Защита на потребителите
Екология и земеделие

1. Обявяване на инвестиционно намерение по реда на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
Необходими документи:
*Уведомление;
Цена на услугата: 20.00 лв.


2.Приемане на молби-декларация за регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства – безплатно.
Правно основание: чл.8 от Закона за пчеларството
Необходими документи:
*
Заявление по образец изтегли от тук;


3.Регистрация на кучета
Правно основание: Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Струмяни; чл.174 и чл.175 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Необходими документи:
Заявление по образец изтегли от тук;
*Документ за ветеринарно медицинска регистрация.
*Документ за платена такса
Цена на услугата: Разхода за издаване на регистрационен талон и отличителен знак на кучето.
Такса за притежаване на куче – всички собственици извън изрично освободените с
Наредбата за кучетата на ОбС – 5,00 лв.


4. Разрешение за отсичане на дърва от собствена нива
Правно основание: чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
Необходими документи:
Заявление по образец изтегли от тук;
*Документ за собственост (решение на Общинска служба “Земеделие”; скица на имота).
Цена на услугата: 10.00 лв.


5. Издаване на удостоверения и служебни бележка, касаещи земеделски земи
*Заявление;
*Документ за собственост;
Цена на услугата: 3.00 лв.


6. Регистрация на превозно средство теглено с животинска тяга
Правно основание: чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата; Наредба за регистрация и отчет на пътните превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Струмяни
Необходими документи:
заявление за регистрация по образец
* документ издаден от длъжности лица, удостоверяващ техническата изправност на превозното средство.
*
документ за самоличност на собственика;
*
квитанция заплатени такси за регистрация и табели.
Цена на услугата: 12,00 лв.


7. Издаване на дубликат на изгубено или повредено свидетелство за регистрация на пътно превозно средство, теглено с животинска тяга
Правно основание: чл.6, ал.2 от Наредба за регистрация и отчет на пътните превозни средства теглени с животинска тяга на територията на община Струмяни
* Заявление по образец изтегли от тук;
*
Декларация по чл. 141, ал. 2 от Закона за движение по пътищата;
Цена на услугата: 20,00 лв.


8. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък
Необходими документи:
*Заявление;
*Ветеринарно медицинска книжка на животното (на майката при приплод);
*Свидетелство за собственост на животното на името на продавача;
*Квитанция за платена такса;
Цена на услугата: 5.00 лв.


9. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета
Правно основание: чл. 31, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
Необходими документи:
Заявление по образец изтегли от тук;
*Документ за собственост (решение на Общинска служба “Земеделие”; скица на имота)
Цена на услугата: 10.00 лв.


10. Издаване на разрешение за кастрене, преместване и премахване на дървета по чл.62, ал.10 от ЗУТ
Правно основание: чл.62, ал.10 от ЗУТ
Необходими документи:
Заявление по образец изтегли от тук;
* копие на документ за собственост;
* одобрен инвестиционен проект;
* други документи при необходимост.
Цена на услугата: 10.00 лв.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС