Защита на потребителите
Новини

MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ДОПУСКА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРЕЗ 2024 Г.
21.02.2024
На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на 22.02.2024 г. /четвъртък/ в 10:30 часа, следните класирани кандидати: Величка Димитрова Иручева Красимира Костадинова Янева Мирослава Димчева Костадинова Янка Павлова Станоева

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” И ВЪЗМОЖОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ (МИРГ - САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ)
08.02.2024
  Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ Ви каним на среща за излъчване на представители на всички заинтересовани страни за създаване на Местно партньорство и водещ партньор – кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ за създаване на Местна инициативна рибарска група. Партньори могат да бъдат представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията на общините  Сандански, Петрич и Струмяни. Партньорството ще се формира от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси и може...

Задълженията за данък върху недвижимото имущество и такса върху битовите отпадъци за 2024 г. вече могат да бъдат платени
08.02.2024
Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че от 06.02.2024 г. могат да се заплащат задължения за данък върху недвижимото имущество и  такса върху битовите отпадъци за 2024 г. При заплащане задължението за 2024 г. до 30 април 2024 г. се прави отстъпка от 5 на сто.Данъкът и таксата се плащат на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година. След изтичане на срока за доброволно плащане /до 30 юни и до 31 октомври/, се начислява законова лихва върху дължимата вноска за всеки ден от закъснението.Напомняме, че всяко лице може да провери своите задължения...

Внимание! Сухото време и затоплянето са предпоставка за възникване на пожари при работа на открито. Не изгаряйте горими отпадъци, суха растителност, храсти и други растителни остатъци!
05.02.2024
От началото на месец февруари РСПБЗН – Сандански е участвала в ликвидирането на редица пожари в сухи треви и на горими отпадъци. Част от пожарите се разпространиха значително и обхванаха големи площи сухи треви, храсти и необработваеми земи. В тази връзка отново призоваваме гражданите да спазват следните правила за пожарна безопасност: Да не изгарят горими отпадъци, суха растителност, храсти и други растителни остатъци; Да не палят открит огън и да не използват открити огнеизточници в земеделските земи и около тях; Да не палят огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки; Да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства...

МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2024 г.
01.02.2024
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ   На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – община Струмяни набира кандидати за обществени възпитатели през 2024 г. I.Изисквания към кандидатите: Да притежават необходимата общообразователна подготовка, опит и умения за работа с деца. Да не са осъждани, с висок морал и добро име в обществото. Да познават нормативната уредба за работа с деца, с противообществени прояви и структури в системата за БППМН. Да познават нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни деца. II. Характер на работата: Общественият възпитател извършва...

Общински годишен план за младежта на Oбщина Струмяни за 2024 г.
31.01.2024
ОБЯВЛЕНИЕпо реда на чл. 26, ал. 3, ал. 4 от Закона за нормативните актовеотносно: Приемане на Общински годишен план за младежта на Oбщина Струмяни за 2024 г. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност действията на институциите, Община Струмяни уведомява всички заинтересовани лица, че в 30 дневен срок от публикуване на настоящето обявление се приемат писмени предложения и становища относно изготвения Общински годишен план за младежта на община Струмяни за 2024 г.Писмени предложения и/или становища,...

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС