Защита на потребителите
Tърг З-149/01.06.2022
електронна преписка

06.07.2022 16:05
Публикувана е Заповед № З-219/23.06.2022 г. за класиране на участниците(виж тук).

01.06.2022 14:05

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2201, подотдел 183 „у“, находящи се в землището на с.Махалата, община Струмяни;  подотдел 183 „х1“, находящ се в землището на с.Махалата, община Струмяни; подотдел 226 „н“, находящ се в землището на с.Велющец, община Струмяни; подотдел 228 „а3“, находящи се в землището на с.Палат. С документацията към Заповед № З-149/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2201, подотдел 183 „у“, находящи се в землището на с.Махалата, община Струмяни;  подотдел 183 „х1“, находящ се в землището на с.Махалата, община Струмяни; подотдел 226 „н“, находящ се в землището на с.Велющец, община Струмяни; подотдел 228 „а3“, находящи се в землището на с.Палат

Прогнозна стойност

4 820 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.06.2022 г. Час: 10:00  - първа дата

22.06.2022г. Час: 10:00 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

01.06.2022 г.  14:05

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС