Защита на потребителите
Търг З-318

електронна преписка

06.11.2019 г. 16:55
Публикувана е Заповед № З-332/06.11.2019 г. обявяване на класирането на участниците в търга, която може да видите тук.

15.10.2019 г. 16:55

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1901 , отдел 68, подотдел "х" /землището на с.Горна Рибница/.С документацията към Заповед № З-318/15.10.2019 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на поръчката:

ОБЕКТ № 1901

Отдел   68   подотдел „х” /землище на с.Горна Рибница/

Прогнозна стойност

10 337 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 30.10.2019 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 30.10.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 31.10.2019 г. Час: 10:30  - първа дата

06.11.2019 г. Час: 10:30 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

15.10.2019 г.  16:55

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС