Защита на потребителите
ОП-17/02.12.2019
електронна преписка

26.05.2021 16:45
Обявление за възложена поръчка под номер в АОП 1013515 

26.05.2021
Публикувани са договори за възлагане

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

26.05.2021 16:45

1. ДГ-148/10.05.2021г. за обособена позиция № 1 и анекс към  ДГ-148/10.05.2021г. за обособена позиция № 1

2. ДГ-149/10.05.2021г. за обособена позиция № 2
 и анекс към ДГ-149/10.05.2021г. за обособена позиция № 2

3. ДГ-150/10.05.2021г. за обособена позиция № 3 и анекс към ДГ-150/10.05.2021г. за обособена позиция № 3

4. ДГ-151/10.05.2021г. за обособена позиция № 4 и анекс към ДГ-151/10.05.2021г. за обособена позиция № 4


23.02.2021
Публикуван е Решение № Р-3/23.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

23.02.2021 18:45

Решение № Р-3/23.02.2021 на Кмета на община Струмяни.

23.02.2021
Публикуван е Доклад утвърден на 18.02.2021 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

23.02.2021 18:45

Доклад утвърден на 18.02.2021 г.


23.02.2021
Публикуван е Протокол № 5 от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

23.02.2021 18:45

Протокол № 5 от работата на комисията.


23.02.2021
Публикуван е Протокол № 4 от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

23.02.2021 18:25

Протокол № 4 от работата на комисията.

23.02.2021
Публикуван е Протокол № 3 от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

23.02.2021 18:15

Протокол № 3 от работата на комисията.


11.02.2021 16:49

Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион", открита с Решение № ОП-17(1) от дата 02.12.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 17.02.2021 г. от 11:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

02.02.2021
Публикуван е Протокол № 2 от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

02.02.2021 18:15

Протокол № 2 от работата на комисията


02.02.2021
Публикуван е Протокол № 1 от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-17/02.12.2019

02.02.2021 18:09

Протокол № 1 от работата на комисията


21.04.2020 16:15

16.01.2020 г. 16:50
Публикувано е в АОП по ID: 954017 - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП (вижте тук) относно обявена обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: "Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион".

06.12.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл.20 от ЗОП с предмет: „Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“, публикувано в АОП на 05.12.2019 г., както следва: Под № 947235 – решение за откриване на процедурата ; Под № 947237 – обявление за поръчката, публикувано в ОВ на ЕС на 06.12.2019 г.

Вид процедура:

Открита процедура

Обект на поръчката:

„Доставка на оборудване за център за социална рехабилитация и интеграция в село Микрево, община Струмяни по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

Прогнозна стойност:

22 362.94 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

13.01.2020 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

13.01.2020 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 16.01.2020 г. Час: 10:30 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

06.12.2019 г.  12:09

Дата на изпращане в АОП

02.12.2019 г.
№ 947235 – решение за откриване на процедурата
№ 947237 – обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

05.12.2019 г.

Дата на публикуване в ОВ на ЕС

06.12.2019 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС