Защита на потребителите
ОП-16/14.11.2019
електронна преписка

27.01.2020
Изпратено е в АОП обявление за възложена поръчка под ID: 956534
 
27.01.2020
Публикуван е договор №1/02.01.2020 г. за изпълнение на поръчката, който може да видите тук.

16.12.2019
Публикуванo е Решение № Р-19/16.12.2019г. за класиране на участниците в процедурата.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/14.11.2019

16.12.2019 16:23

Решение № Р-19/16.12.2019 г. за класиране на участниците в процедурата.


16.12.2019
Публикуван е  Протокол № 2 от 13.12.2019г. от работата на комисията.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/14.11.2019

16.12.2019 16:21

Протокол № 2 от 13.12.2019 г. от работата на комисията.

05.12.2019 16:45
Община Струмяни на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП публикува съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувана в РОП на АОП под номер 00579-2019-0007, открита с Решение № ОП-16(1) от дата 14.11.2019 г. на Кмета на Община Струмяни.
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 13.12.2019 г. от 15:00 часа в с. Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, сградата на община Струмяни - зала на общински съвет.

05.12.2019
Публикуван е  Протокол № 1 от 05.12.2019 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-16/14.11.2019

05.12.2019 16:40

Протокол № 1 от 05.12.2019 г. от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.


14.11.2019
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни", публикувано в АОП на 14.11.2019г., както следва: Под № 944493 - решение за откриване на процедурата ; Под № 944495 - обявление за поръчката.

Вид процедура:

Публично състезание

Обект на поръчката:

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни"

Прогнозна стойност:

130 000.00 BGN без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие:

Срок за получаване на документация за участие

 04.12.2019 г.  Час: 17:00

Платими документи

НЕ

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 04.12.2019 г.  Час: 17:00

Условия при отваряне на офертите

Дата: 05.12.2019 г. Час: 11:00 

Място за отваряне на офертите

Община Струмяни, с. Струмяни, пл. “7-ми Април” № 1, сградата на Община Струмяни, залата на Общински съвет Струмяни

Дата на публикуване в електронната преписка

14.11.2019 г.  16:50

Дата на изпращане в АОП

14.11.2019 г.
№ 944493 - решение за откриване на процедурата 
№ 944495 - обявление за поръчката

Дата на публикуване в АОП

14.11.2019 г.


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС