектурен проект;

* Цена,на която се продава земята: по пазарна оценка изготвена от независим оценител.

Забележка: Заплаща се такса от 100.00лв.


21.Отдаване под наем на свободни общински терени и общински недвижими имоти.
Необходими документи:

* Заявление по образец;

Цена на услугата – 60.00лв./бр.


22. Закупуване на общински имот.
Необходими документи:

* Заявление;

Цена на услугата – 100.00лв./бр.


23. Справка по актовите книги (чл.62, ал.2 от ЗОС)

24. Справка за възстановена собственост върху недвижим имот


25. Справка за извършени сделки с имоти общинска собственост
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС