Защита на потребителите
Tърг З-154/01.06.2022
електронна преписка

06.07.2022 16:40
Публикувана е заповед № З-226/29.06.2022 г. за класиране на участниците(виж тук)

01.06.2022 15:45
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2206, подотдел 191 „д“, подотдел 191 „е“, подотдел 191 „о“, подотдел 191 „п“, подотдел 191 „ц“, подотдел 192 „б“, подотдел 192 „д“, подотдел 192 „е“, подотдел 192 „з“, подотдел 192 „о“, подотдел 192 „ш“, подотдел 192 „ж1“, подотдел 192 „к1“, подотдел 192 „н1“, подотдел 204 „б“, подотдел 204 „щ“, подотдел 204 „б1“, подотдел 204 „и1“, подотдел 204 „н1“ находящи се в землището на с.Никудин, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-154/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2206, подотдел 191 „д“, подотдел 191 „е“, подотдел 191 „о“, подотдел 191 „п“, подотдел 191 „ц“, подотдел 192 „б“, подотдел 192 „д“, подотдел 192 „е“, подотдел 192 „з“, подотдел 192 „о“, подотдел 192 „ш“, подотдел 192 „ж1“, подотдел 192 „к1“, подотдел 192 „н1“, подотдел 204 „б“, подотдел 204 „щ“, подотдел 204 „б1“, подотдел 204 „и1“, подотдел 204 „н1“ находящи се в землището на с.Никудин, община Струмяни

Прогнозна стойност

42 120 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.06.2022 г. Час: 11:15  - първа дата

22.06.2022г. Час: 11:15 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

01.06.2022 г.  15:45

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС