Защита на потребителите
ОП-2/20.03.2020

електронна преписка 

09.02.2023 16:45
Публикувано е обявление за възложена поръчка със следния линк https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F03_2014&id=1038405&mode=view

19.04.2022 16:45
Публикувано е Решение № Р-3/19.04.2022 г. за прекратяване на процедурата

30.07.2020 15:15
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2020-0002, открита с Решение № ОП-2(1) от дата 20.03.2020 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 04.08.2020 г. от 11:30 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

08.06.2020
Публикуван е Протокол № 1 от работата на комисията назначена със Заповед №З-165/21.05.2020 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-2/20.03.2020

08.06.2020 16:35

Протокол № 1 от работата на комисията назначена със Заповед №З-165/21.05.2020 г.


21.04.2020 16:15

В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 973199 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”.

27.03.2020 18:00
В АОП е публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП с ID: 969112 (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”.

20.03.2020
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”, публикувано в АОП на 20.03.2020г., както следва: Под № 967163 - решение за откриване на процедурата ; Под № 967166 - обявление за поръчката

Вид процедура:

Публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

Обект на поръчката:

„Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”

Прогнозна стойност:

983 795.76 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

22.04.2020 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

22.04.2020 г. Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 23.04.2020г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

20.03.2020 г.  18:15

Дата на изпращане в АОП

20.03.2020 г.

№ 967163 - решение за откриване на процедурата ;

№ 967166 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

20.03.2020 г.

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС