Защита на потребителите
Търг З-94/22.03.2021
електронна преписка
23.03.2021 

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 2103, подотдел 212 „п“, 212 „с“, 213 „ж1“, 213 „м1“ и отдел 213 „о1“, находящ се в землище на с.Игралище, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-94/22.03.2021 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 2103, подотдел 212 „п“, 212 „с“, 213 „ж1“, 213 „м1“ и отдел 213 „о1“, находящ се в землище на с.Игралище, община Струмяни

Прогнозна стойност

       9 794 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 09.04.2021 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 09.04.2021 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 13.04.2021 г. Час: 10:30  - първа дата

21.04.2021г. Час: 10:30 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

23.03.2020 г.  15:55


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС