Защита на потребителите
Tърг З-153/01.06.2022
електронна преписка

06.07.2022 16:35
Публикувана е Заповед № З-228/29.06.2022 г. за класиране на участниците(виж тук)

01.06.2022 15:39
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2205, подотдел 214 „п“, подотдел 215 „е“ и подотдел 216 „ж“, находящи се в землището на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-153/01.06.2022 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2205, подотдел 214 „п“, подотдел 215 „е“ и подотдел 216 „ж“, находящи се в землището на с.Игралище, община Струмяни

Прогнозна стойност

18 901 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 15.06.2022 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.06.2022 г. Час: 11:00  - първа дата

22.06.2022г. Час: 11:00 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

01.06.2022 г.  15:39

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС