Новини

Отменено е бедственото положение за част от територията на Община Струмяни, което беше обявено в понеделник.
15.01.2021
Заповедта за отмяна може да видите тук:

Обявена е процедура за подбор на здравен медиатор в община Струмяни
15.01.2021
На основание заповед № З-10/14.01.2021 г. на Кмета на община Струмяни, Общинска администрация Струмяни Обявява процедура за подбор на здравен медиатор   Брой работни места : 1 /едно/; Длъжност: здравен медиатор; Вид правоотношение: трудово; Място на работа: Община Струмяни; Характер на работа: Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи;   Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец Декларация-съгласие за обработване на лични данни Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Струмяни. Mожете да изтеглите документа и тук. Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа общност Познаване на здравните и социални проблеми на общността Владеене на езика на...

СЪОБЩЕНИЕ
11.01.2021
В следствие на паднали интензивни валежи и усложнена метеорологична обстановка, значително се е повишило нивото на река Струма, което е предизвикало компрометиране на част от дигата на реката на територията на община Струмяни в землището на с. Илинденци. Компрометираните участъци са два с обща дължина около 400 м. Служители на „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма-Места” и кризисен щаб при община Струмяни са реагирали незабавно и са на място на аварията, като се предприемат Спасителни неотложни аварийно-възстановителни ремонтни работи /СНАВР/ за отстраняване на аварията с помощта на тежка техника. На територията на община Струмяни се обявява частично бедствено положение до отстраняване...

Започна кампанията за приемане на Декларацията по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък!
11.01.2021
Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася. От тази година услугата е достъпна и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларацията се подава от всяко от лицата, за периода,...

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ при община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2021 г.
07.01.2021
На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2021 г. I. Изисквания към кандидатите: 1. Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца.2. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото.3. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН.4. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца.   II. Характер на работата: 1. Обществения възпитател извършва индивидуална, корекционно - възпитателна работа с определените...

ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПОСРЕЩА СВЕТЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИК "СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ" - ЙОРДАНОВДЕН!
06.01.2021
След отслужването на света литургия в местните храмове се проведоха церемонии по освещаване на водата. Традиционният празничен Богоявленски водосвет бе съпроводен с хвърляне на кръста във водните басейни на територията на общината. Тази година кръста в ледените води уловиха: - Николай Добринов Йовев – 32 години в с. Микрево; - Христо Красимиров Христов – 14 години в с. Струмяни ; - Димитър Йорданов Атанасов – 18 години в с. Илинденци. По традиция от името на кмета на Община Струмяни г-н Емил Илиев, бяха подарени на преборилите се във водата смелчаци осветени златни кръстчета, с пожелание за много здраве, късмет и успехи през новата година! Честит Йордановден...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?