Микрево - 8, 9 и 10 октомври 2021
Новини

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ СЕ ПРОВЕДОХА В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ!
30.07.2021
През месец юли 2021 г. се проведоха археологически разкопки в м. Занданите, финансирани от Национален археологически институт с музей при БАН. Местността попада в изразена природна скална форма на релефа, доминираща над долината на Средна Струма, в подножието на Пирин. Намира се североизточно от с. Илинденци ( в посока към с. Плоски), над извора „Лековитата вода“. При посещение на мястото през 2017г. попаднахме на няколко дълбоки дупки и фрагменти от керамични съдове. Иманярите, които са ги изкопали, са търсели по-ценни предмети, в резултат на която са разрушили частично археологическия паметник и околните скали. Археологическите проучвания трябваше да определят важността на паметника за...

Обява-съобщение
30.07.2021
Във връзка с реализиране  на дейности  по проект BG05M9OP001-2.111-0001 „Подкрепа за социално включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“  чрез Водено от  общностите местно развитие, община Струмяни ще обяви прием на заявления за желаещи да кандидатстват  за позиция  медицински сестри/фелдшери, които да се включат  в проекта. Кандидатстването и подбора на тези специалисти ще се извършва по реда на разработената процедура за набиране на персонал. Медицинското лице ще бъде назначено на трудов договор със срок в рамките периода на проекта и ще бъде ангажирано пряко с предоставянето на здравна...

ПОКАНА
21.07.2021
Заповядайте на традиционния събор на село Илинденци по повод 118 ГОДИНИ от ИЛИНДЕНСКО - ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ и отбелязване на 100 години от създаването на НЧ „Климент Охридски-1920“ 

Общинска администрация Струмяни обявява 1 свободно работно място за длъжността “специалист“ в отдел “Териториално и селищно устройство“ /“ТСУ“/
21.07.2021
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация Струмяни обявява 1 свободно работно място за длъжността “специалист“ в отдел “Териториално и селищно устройство“ /“ТСУ“/ Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: образование – минимум средно; професионално направление - строителство, архитектура, геодезия, кадастър, незаконно строителство; професионален опит – не се изисква;   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност: ползване на МS Word, MS Excel, MS Power Point; програмни продукти за електронна поща и др.; познаване националното и Европейското законодателство в областта на териториално и селищно устройство; умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения. способност да планира, организира и контролира собствената си работа, както...

Празник на село Никудин
14.07.2021
Своя празник Илинден тази година село Никудин ще чества на 17 юли вечерта, съобщават църковното настоятелство и кметският наместник Емил Костадинов.За празничното настроение на жителите и гостите на селото до късно през ноща срещу неделя на площада ще свири музикален оркестър. Храмовият празник на църквата "Св. пророк Илия" ще бъде отбелязан с традиционен курбан в следобедните часов на 20 юли ( вторник), обявяват от църковното настоятелство кметския наместник Костадинов.

Община Конче и Община Струмяни приключват изпълнението на проект по трансграничната програма между България и Северна Македония
12.07.2021
Община Конче, Северна Македония, в качеството си на водещ партньор и Община Струмяни, България, в качеството си на проектен партньор 2 приключват изпълнението на  проект CB006.2.12.142 „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“. Проектът беше финансиран с Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019, в рамките на Приоритетна ос: Околна среда, Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006 В рамките на проект CB006.2.12.142 „Прилагане на...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?