Защита на потребителите
З-171/14.05.2021

електронна преписка

14.06.2021 15:29
Публикувана е Заповед № З-215/07.06.2021 г.  на Кмета на община Струмяни, с която може да се запознаете тук.

14.05.2021
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2102, подотдел 81 „Ю“, находящ се в землището на с.Цапарево, община Струмяни; подотдел 128 „е“, „З“, „Г2“ и подотдел 133 „Щ1“, находящи се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-171/14.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

Обект № 2102, подотдел 81 „Ю“, находящ се в землището на с.Цапарево, община Струмяни;  подотдел 128 „е“, „З“, „Г2“ и подотдел 133 „Щ1“, находящи се в землището на с.Добри Лаки, община Струмяни

Прогнозна стойност

       9 718 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 01.06..2021 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 01.06.2021 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 02.06.2021 г. Час: 10:45  - първа дата

09.06.2021г. Час: 10:45 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

14.05.2021 г.  16:55

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС