Защита на потребителите
Общински програми

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2024 г.(25.03.2024)

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2023 г.(21.12.2023)

 
Програма за изпълнение на национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Струмяни 2022 год. – 2026 год.(30.01.2023)

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Струмяни за периода 2022-2024 год.(28.11.2022)

 Краткосрочна програма за енергийна ефективност на община Струмяни  2022-2024 год.(28.11.2022)

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2022 г.(28.11.2022)

 Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (24.01.2022)

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2021 г.(29.12.2021)

 Общинска програма за закрила на детето в община Струмяни за 2020-2021 година(28.05.2020)

 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Струмяни за 2020 г.(30.01.2020)

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Струмяни за периода 2019-2029(30.01.2020)

  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Струмяни(03.05.2019)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 годинa(07.02.2019)

 Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 годинa(25.10.2018)

 Краткосрочен план за енергийна ефективност на Община Струмяни за периода 2018-2021 г. с програма за неговото изпълнение(Реш №244/28.06.2018)

 Краткосрочна прогама за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с НПДЕВИ в Община Струмяни за периода 2018 – 2021 г.(03.05.2018)

 Програма за управление на отпадъците 2016-2020 (01.09.2017)

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Струмяни през 2017 г.(27.07.2017 г.)

 Общинска програма за закрила на детето в община Струмяни за 2015-2016 година

 Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета на територията на община Струмяни 2013-2016 г.(28.02.2013 г.)


 Програма за опазване на околната среда в община Струмяни за периода 2011-2015 година (31.03.2011 г.)

 Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Струмяни (15.12.2010 г.)

 Програма за закрила на детето на община Струмяни (15.12.2010 г.)
 
 Програма за енергийна ефективност на община Струмяни 2010-2013 г. (21.10.2010 г.)

 Програма за развитие на туризма в община Струмяни 2010-2013 г. (21.10.2010 г.) 

                План за реализация

 Програма за финансова стабилизация и ефективно управление на ресурсите (20.06.2008 г.)

Програма за подобряване състоянието на прозрачност и откритост в община Струмяни (13.12.2004 г.)

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС