Защита на потребителите
Местни данъци и такси

1.  Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
Правно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Необходими документи:
* Заявление по образец изтегли от тук;
* Лична карта.
Цена на услугата: 4,00 лв.  

 

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот или на незавършено строителство имот
Правно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3
Необходими документи:
Заявление по образец изтегли от тук;
*Скица от техническа служба или Общинска служба Земеделие;
*Нотариален акт;
*Удостоверение за наследници при необходимост
;
Цена на услугата: 12,00 лв.

 

3.  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 29, ал. 1; чл. 41
Необходими документи:
*Декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси
;
* Удостоверение за наследници;
Цена на услугата: 4,00 лв.

 

4. Издаване на удостоверение за декларирани данни(2071
Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12, във връзка с; чл. 14; чл. 54
Необходими документи:
* Заявление по образец изтегли от тук;
Цена на услугата: 4,00 лв.

 

5. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средство
Правно основание: Глава втора, раздел IV от Закона за местните данъци и такси
Необходими документи:
*
Заявление по образец изтегли от тук;
Цена на услугата: 4,00 лв.

 

6. Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
Правно основание: Глава втора, раздел I и Глава трета, раздел I от Закона за местните данъци итакси

Необходими документи:

* Заявление по образец изтегли от тук;

Цена на услугата: 4,00 лв.

 

7. Издаване на дубликат от подадени данъчнидекларации
Правно основание: Глава втора от Закона за местните данъци и такси
Необходими документи:
* Заявление по образец изтегли от тук;
Цена на услугата: 25,00 лв. за декларация

8. Издаване на препис от документ за платени местни данъци и такси
Правно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 4, ал. 3
Необходими документи:

* Заявление по образец изтегли от тук;
Цена на услугата: 4,00 лв.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС