Защита на потребителите
ОП-14/30.08.2019

 елкетронна преписка 


30.08.2019
Стартира процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Струмяни за период от 2 години", открита с Решение № ОП-14/30.08.2019г.. на Кмета на община Струмяни и публикувано в АОП под номер 930862 от 30.08.2019 г.

Вид процедура:

Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката:

"Доставка на горива за автопарка за нуждите на Община Струмяни за период от 2 години"

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Спецификация за горивата – може да изтеглите от тук.

Платими документи

НЕ

Дата на публикуване в електронната преписка

30.08.2019 г.  14:48

Дата на публикуване в АОП

№ 930862 от 30.08.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС