Защита на потребителите
Търг З-40/17.02.2020
електронна преписка

11.03.2020 16:35
Публикувана е Заповед № З-70/11.03.2020 г. обявяване на класирането на участниците в търга, която може да видите тук.

18.02.2020 16:19

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в Обект № 1904 , подотдели 116-„с1“, 116 „п1“, 118 „е3“, находящ се в землище на с.Седелец и с.Цапарево, община Струмяни. С документацията към Заповед № З-40/17.02.2020 г. на Кмета на община Струмяни може да се запознаете тук.

Вид процедура:

Търг с тайно наддаване

Обект на търга:

 Обект № 1904 , подотдели 116-„с1“, 116 „п1“, 118 „е3“, находящ се в землище на с.Седелец и с.Цапарево, община Струмяни

Прогнозна стойност

       7 374 лева без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 04.03.2020 г.  Час: 17:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 04.03.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 05.03.2020 г. Час: 10:50  - първа дата

09.03.2020г. Час: 10:50 – втора дата

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

18.02.2020 г.  16:25

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС