ОП-17/02.12.2019
електронна преписка

16.01.2020 г. 16:50
Публикувано е в АОП по ID: 954017 - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион".

06.12.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“, публикувано в АОП на 05.12.2019 г., както следва: Под № 947235 – решение за откриване на процедурата ; Под № 947237 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 06.12.2019 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

Прогнозна стойност:

22 362.94 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

13.01.2020 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.01.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.01.2020 г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

06.12.2019 г.  12:09

Дата на изпращане в АОП

02.12.2019 г.
№ 947235 – решение за откриване на процедурата
№ 947237 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

05.12.2019 г.

Дата на публикуване в ОВ на ЕС

06.12.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?