Защита на потребителите
ОП-18/02.12.2019
електронна преписка

07.01.2024 г. 15:50
Публикувано е допълнително споразумение №1,  към договор № ДГ-142/29.06.2020 г. за изпълнение на поръчката, който може да видите тук.


30.07.2020 15:55
Изпратено е в АОП обявление за възложена поръчка под ID: 989496

30.07.2020 15:50
Публикуван е договор № ДГ-142/29.06.2020 г. за изпълнение на поръчката, който може да видите тук.

22.05.2020
Публикувано е Решение № Р-10/22.05.2020 г. на кмета на община Струмяни за класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/02.12.2019

22.05.2020 16:38

Решение № Р-10/22.05.2020 г. на кмета на община Струмяни за класиране на участниците


22.05.2020
Публикуван е Протокол № 3 от 22.05.2020 г. от работата на комисията за разглеждане на обществената поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/02.12.2019

22.05.2020 16:35

Протокол № 3 от 22.05.2020 г.от работата на комисията за разглеждане на обществената поръчка

22.05.2020
Публикуван е Протокол № 2 от 31.01.2020 г. от работата на комисията за разглеждане на обществената поръчка

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/02.12.2019

22.05.2020 16:30

Протокол № 2 от 31.01.2020 г. от работата на комисията за разглеждане на обществената поръчка

07.02.2020 17:00
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:"Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0008, открита с Решение № ОП-18(1) от дата 02.12.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 14.02.2020 г. от 13:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

10.01.2020
Публикуван е Протокол № 1 от 06.01.2020 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-18/02.12.2019

10.01.2020 16:19

Протокол № 1 от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците

8.12.2019 16:05
Публикувани са Разяснения по чл. 180 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион"

13.12.2019 15:35

Публикувани са Разяснения по чл. 180 от ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион"

02.12.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с.Микрево, Община Струмяни" по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", публикувано в АОП на 02.12.2019г., както следва: Под № 947201 - решение за откриване на процедурата ; Под № 947206 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Обект на поръчката:

Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни

Прогнозна стойност:

374957.60 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

27.12.2019 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

27.12.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 06.01.2020 г. Час: 11:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

02.12.2019 г.  16:44

Дата на изпращане в АОП

02.12.2019 г.
№ 947201 - решение за откриване на процедурата
№ 947206 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

02.12.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС