Защита на потребителите
Tърг З-295/30.09.2020

електронна преписка

30.09.2020 16:40

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2002, отдел 68„о1“, отдел 68 „п1“ и отдел 201 „ц“, находящ се в землище на с.Горна Рибница, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-295/30.09.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2002, отдел 68„о1“, отдел 68 „п1“ и отдел 201 „ц“, находящ се в землище на с.Горна Рибница, община Струмяни

Прогнозна стойност

       23 470 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 16.10.2020 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 16.10.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 22.10.2020 г. Час: 10:45  - първа дата

29.10.2020г. Час: 10:45 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

30.09.2020 г.  16:40

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС