Защита на потребителите
Заседание 2/27.11.2023

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА свиквам 2 -то (редовно) заседание на Общински съвет Струмяни, което ще се проведе на 27.11.2023 година / понеделник / от 10:00 ч. в заседателната зала на ОбС Струмяни при следния

 

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник съгласно  чл.32, ал.1и ал.2 от ЗМСМА.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Избор на заместник-председатели на Общински съвет Струмяни.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

2.Структуриране на постоянните комисии в Общински съвет Струмяни.

/Вносител:Председател на ОбС- Севделина Траянова/

 

3.Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Струмяни, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

4.Предложение относно определяне продължителността на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет.  

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

5.Предложение относно членуване на председателя на ОбС Струмяни в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

6.Предложение относно определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

7.Предложение относно избор на упълномощен представител и негов заместник в Общото събрание на Асоциация общински гори.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

8.Предложение относно откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански.

/Вносител: Председател на ОбС- Севделина Траянова /

 

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

/Вносител:Председател на ОбС – Севделина Траянова/

 

 

 

С уважение:

Председател на ОбС:……………….

/Севделина Траянова/

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС