Защита на потребителите
Общински наредби

ОБЩИНСКИ НАРЕДБИ

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Струмяни(21.12.2023)
 Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на Oбщина Струмяни(27.03.2023)
Наредба 1 на ОбС Струмяни (30.12.2020)

 Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Струмяни(27.07.2020)
 Наредба за пенсионеските клубове (08.05.2020)
Наредба за определянето на размера на местните данъци на територията на община Струмяни (30.04.2020)
 Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Струмяни (03.01.2020)
Наредба за реда, по който се изпълняват принудително заповедите на кмета на община Струмяни за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/(29.08.2019)
 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (31.07.2019)
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Струмяни (30.04.2009/30.05.2019) 

Наредба за поставяне на временни преместваеми съоръжения на територията на община Струмяни (15.12.2017)
Наредба за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Струмяни (08.12.2017)

Наредба за управление на общинския дълг на Община Струмяни(25.05.2017)
Наредба за реда и условията за отглеждани на животни на територията на община Струмяни (26.05.2016)
Наредба за гробищните паркове  и прогребално-обредната дейност на територията на община Струмяни (31.03.2016)

Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – собственост на Община Струмяни(28.07.2015)
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Струмяни(30.01.2014)
Наредба за придобиване,притежаване и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Струмяни (27.06.2013) 
Наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Струмяни (31.03.2011)
Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Струмяни (27.11.2009) 
Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Струмяни (26.06.2009)
Наредба за регистрация и отчет на пътните превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Струмяни (27.03.2009) 
Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Струмяни(30.01.2009) 

 Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Струмяни (31.10.2008)
Наредба за прилагане на модели на публично частно партньорство за привличане на частни инвестиции в управлението на проекти с обществени функции (29.06.2007)
Правилник за организацията и дейността на обществен посредник на територията на община Струмяни (17.03.2005)

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС